Рассмотрение судом дел об ограничении гражданской дееспособности физического лица, признании физического лица недееспособным и возобновлении гражданской дееспособности физического лица

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИЗНАННЯ НЕДІЄЗДАТНОЮ 5

1.1. Цивільна дієздатність фізичної особи та її значення 5

1.2. Обмеження, правові наслідки обмеження та порядок поновлення цивільної дієздатності фізичної особи 10

РОЗДІЛ 2. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НЕДІЄЗДАТНОЮ ТА ПОНОВЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 14

2.1. Підсудність справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи 14

2.2. Особи, які можуть бути заявниками у справі про обмеження цивільної дієздатності 17

2.3. Зміст заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи 19

24. Розгляд справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи чи визнання фізичної особи недієздатною та рішення суду 22

2.5. Розгляд справ про поновлення дієздатності фізичної особи 29

ВИСНОВКИ 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

ДОДАТКИ 37

ВСТУП

Актуальність дослідження. Суспільство є демократичним тоді і лише тоді, коли безпека кожної особи в державі стає для останньої найвищою її цінністю. При цьому право особи на безпеку пов'язується не лише з охороною її життя, здоров'я чи особистого майна, але й з тими правовими обмеженнями, які встановлюються судом відносно самої особи на підставі закону.

Одними із найсуттєвіших обмежень у цивілістиці є обмеження фізичної особи в її дієздатності чи визнання фізичної особи недієздатною.

За юридичною природою цивільна дієздатність, як і цивільна правоздатність фізичної особи, є специфічним суб'єктивним цивільним правом. З огляду на зміст цивільної дієздатності законодавець справедливо вказує, що її має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними. Тобто фізична особа повинна бути здатною адекватно відображати у своїй свідомості значення своїх дій та передбачати їх наслідки. Вольовий аспект дієздатності виявляється в тому, що фізична особа при здійсненні своєї цивільної дієздатності в змозі керувати своїми діями, тобто за допомогою своєї волі робити свої дії відповідними до своїх обов'язків.

Розуміти значення своїх дій люди можуть лише з досягненням певного віку і за відсутності хвороб, які позбавляють їх можливості діяти розсудливо. Внаслідок цього закон встановлює ще одну властивість фізичної особи, яка називається дієздатністю. Мати дієздатність означає мати здатність особисто здійснювати різноманітні юридичні дії: укладати договори, заповідати, видавати довіреності тощо, а також відповідати за заподіяну майнову шкоду (пошкодження або знищення чужого майна, ушкодження здоров’я), за невиконання договірних та інших обов’язків. Традиційно вважається, що дієздатність включає в себе правоздатність, тобто здатність вчиняти правочини.

Справи даної категорії розглядаються лише в порядку окремого провадження. Разом з тим змістовно вони пов'язані з матеріальним правом, оскільки під цивільною дієздатністю фізичної особи розуміється здатність такої особи своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання (ст. 30 ЦК України). Таким чином дієздатність особи є її невід'ємним елементом, який набувається особою з віком і характеризує її правовий статус у суспільстві.

Обмеження дієздатності фізичної особи, як і визнання її недієздатною не означає, що особа повністю позбавляється цивільних прав та обов’язків, хоча і зазначає щодо них істотні обмеження. Однак, такі обмеження повинні мати законодавчо визнані підстави відповідного рішення. Відповідно, дослідження правового регулювання підстав визнання особи недієздатною є актуальним та потребують з’ясування таких понять, як дієздатність, обмежена дієздатність та недіхдатність фізичної особи.

Дослідженням питання розгляду судом справ про обмеження цивільної дієздатності займались такі вчені: Ч.Н. Азімов, І.А. Бірюков, Д.В. Боброва, М.І. Брагінський, Н.С. Глусь, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць та ін.

Об’єктом курсової роботи є суспільні відносини з приводу реалізації фізичною особою своїх прав та обов’язків.

Предметом – правове регулювання розгляду судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатною.

Метою даної курсової роботи є аналіз правового регулювання розгляду судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатною а також поновлення дієздатності фізичної особи.

У процесі виконання курсової роботи були використані загальнонаукові (діалектичний, історичний, системний, аналізу та синтезу, індукції та дедукції) і спеціальні (порівняльно-правовий, метод тлумачення правових норм) методи наукового пізнання.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрыть

Рассмотрение судом дел об ограничении гражданской дееспособности физического лица, признании физического лица недееспособным и возобновлении гражданской дееспособности физического лица

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.