Государственная служба - общая характеристика

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА: ПОНЯТТЯ, ВИДИ І ПРИНЦИПИ 5

1.1. Поняття та ознаки державної служби 5

1.2. Принципи здійснення державної служби в Україні 7

1.3. Система управління державною службою 10

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА КАТЕГОРІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 20

2.1. Поняття та правовий статус державного службовця 20

2.2. Категорії посад державної служби та вимоги до державних службовців 27

РОЗДІЛ 3. РЕФОРМА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 31

3.1. Державна служба в Україні в аспекті прийняття нового Закону України «Про державну службу» 31

3.2. Зарубіжний досвід організації та функціонування державної служби 35

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

ВСТУП

Актуальність теми. Державна служба – це механізм здійснення цілей та завдань держави. Реалізуючи свої функції, державна служба має стати таким інститутом, через який реалізується демократична сутність держави, підтримується нормальна життєдіяльність суспільства, а державний апарат слугує потребам суспільного розвитку.

Державна служба є важливим соціально-правовим явищем і може бути досліджена з різних точок зору: політичної, соціальної, організаційної, психологічної, етичної, соціологічної.

Інститут державної служби в Україні орієнтований на встановлення партнерських відносин між владою і суспільством. Визначальним принципом функціонування інституту державної служби є служіння від імені народу та для народу, що дозволяє об’єднати складові державної служби в єдину інституцію. При цьому громадськість отримує можливість не тільки впливати на прийняття державно-управлінських рішень, а й залучається до контролю за діяльністю управлінського апарату, що дозволяє постійно вдосконалювати систему публічного управління. Отже, передбачається інтегрувати як складові державної служби, так і зусилля органів публічної влади, суспільства й громадян з метою налагодження співпраці, надання якісних послуг населенню та створення гідних умов людського життя.

Дослідження питань теорії та практики розвитку інституту державної служби знайшли відображення в працях: В.Б. Авер’янова, Ю.П. Битяка, С.Д. Дубенко, Н.Р. Нижника, О.В. Петришина та ін. Проте на сьогоднішній день ще не було здійснено комплексного дослідження правового регулювання державної служби в Україні, особливо в аспекті прийняття нових законодавчих актів в цій сфері (нового Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. та ін.) Тому дослідження державної служби в Україні не втратили своєї важливості.

Об’єктом дослідження в роботі є суспільні відносини в сфері організації та функціонування державної служби в Україні.

Предметом дослідження є правове регулювання державної служби в Україні,.

Мета роботи – теоретично дослідити чинне законодавство та особливості правового регулювання інституту державної служби в Україні.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

Охарактеризувати сутність державної служби в Україні.

Дослідити особливості правового регулювання окремих видів державної служби.

Розкрити основні напрямки реформування державної служби в Україні на засадах зарубіжного досвіду.

Методи дослідження: формально-логічний, системно-структурний, порівняльно-правовий, соціологічний тощо. Основним у цій системі виступає загальнонауковий діалектичний метод пізнання, на базі якого проблеми курсової роботи розглядаються в єдності їх соціального змісту і юридичної форми.

При підготовці курсової роботи було використано наукову й навчальну літературу з конституційного та адміністративного права, галузевих правових наук.

Структура роботи. Курсова роботаскладається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Государственная служба - общая характеристика

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.