Общая характеристика видов гражданско-правовых договоров

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 49

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІCТ

Вступ 3

Розділ 1. Загальні засади поділу цивільно-правових договорів на види 7

1.1. Поняття та особливості класифікації цивільно-правових договорів 7

1.2. Класифікація видів цивільно-правового договору 14

Розділ 2. Історія розвитку класифікації цивільно-правових договорів 35

Висновок 41

Список використаних джерел 46

Вступ

Актуальність теми дослідження. Договір є ефективним універсальним регулятором розподілу матеріальних і деяких нематеріальних благ в суспільстві. Правові засади договірних відносин визначаються нормами Цивільного Кодексу України та численних законів і нормативно-правових актів, що загалом утворюють правовий інститут договірного права. Наявність великої кількості видів цивільно-правового договору вимагає дослідження та виявлення тенденції їх змін у договірній та судовій практиці, проблем тлумачення правових норм та їх практичного використання.

Проблеми, пов'язані із класифікацією договорів відносяться до одних з найдавніших проблем науки цивільного права. Ще юристи Стародавнього Риму працювали над проблемами класифікації договорів та постійно її удосконалювали, що є результатом законодавчого закріплення деяких видів договорів відомих ще римському праву. Наявність у всіх договорах загальних ознак – збігу волі і волевиявлення, правомірність дії, дії принципу допустимості і свободи договору – не виключає можливість їх класифікації.

Класифікація договорівдозволяє вирішувати низку важливих завдань: виявлення загальних типових рис договорів і відмінностей між ними, полегшує правильнийвибір сторонами виду договору, забезпечує його відповідність змісту регульованої діяльності, створює можливість на науковій основі систематизувати законодавство про договори, підвищувати узгодженість нормативних актів.

Наукова розробка загальнотеоретичних проблем договірного права, видів договору та його функцій є необхідною умовою побудови досконалого механізму правового регулювання договірних правовідносин.

Також актуальність роботи полягає в необхідності з’ясування моменту виникнення зобов’язання з договору та відмежування його від зобов’язань, суміжних з договірними.

Метою наукової роботи є визначити, в чому полягає сутність поняття класифікація видів цивільно-правових договорів, які класифікаційні критерії та способи класифікації використовуються в українській цивілістиці, визначити основні види договорів та порівняти їх із класифікаціями юристів Стародавнього Риму та виначити яке роль відіграє класифікація для ровитку цивільно-правових відносин. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань :

встановити сутність поняття класифікація цивільно-правового договору;

визначити основні функції та способи класифікації;

провести класифікацію договорів з урахуванням видів договорів;

визначити основні види цивільно-правових договорів;

дослідити історію розвитку класифікації цивільно-правового договору на прикладі Стародавнього Риму;

провести порівняння сучасних законодавчо закріплених видів договорів і класифікацією римських юристів.

Об’єктом дослідженняє цивільно-правові відносини, в сфері договірного права та система договорів у цивільному праві.

Предметом дослідження є класифікація видів цивільно-правового договору, історія розвитку класифікації на прикладі Стародавнього Риму.

Стан наукової розробки проблеми. У дослідженні було використано загальнотеоретичні положення наукицивільного, сімейного та господарськогоправа України, що регулюють договірні зобов’язання та практику їх застосування. Теоретичну основу роботи склали праці відомих українських і зарубіжних вчених: Агаркова М.М., Алексєєва С.С., Басіна Ю.Г., Бєлова В.А., Беляневич О.А., Боднар Т.В., Брагінського М.І., Вінник О.М., Вітрянського В.В., Гавзе Ф.І., Гонгало Б.М., Грибанова В.П., Дзери О.В., Діденка А.Г., Довгерта А.С., Іоффе О.С., Кисіля В.І., Кузнєцової Н.С., Луця В.В., Майданика Р.А., Мережка О.О., Мілаш В.С., Ромовської З.В., Сібільова М.М., Спасибо-Фатєєвої І.В., Суханова Є.О., Харитонова Є.О., Черепахіна Б.Б., Фурси С.Я., Шевченко Я.М., Шершеневича Г.Ф., Шишки Р.Б., Щербини В.С., Яковлєва В.Ф. та інших.

Доцільність аналізу цих питань викликана недостатнім рівнем їх наукової розробленості. Низка питань з вказаної проблеми розглядалися у наукових працях багатьох цивілістів, переважно у контексті характеристики окремого цивільно-правового договору чи їх груп (М.Брагінський, В.Бєлов, В.Луць, А.Корецький, Ю.Романець тощо). Однак деякі важливі питання класифікації цивільно-правових договорів залишаються невирішеними, що ускладнює відмежування окремих договірних типів від суміжних договорів.
Наведеним обумовлена мета даної наукової роботи, яка полягає у дослідженні як існуючих класифікацій цивільно-правових договорів, так й тієї, що діє у сучасному цивільному праві України.

Методологічну основу дослідження складає сукупність загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання: історичного, метод синтезу та аналізу, формально-логічного, порівняльного, метод узагальнення.

Зокрема, за допомогою історичного методу дослідження висвітлено виникнення, формування та розвиток класифікації видів цивільно-правового договору в Стародавньому Римі, виявлено специфіку їх правового регулювання на цих етапах та трансформацію норм договірного права. Аналіз поняття і змісту договору, класифікації договорів здійснювався з використанням аналітико-синтетичного методу. Формально-логічний метод застосовано для з’ясування механізму реалізації загальних принципів цивільного законодавства у договірному праві та принципів добросовісності, розумності і справедливості як принципів договірного права. Порівняльно-правовий метод використано для порівняльного аналізу відповідних положень договірного права, в Стародавньому Римі та Україні.

Практичне значення роботи полягає в тому, що сформульовані у курсовій роботі положення, висновки і пропозиції можуть використовуватись у науково-дослідницькій діяльності, навчальному процесі, правотворчості.

Структура курсової роботи. Складається зі змісту, вступу та трьох розділів. Після розділів ідуть висновки та список використаних джерел. 

Закрыть

Общая характеристика видов гражданско-правовых договоров

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.