Административная ответственность несовершеннолетних

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ 6

1.1. Поняття адміністративної відповідальності 6

1.2. Визнання неповнолітнього суб’єктом адміністративної відповідальності в Україні 9

1.3. Відповідальність неповнолітніх згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення 15

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ 19

2.1. Застосування до неповнолітніх заходів впливу 19

2.2. Органи та особи, уповноважені притягувати неповнолітніх до адміністративної відповідальності, їх компетенція 27

2.3. Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення неповнолітніх 28

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сьогодні в Україні, як і у всьому світі, найвищою цінністю визначено забезпечення прав та свобод людини і громадянина. Особливу увагу приділенонеповнолітнім, які є однією з найнезахищеніших верств населення, що обумовлює необхідність створення особливих умов для забезпечення та реалізації їхніх прав. Однак, проблема правопорушень неповнолітніх є і залишається однією з актуальних проблем українського суспільства,яка потребує нагальної розробки та вирішення.

Адміністративна відповідальність — вид юридичної відповідальності, що полягає у застосуванні до особи, яка вчинила адміністративний проступок, певного заходу — адміністративного стягнення.

Підставою адміністративної відповідальності є адмініс­тративне правопорушення (проступок). До винних у вчи­ненні правопорушення застосовуються адміністративні стягнення, передбачені ст. 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП України). Поря­док притягнення до адміністративної відповідальності спро­щений, що створює умови для його оперативного і еко­номічного використання. Слід звернути увагу на те, що між правопорушником і органом (посадовою особою), який нак­ладає стягнення, відсутні службові відносини, що характер­но для дисциплінарної відповідальності. Адміністративна відповідальність урегульована нормами адміністративного права, в яких наводиться повний перелік адміністративних проступків, адміністративних стягнень і органів, уповнова­жених їх застосовувати.

Згідно із ст. 13 КпАП України до осіб віком 16-18 років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються відповідні заходи впливу. Адміністративна відповідальність неповнолітнього може настати тільки тоді, коли 16 років йому виповнилось саме до моменту вчинення протиправного діяння, а не до вирішення питання про притягнення його до адміністративної відповідальності.

Проблеми притягнення неповнолітніх до адміністративної відповідальності привертали увагу науковців в різні часові періоди. Неповнолітні були об’єктом дослідження таких вчених-адміністративістів, як: М.В. Веселов, І.П. Голосніченко, О.В. Горбач, Т.О. Гуржій, Ю.В. Ковальчук, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, Т.Г. Корж-Ікаєва, Я.М. Квітка, М.П. Легецький, С.Г. Поволоцька та інших. Водночас, питання адміністративно-правових проблем правосуб’єктності неповнолітніх залишаються недостатньо дослідженими у світлі адаптації національного адміністративного законодавства до законодавства Європейського Союзу, що обумовлює актуальність обраного напрямку дослідження.

Об’єкт дослідження – адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Предметом дослідження є правове регулювання інституту правової відповідальності неповнолітніх, визначення тенденцій, можливості та особливостей притягнення до адміністративної відповідальності даної категорії осіб.

Метою даної курсової роботи є дослідження проблем та особливостей адміністративної відповідальності неповнолітніх в системі права України.

Для розкриття мети курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розкрити сутність поняття адміністративної відповідальності та її специфічні ознаки;

- дослідити питання визнання неповнолітнього суб’єктом адміністративної відповідальності в Україні;

- визначити особливості відповідальності неповнолітніх згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- розкрити правове регулювання адміністративної відповідальності неповнолітніх.

При написанні роботи були використані такі методи дослідження: аналіз літератури з теми дослідження; синтез, порівняння, класифікація, систематизація й узагальнення теоретичних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Административная ответственность несовершеннолетних

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.