Третьи лица в гражданском процессе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 5

1.1. Учасники господарського процесу 5

1.2.Класифікація учасників господарського процесу 7

1.3. Поняття третіх осіб в господарському процесі 10

РОЗДІЛ ІІ. ТРЕТІ ОСОБИ, ЯКІ ЗАЯВЛЯЮТЬ САМОСТІЙНІ ВИМОГИ НА ПРЕДМЕТ СПОРУ 14

2.1. Поняття третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору 14

2.2. Права та обов’язки третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору 18

РОЗДІЛ ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕТІХ ОСОБИ, ЯКІ ЗАЯВЛЯЮТЬ САМОСТІЙНІ ВИМОГИ НА ПРЕДМЕТ СПОРУ 21

3.1. Поняття третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору 21

3.2. Права та обов’язки третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору 23

ВИСНОВКИ 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30

ВСТУП

Актуальність теми. Актуальність теми зумовлена тим, що Конституція України гарантує кожному право на судовий захист і на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Права і свободи людини й громадянина вважаються невідчужуваними й непорушними. Не тільки сторони в господарському процесі, але й треті особи зацікавлені у результатах розгляду судом цивільної справи. Можна пояснити це тим, що на третіх осіб, а саме на їх правове становище, може вплинути результат судового розгляду спірної цивільної справи між сторонами.

Третіх осіб можна визначити, як суб'єктів господарського-процесуальних правовідносин, які вступають у вже триваючий господарський процес між сторонами для захисту особистих суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів, як фізичних осіб, так юридичних осіб у сфері господарсько-правових відносин.

Необхідно розрізняти заінтересованість третіх осіб, яка може бути, як матеріально-правова, так і процесуально-правова. Що стосується заінтересованості матеріально-правового характеру, то вона проявляється в тому, що рішення по господарській справі, яке буде ухвалене судом відносно конкретної спірної ситуації, може порушити матеріальні права третьої особи чи стати мотивом для сторони вимагати відшкодування збитків від неї — спрямувати до третьої особи господарськй позов за правом регресу.

До теми третіх осіб у господарському процесі України звертались багато вчених, праці яких сьогодні є підґрунтям подальшого дослідження цієї проблематики, наприклад В. Н. Аргунов, Д. М. Сибилев, В. В. Комаров, М. С. Шакарян, Д. М. Чечот, М. С. Шакарян [6], В. Н. Щеглов.

Мета курсової роботи полягає в дослідження особливостей та правового статутсу тертіх осіб в господарському процесі України на сучасному етапі розвитку господарсько процесуального права.

Завдання курсової роботи полягає в дослідженні:

учасників господарського процесу;

класифікаціїучасників господарського процесу;

поняття третіх осіб в господарському процесі;

поняття третіх осіб які заявляють самостійні вимоги на предмет спору;

прав та обов’язків третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору;

поняття третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору;

прав та обов’язки третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору.

Об’єктомадослідження є специфіка прав і обов’язків третіх осіб, як учасників господарського процесу .

Предметом дослідження є треті особи в господарському процесі їх права і обов'язки.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові і діалектичні методи пізнання (формально-логічний, системно-функціональний, системно-порівняльний) та спеціальні методи, які використовуються у правових дослідженнях: порівняльно-правовий, формально-юридичний, системний, моделювання і прогнозування та інші.

Структура роботи: курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Закрыть

Третьи лица в гражданском процессе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.