Пересмотре решения, определения, постановления хозяйственного суда по вновь открывшимся обстоятельствам

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ 5

1.1. Поняття нововиявлених обставин 5

1.2. Право на перегляд судового акта за нововиявленими обставинами та передумови такого права 8

1.3. Порядок подання заяви (внесення подання) про перегляд судового рішення 12

РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕГЛЯДУ ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ 17

2.1. Порушення провадження за нововиявленими обставинами 17

2.2. Порядок перегляду судових актів за нововиявленими обставинами у господарському судочинстві 21

2.3. Практика господарських судів щодо перегляду рішень за нововиявленими обставинами 30

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

ВСТУП

Актуальність дослідження. Українська система перегляду судових актів у господарському судочинстві включає взаємозв’язані, взаємодоповнюючі один одного інститути, загальною метою яких є перевірка ухвалених у справі судових актів на предмет їх істинності та справедливості. До них відносяться провадження з перегляду: в апеляційній інстанції, в касаційній інстанції, у Верховному Суді України, за нововиявленими обставинами.

Чинне господарське процесуальне законодавство, порядок організації діяльності господарських судів, висока професійна підготовка суддів повинні забезпечити ухвалення законних і обґрунтованих судових актів. Але деякі судові акти, що визначають юридичні відносини між сторонами, мають судову помилку, тому не завжди є остаточними.

Ефективна система перегляду судових актів це показник високого рівня і якості здійснення правосуддя в країнах з розвиненою правовою системою. Інститут перегляду судових актів, які набрали законної сили, за нововиявленими обставинами з часів його становлення до сьогоднішнього дня залишається додатковою гарантією і можливістю реалізації основного положення процесуального права відновлення порушеного права і охоронюваного законом інтересу.

Перегляд судових актів за нововиявленими обставинами разом із розглядом справи в апеляційному і касаційному порядку забезпечує перевірку законності та обґрунтованості вирішення господарських справ. Усі провадження предметного об’єднання правових інститутів перегляду судових актів покликані сприяти належному здійсненню правосуддя. Треба зазначити, що процесуальне законодавство не містить чіткого порядку розгляду заяви про перегляд судових актів за нововиявленими обставинами, не розкриває етапи провадження за нововиявленими обставинами. Не визначення цих питань у законодавстві ставить під загрозу прийняття законного та обґрунтованого рішення. Вищезазначеним обґрунтовується актуальність та своєчасність дослідження.

Деякі аспекти провадження з перегляду судових актів за нововиявленими обставинами досліджували О. Колобродова, С. Степанов, В. Галкин, Д. Притика та інші вчені-процесуалісти, але питання щодо про прийняття заяви до провадження судом, порушення провадження з перегляду судових актів за нововиявленими обставинами та особливості розгляду справи залишилися поза увагою дослідників.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в ході перегляду господарської справи за нововиявленими обставинами.

Предмет дослідження становить перегляд cудових актів господарських судів за нововиявленими обставинами.

Метою курсової роботи є дослідження особливостей та порядку перегляду судових актів за нововиявленими обставинами у господарському судочинстві.

Для реалізації зазначеної мети в роботі вирішувалися такі завдання:

дослідити поняття нововиявлених обставин;

виявити передумови права на перегляд за нововиявленими обставинами в господарському судочинстві;

дослідити підстави порушення провадження за нововиявленими обставинами;

проаналізувати процедуру перегляду господарських справ за нововиявленими обставинами.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові і діалектичні методи пізнання (формально-логічний, системно-функціональний, системно-порівняльний) та спеціальні методи, які використовуються у правових дослідженнях: порівняльно-правовий, формально-юридичний, системний, моделювання і прогнозування та інші.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.

Закрыть

Пересмотре решения, определения, постановления хозяйственного суда по вновь открывшимся обстоятельствам

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.