Судебные расходы по гражданским делам

ЗМІСТ

ВСТУП.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВИХ ВИТРАТ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

1.1. Судові витрати як невідємна складова цивільного процесу

1.2. Поняття та види судових витрат у цивільному судочинстві.

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ СУДОВИХ ВИТРАТ ТА ПОРЯДОК ЇХ РОЗПОДІЛУ.

2.1. Судовий збір

2.2. Порядок сплати судового збору.

2.3. Витрати, пов’язані з розглядом справи.

2.4. Основні правила розподілу судових витрат.

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Актуальність теми даної курсової роботи. Відповідно до Конституції України права та свободи людини визначають зміст та спрямованість діяльності держави. У контексті цього однією з головних і безперечних ознак правової держави є захист цивільних прав, що покладено законом на різні державні органи та громадські організації. Важлива роль в його здійсненні належить суду: розгляд та вирішення судами цивільних справ складає особливий вид державної діяльності правосуддя правосуддя по цивільних справах. На здійснення цієї діяльності держава витрачає грошові кошти, що виділяються з Державного бюджету України. При цьому є ще й інші витрати котрі пов’язані, зокрема, з фінансовою підтримкою технічного забезпечення у сфері вдосконалення законодавства, підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату тощо. Незначна їхня частина, у передбачених законом випадках, покладається на осіб, які беруть участь у справах.

На сьогодні триває судово-правова реформа, спрямована на подальше формування судової системи та процесуального законодавства.

Комплексне дослідження інституту судових витрат є вельми актуальне і має велике значення як для теорії цивільного процесуального права України, так і для судової практики і фінансової діяльності держави.

Об’єктом дослідження курсової роботи є чинне цивільно-процесуальне законодавство України.

Предмет дослідження – судові витрати в цивільному процесі.

Метою курсової роботи є дослідження особливостей судових витрат у цивільному процесі.

Метою роботи зумовлено виконання таких завдань:

- визнати теоретичні засади дослідження проблеми судових витрат;

- охарактеризувати види судових витрат;


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВИХ ВИТРАТ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

1.1. Судові витрати як невід’ємна складова цивільного процесу.

Існування інституту судових витрат у цивільному процесі є явищем цілком логічним, оскільки встановлює «платність» процесу судового захисту прав та інтересів, що охороняються законом.

За загальним правилом, судові витрати несе сторона, яка ініціює судовий процес або окрему дію у межах судового розгляду справи. Однак, після вирішення справи, суд за клопотанням сторони, на чию користь ухвалено рішення, зобов’язує іншу сторону відшкодувати понесені витрати.

Види судових витрат, порядок їхньої оплати, розподілу, зменшення їхнього розміру тощо, встановлено Главою 8 ЦПК України. Законодавством встановлено вичерпний перелік видів судових витрат, до яких належить судовий збір та витрати, пов’язані з розглядом справи.

Поняття судового збору нерозривно пов’язане з початковим етапом цивільного процесу – звернення з позовною заявою до суду. Такий звʼязок обумовлений імперативною вимогою законодавця про необхідність надання разом із позовом документа, що підтверджує сплату судового збору. Тому наслідком недотримання цієї умови є залишення позову без руху, а в разі неподання такого документа в установлений судом строк, позов повертається позивачеві або залишається без розгляду.

Обʼєкти справляння судового збору, його розміри та перелік позовних чи інших заяв за подання яких судовий збір не справляється визначено Закону України «Про судовий збір». Такий перелік є вичерпним, тому судовий збір за подання інших, ніж зазначені у законі заяв, не справляється. Наприклад, безоплатним є подання скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби.

Як вже зазначалося, законодавчо встановлена «платність» судового процесу стала невід’ємною частиною українських реалій. Однак можна припустити, що така вимога у цивільному процесі може обмежити певні категорії населення (які не спроможні сплатити визначені витрати) в одному з основоположних прав, що визначено Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, – право доступу до суду. Водночас практика Європейського суду з прав людини під час застосування зазначеної Конвенції, хоча й не визнає необхідності сплати судових витрат таким обмеженням, однак зазначає, що зазначена умова не повинна перешкоджати доступу особи до суду, ускладнювати цей доступ таким чином і такою мірою, щоб завдати шкоди самій суті цього права. Тому з метою захисту прав і свобод людей, та дотримання положень Конвенції, український законодавець передбачив пільги щодо сплати судового збору. Так, у нашій державі певні категорії осіб, що визначені законом, звільняються від сплати судового збору за подання позовної заяви (апеляційної та касаційної скарг). Перелік таких категорій осіб визначений Законом України «Про судовий збір». Однак для більшості таких осіб пільги щодо сплати судового збору стосуються лише справи та її руху. Тому інші процесуальні дії, наприклад, заяви про забезпечення доказів або позову повинні сплачуватися ними на загальних підставах. Проте є особи, які повністю звільнені від сплати судового збору (зокрема категорії, визначені у п. 8, 9, 18 ч. 1 ст. 5 Закон України «Про судовий збір») і зазначені особливості на них не поширюються. Більше того, законодавством передбачена можливість відстрочення або розстрочення сплати судового збору з урахуванням майнового стану сторони. Єдиною підставою для такого спрощеного порядку оплати є подання доказів на підтвердження того, що майновий стан особи перешкоджає сплаті нею судового збору у встановленому законодавством порядку і розмірі (зокрема це може бути довідка про доходи, про склад сімʼї, про наявність на утриманні непрацездатних членів сімʼї тощо).


1.2. Поняття та види судових витрат.

Судові витрати - це грошові витрати, які пов'язані з розглядом справи в порядку цивільного судочинства і виконанням судового рішення.

Метою встановлення інституту судових витрат є часткове відшкодування державі витрат на забезпечення діяльності судів. Зокрема, кошти судового збору після зарахування до спеціального фонду Державного бюджету України спрямовуються на зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп'ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної та копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису тощо.

Але судові витрати виконують не лише компенсаційні функції. За їх допомогою держава стимулює осіб користуватися своїми процесуальними правами належним чином, а саме:

-не звертатися до суду з необґрунтованими вимогами;

-добровільно і своєчасно виконувати свої обов'язки.

За загальним правилом, особі, якій відмовлено у задоволенні її вимог, судові витрати не відшкодовуються. Сторона, яка програла справу, відшкодовує іншій стороні всі понесені нею судові витрати.

Відповідно до ст. 79 ЦПК судові витрати складаються із судового збору і витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Судовий збір - це обов'язковий платіж, який справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів.

Правові засади справляння судового збору, платники, об'єкти і розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначаються Законом України "Про судовий збір" від 8 липня 2011 р. № 3674-УІ.

Згідно з цим Законом платниками судового збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи,організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду.

Розміри ставок судового збору встановлюються: у відповідному місячному розмірі МЗП, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому заява або скарга подається до суду у відсотковому співвідношенні до ціни позову або у фіксованому розмірі.

До витрат, пов'язаних з розглядом судової справи, належать:

1) витрати на правову допомогу;

2) витрати сторін та їх представників, пов'язані з явкою до суду;

3) витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів і проведенням судових експертиз;

4) витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи;

5) витрати, пов'язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача.

На відміну від розміру судового збору, розмір витрат, пов'язаних з розглядом судової справи, залежить від фактичних затрат, понесених при розгляді та вирішенні конкретної цивільної справи.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Бесплатная работа

Закрыть

Судебные расходы по гражданским делам

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.