Кабинет Министров - центральный орган исполнительной власти

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 2

РОЗДІЛ 1. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ – ВИЩИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 4

1.1. Історично-правовий статус Кабінету Міністрів України 4

1.2. Компетенції, форми і методи діяльності Кабінету Міністрів України 8

1.3. Функції, принципи та завдання Кабінету Міністрів України 13

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 17

2.1. Організація роботи робочих органів Кабінету Міністрів України 17

2.2. Набуття та припинення повноважень Кабінету Міністрів України 22

2.3. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та організація їх прийняття та виконання 26

РОЗДІЛ 3. ВІДНОСИНИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 29

ВИСНОВКИ 35

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 37

ВСТУП

Згідно з Конституцією України, Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, яку складають центральні і місцеві органи виконавчої влади. Як вищий колегіальний орган, він здійснює владу як безпосередньо, так і через центральні та місцеві органи виконавчої влади, спрямовуючи та контролюючи їх діяльність.

Визначення Кабінету Міністрів як вищого органу виконавчої влади відображає його роль і місце не лише у системі органів виконавчої влади, а й у системі державної влади України в цілому, характеризує його як орган, який здійснює виконання законів Верховної Ради України та нормативних актів Президента України.

Правове положення Кабінету Міністрів визначається Конституцією України; Законом “Про Кабінет Міністрів України”; нормативними актами Президента України і Кабінету Міністрів України.

Як вищий орган виконавчої влади Кабінет Міністрів очолює єдину систему виконавчої влади в Україні; забезпечує у відповідності з Конституцією здійснення функцій і повноважень виконавчої влади на території України; спрямовує діяльність міністерств та інших органів виконавчої влади; самостійно вирішує питання, які віднесені до його відання Конституцією України.

Кабінет Міністрів відповідальний перед Президентом України і у своїй діяльності керується його актами (ст. 113 Конституції України). Одночасно він підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України, але у межах, визначених Конституцією України.

Актуальність теми курсової роботи визначається тим, що саме сьогодні, після проведення адміністративних реформ, однією з найбільш гострих для України проблем політико-організаційного характеру є проблема виконавчої влади.

А виконавчу владу в Україні здійснює згідно зі ст. 113 Конституції Кабінет Міністрів України.

Метою курсової роботи стало всебічне вивчення та аналіз законодавчо-нормативної бази, яка стосується діяльності Кабінету Міністрів та суміжних структур, склад Кабінету Міністрів та принципи його формування, а також повноваження Кабінету Міністрів України та інші, які зазначені в змісті курсової роботи.

Предметом дослідження у роботі виступає Кабінет Міністрів України як центральний орган виконавчої влади, аоб’єктом- нормативні документи, які регулюють його діяльність, зокрема, Конституція України, Закон “Про Кабінет Міністрів України” тощо.

Відповідно до теми і мети роботи сформулюємо основні завдання:

аналіз нормативно-правової бази з досліджуваного питання;

аналіз правового статусу Кабінету Міністрів України;

оцінка компетенції Кабінету Міністрів України;

поглибити знання про Кабінет Міністрів;

оцінка ролі Кабінету Міністрів України у регулюванні владних відносин між різними ланками політичної системи.

При дослідженні були застосовані такі науково-дослідницькі методи як: історико-правовий, літературний метод, метод аналізу та синтезу, метод узагальнення.

Джерельною базою роботи стали: Конституція України, Закон України “Про Кабінет Міністрів України”, “Проект закону “Про адміністративну реформу в Україні” та праці сучасних вітчизняних вчених-юристів та політологів.

Закрыть

Кабинет Министров - центральный орган исполнительной власти

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.