Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 6

1.1. Поняття та функції матеріальної відповідальності працівників 6

1.2. Види матеріальної відповідальності працівників 14

1.3. Підстава та умови матеріальної відповідальності працівників 22

РОЗДІЛ ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШКОДИ ЗАПОДІЯНОЇ ПРАЦІВНИКОМ, ТА ПОРЯДОК ЇЇ ВІДШКОДУВАННЯ 31

2.1. Порядок визначення розміру шкоди 31

2.2. Порядок відшкодування шкоди 34

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

ВСТУП

Актуальність теми. На працівників покладаються певні обов'язки і вони наділяються відповідними правами, одночасно встановлюється відповідальність за невиконання цих обов'язків. Заходи юридичної відповідальності спря­мовано перш за все на запобігання суспільно-небезпечним діянням проти встановленого правопорядку та усунення їхніх шкідливих наслідків. У трудовому праві, з одного боку, їх використовують переважно для профілактики трудових правопорушень; в другому - для захисту майна роботодавця від небезпеки фізично­го знищення, псування, втрати; для застосування до порушників правових заходів впливу; для відшкодуван­ня матеріальної шкоди, заподіяної роботодавцю.

Відповідальність за трудовим законодавством - окремий вид юридичної відповідальності, яка полягає у передбаченому нормами трудового права обов'язку працівника відповідати за вчинене трудове правопору­шення і зазнати відповідних санкцій. Підставою такої відповідальності є трудове правопорушення - винне протиправне діяння, яке полягає у невиконанні або порушенні трудових обов'язків працівником. Воно скла­дається з двох різновидів: дисциплінарного проступку і трудового майнового правопорушення. Загальним для обох видів є недотримання саме трудових обов'язків працівником. Однак особливості кожного із зазна­чених правопорушень зумовлюють застосування двох видів відповідальності у сфері трудового права - дис­циплінарної і матеріальної.

Сучасні українські дослідники трудового права під матеріальною відповідальністю розуміють обов’язок однієї сторони трудового договору - працівника або власника (уповноваженого ним органу) відшкодувати іншій стороні шкоду, заподіяну внаслідок винного, протиправного невиконання або неналеж­ного виконання трудових обов’язків у встановленому законом порядку і розмірах.

Основним шляхом реформування трудового законодавства повинно бути збереження діючих і створення нових норм, що відповідають соціально-економічним умовам. Отже, використання зарубіжного досвіду, зближення із зарубіжним законодавством повинно сприяти створенню власної прогресивної моделі трудового права і трудових відносин, у тому числі й у сфері матеріальної відповідальності.

Актуальним залишається на сьогодні дослідження підстав матеріальної відповідальності в трудовому праві та кожного з її елементів. Чекають свого нового вирішення питання щодо розмірів і порядку відшкодування сторонами заподіяної шкоди, врегулювання строків позовної давності з питань матеріальної відповідальності та ін.

Слід зазначити, що питання матеріальної відповідальності в трудовому праві завжди знаходились у центрі уваги вчених правознавців. Проблеми матеріальної відповідальності в загальній теорії права знайшли своє відображення в роботах С.С. Алєксєєва, Б.Т. Базилєва, С.М.Братуся, І.О. Галагана, О.С. Йоффе, В.М. Кудрявцева, В.В. Лазарєва, та багатьох інших вчених. У роки незалежності України проблемами матеріальної відповідальності в трудовому праві займалися В.С. Венедиктов, І.В. Зуб, Д.О. Карпенко, В.І.Прокопенко, В.Г. Ротань, М.П. Стадник та ін.

Незважаючи на ґрунтовні дослідження, проблеми матеріальної відповідальності в трудовому праві не тільки не втратили своєї актуальності, а ще більше загострилися.

Об’єктом дослідження є трудові правовідносини щодо матеріальної відповідальності.

Предметом дослідження є теоретичні проблеми матеріальної відповідальності працівника за шкоду, заподіяну підприємству.

Мета курсової роботи полягає у тому, щоб на основі вивчених наукових праць, міжнародного досвіду та чинного законодавства дослідити організаційно-правове регулювання матеріальної відповідальності працівника за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації.

Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі вирішуються такі основні завдання:

– визначення місця матеріальної відповідальності в системі трудових правовідносин;

– визначення сторін матеріальної відповідальності в трудовому праві;

– дослідження особливостей трудового правопорушення як підстави матеріальної відповідальності;

– класифікація видів трудового правопорушення;

– окреслення шляхів подальшого розвитку та удосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин.

Структура роботи. Курсова роботаскладається із вступу, двох розділів‚ висновків та списку використаних джерел. 

Закрыть

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.