Местные органы исполнительной власти, как субъекты административного права

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 55

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 6

1.1. Конституційний статус місцевих органів виконавчої влади 6

1.2. Склад, завдання та повноваження місцевих органів виконавчої влади 9

1.2.1. Обласна державна адміністрація 9

1.2.2. Районна державна адміністрація 19

1.3. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування 23

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 29

2.1. Розмежування повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування 29

2.2. Взаємовідносини місцевих державних адміністрацій з іншими владними та громадськими інституціями 37

2.3. Проблеми вдосконалення взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 42

ВИСНОВКИ 52

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 55

ВСТУП

Актуальність дослідження. Становлення і розвиток державного управління та органів місцевого самоврядування є одним з найважливіших напрямів будівництва демократичної держави, утвердження громадянського суспільства.

Проблема вибору моделі управління в України, що прагне стати демократичною, правовою і соціальною державою, є надзвичайно складною, оскільки потребує поєднання двох протилежних начал – державного (централізованого) управління і управління в децентралізованій формі, тобто розвитку самоврядування. Перед державою стоїть завдання досягти рівноваги між центральною і місцевою владою, між центральним і місцевим управлінням, рівноваги політично-інституційних повноважень у державі.

Сфери взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування різноманітні - економічні, соціальні, культурні, екологічні, релігійні, національні тощо. Однак питання удосконалення та реформування цих взаємовідносин є найбільш актуальним у вітчизняній теорії та практиці державного управління. Про це наголошувалося у низці наукових досліджень фахівців, виступах їх на науково-практичних конференціях, офіційних промовах керівників України. У них акцентується на наявності дублювання та відсутності чіткого розподілу обов’язків між органами влади, неефективності механізму взаємодії у контексті реформ та трансформаційних процесів, що відбуваються у державі.

Тип відносин між органами державної влади і місцевого самоврядування, їх статус визначається, насамперед, Конституцією України та чинними законами. Згідно із Конституцією України, на місцевому рівні діють місцеві державні адміністрації, які є місцевими органами державної виконавчої влади, та місцеве самоврядування як публічна влада територіальних громад. Вони є різними за юрисдикцією і, найперше, за своїми функціями й повноваженнями системи місцевої влади. Хоча Конституція України не допускає підміну державними адміністраціями місцевого самоврядування, проте на практиці реалізація повноважень та функцій обох органів місцевої влади спричиняє спірні питання щодо розмежування їх функцій та повноважень, а також шляхів вирішення їх компетенційних спорів тощо.

Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що система державного управління досі ще потребує вдосконалення у сфері розмежування повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, фактично немає чіткого механізму розподілу державних та самоврядних послуг і при цьому обидва владні центри є відповідальними перед мешканцями регіону, і це примушує їх шукати певних форм і методів співпраці.

Питання про розмежування функцій і повноважень та напрямки взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування виникають тому, що ці органи часто вступають у конфлікти між собою через різне розуміння межі виконання своїх функцій та повноважень.

Деякі аспекти визначення адміністративно-правового статусу суб’єктів державного управління розглядались у наукових дослідженнях В. Авер’янова, О. Бандурки, Д. Бахрака, Ю. Битяка, І. Бородіна, І. Голосніченка, Є. Додіна, Л. Коваля, А. Комзюка, В. Манохіна, І. Пахомова, Г. Петрова, Ю. Тихомирова, В. Цвєткова, Ю. Шемшученка та інших. Однак особливості адміністративно-правового статусу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі суб’єктів управління потребують більш детального дослідження.

Об'єктом дослідження є законодавство України в галузі регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади.

Предметом дослідження є державні адміністрації та органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративного права.

Метою курсової роботи є характеристика місцевих органів виконавчої влади як суб'єктів адміністративного права.

Для досягнення цієї мети поставлено такі задачі:

- виокремити й охарактеризувати конституційний статус місцевих органів виконавчої влади;

- розкрити склад, завдання та повноваження місцевих органів виконавчої влади;

- визначити адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування;

- дослідити механізм взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі державотворення.

При написанні роботи були використані такі методи дослідження: аналіз літератури з теми дослідження; синтез, порівняння, класифікація, систематизація й узагальнення теоретичних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Местные органы исполнительной власти, как субъекты административного права

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.