Правовое регулирование прекращения трудового договора

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 50

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ 3

1. Загальні умови припинення трудового договору 8

2. Припинення трудового договору за ініціативою працівника 17

3. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця 22

4. Розірванння трудового договору з ініціативи третіх осіб 35

Висновки 41

Список використаної літератури 45

Додатки 47

Вступ

Актуальність теми. Соціально-економічні перетворення в Україні, а також реформування вітчизняної системи права зумовлюють необхідність оновлення одного з важливих чинників ефективності ринкових відносин - законодавства про працю. Реформування цієї галузі передбачає вирішення багатьох теоретичних та практичних питань, серед яких провідна роль належить трудовому договору. Саме завдяки цьому інституту трудового права забезпечуються реальні можливості здійснення громадянами нашої держави права на працю. Оскільки чинне трудове законодавство не сприяє досягненню повноти правового регулювання припиненя трудових відносин при укладенні трудового договору, то об’єктивно існує потреба проведення глибоких теоретичних досліджень форми та змісту цього правочину з метою удосконалення відповідних правових норм, що забезпечують найм робочої сили. У правовому механізмі захисту трудових прав та інтересів найманих працівників, інших учасників соціально-трудових відносин головну роль відіграє поняття саме трудового договору. Сучасний стан розвитку соціально-трудових відносин в умовах переходу держави до ринкової економіки викликав появу нових аспектів, які мають можливість впливати на долю трудових правовідносин між роботодавцем та певними категоріями працівників.

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що проблема розірвання трудових договорів торкається практично всіх працюючих [19]. Важливим завданням науки трудового права на сьогодні залишається проблема вироблення практичних рекомендацій щодо застосування оптимальних варіантів юридичного оформлення прийняття на роботу і зміцнення стабільності трудових правовідносин при переході до ринку. Право на працю є основним конституційним правом громадян України. Воно проголошене статтею 43 Конституції України, визнається за кожною людиною і становить собою можливість заробляти на життя працею, яку людина вільно обирає або на яку вільно погоджується. Право на працю реалізується різними шляхами. Одні громадяни займаються індивідуально-трудовою діяльністю, інші – створюють підприємства або влаштовуються на роботу. Переважна більшість громадян влаштовуються на роботу шляхом укладення трудового договору як наймані працівники на підприємства. Незалежно від їх форми власності. Для реального здійснення цього права держава створює певні умови, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізує програми створення робочих місць, професійно-технічного навчання, підготовки та перепідготовки працівників відповідно до суспільних потреб. 

Влаштування на роботу є одним із життєвих рішень, що доводиться приймати майже кожній людині хоча б один раз у житті. І від того, наскільки вибір роботи є вдалим, залежить зміст життя конкретної людини. Переважна кількість громадян влаштовуються на роботу, укладаючи трудовий договір. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або декількох підприємствах [19]. Трудовий договір впливає на динаміку трудових відносин, породжуючи їх, змінюючи та припиняючи. Він визначає і обсяг кореспондуючих прав та обов’язків сторін (виконувати роботу, виплачувати заробітну плату), регулює поведінку сторін при здійсненні трудових відносин (дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, забезпечувати належні умови праці). За допомогою погодженого з власником або уповноваженим ним органом волевиявлення та самозобов’язання працівника абстрактні права та обов’язки, що випливають з права на працю, перетворюються у конкретні права та обов’язки з трудових відносин між працівником та власником підприємства або уповноваженим ним органом чи фізичною особою. Важливою рисою трудових договорів є їх сталість. Обидві сторони зацікавлені в тривалості трудових відносин, оскільки це дозволяє власнику або уповноваженому ним органу укомплектувати виробництво кадровими працівниками. За наявності постійних кадрів, які досконало знають виробництво, підприємство працює ритмічно, усуваються причини різних виробничих неполадок, зменшується брак та порушення трудової дисципліни. Проте сталість трудового договору не означає, що трудові відносини не можуть припинятись. При цьому припинення трудового договору може відбуватись у наслідок певних юридичних фактів. Темою дослідження в даній курсовій роботі є такий інститут трудового права як розірвання трудового договору. Саме через те, що у даному випадку розірвання трудового договору відбувається не за волевиявленням самого працівника, а з підстав, які залежать від власника підприємства або уповноваженої ним особи, дана тема є дуже актуальною на даному етапі розвитку суспільства. 

Дана тема є актуальною, тому що в наш час роботодавці намагаються укладати якомога менше трудових договорів, не оформляючи офіційно свої відносини з працівниками, тим самим сприяючи зменшенню сум внесків на обов’язкове державне страхування працівників. Обізнаність особи у своїх правах не тільки під час поступлення на роботу, а й під час звільнення з неї, навіть не з її власної ініціативи. Може позитивно відбитися на наслідках, яка слідують за таким звільненням. Чинне трудове законодавство України багатьма засобами захищає та гарантує права працівників при такому звільненні [21]. Мета курсової роботи полягає в тому, щоб визначити поняття припинення трудового договору, з’ясувати підстави таких юридичних дій, визначити особливості механізму припинення трудового договору. Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

уточнити поняття припинення трудового договору і описати сучасний підхід до його класифікація підстав;

проаналізувати підстави припинення трудового договору у зв'язку з певними юридичними діями;

проаналізувати підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника;

проаналізувати підстави розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб;

проаналізувати підстави припинення трудового договору у зв'язку з порушенням правил прийому;

дослідити особливості порядку припинення трудового договору;

встановити умови оформлення звільнення і проведення розрахунку.

Об’єкт, предмет дослідження. Об'єктом дослідження в даній курсовій роботі стали норми чинного законодавства України, що регулюють питання припинення трудового договору.

Предмет дослідження –є, власне, трудовий договір поняття,сутність та особливості його розірвання. Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

порівняльний метод використовувався у дослідженні особливостей змісту правових підстав припинення трудового договору;

структурний метод застосовувався при дослідженні розділів І,II – загальні умови припинення трудового договору; припинення трудового договору за ініціативою працівника;

описовий метод застосовувався при написанні розділу ІIІ та IV - розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця; розірванння трудового договору з ініціативи третіх осіб;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Джерельна база роботи складається із нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, Кодексу законів про працю, законів України, постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють питання розірвання трудових договорів та багато інших. Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка містить чотири розділи, висновків, додатків та списку використаних джерел та літератури. Основна частина курсової роботи містить чотири взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. Робота виконана на 50 сторінках друкованого тексту, з них – 5 сторінок займають додатки.

Закрыть

Правовое регулирование прекращения трудового договора

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.