Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ 6

1.1. Поняття договору лізингу та його переваги 6

1.2. Форми та зміст договору лізингу 8

1.3. Права та обов’язки сторін договору 10

РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ ТА ВИДИ ЛІЗИНГУ 13

2.1 Суб’єкти та об’єкти лізингу 13

2.2 Види та форми лізингу 15

РОЗДІЛ 3. ЗМІНА, ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ А ТАКОЖ МІЖДЕРЖАВНИЙ ЛІЗИНГ 17

3.1. Зміна та припинення договору лізингу 17

3.2. Особливості міждержавного лізингу 18

ВИСНОВКИ 22

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25

ДОДАТКИ 27

ВСТУП

У Законі Укаїни «Про лізинг» [5] зазначено, що лізинг це підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна.

Я обрала саме цю тему, адже ця тема є актуальною для дослідження і полягає насамперед, тому що одні підприємства мають готову до реалізації продукцію, інші підприємства не мають достатньо коштів, щоб її придбати. Отже, не обов’язково мати у власності майно для отримання доходу, потрібно лише мати право користування ним. Це питання безпосередньо вирішує лізинг.

Лізинг для України досить нове поняття. Воно прийшло з Заходу, де існує понад 100 років. Практичним досвідом для України є розвиток лізингу в східноєвропейських країнах, таких, як Польща, Росія, Білорусь, що мають з нами спільні риси. Для стимулювання інвестицій у виробничу сферу, оновлення промислового потенціалу, підвищення конкурентноспроможності вітчизняних виробників у нашій країні необхідно розвивати лізингові відносини. В Україні розвиток лізингу стримується в основному через відсутність державної програми розвитку лізингу, недосконалість українського законодавства. Отже, на сьогодні лізинг в Україні переважно використовують як спосіб відновлення засобів виробництва.

Основні переваги лізингу:

1. Лізинг дає можливість використання нових високих технологій без значних додаткових капіталовкладень. Його можна порівняти з кредитуванням, яке не потребує негайного початку платежів. Коли підприємство використовує звичайний кредит, воно повинно оплатити частину вартості покупки за рахунок власних коштів. Лізинг дозволяє спочатку випробувати машини чи обладнання, а потім закуповувати їх.

2. Основною перевагою перед кредитуванням є нижчі вимоги по заставі, оскільки в лізингу лише обладнання є предметом застави без будь-якого додаткового забезпечення, що суттєво збільшує доступність нового обладнання. Також лізинг можна оформити набагато швидше та простіше, ніж традиційну позику. Це актуально для машин сезонного використання, де період повністю збігається з часом експлуатації.

3. Перевагою є також те, що лізингові платежі відносяться на собівартість продукції в повному обсязі, що знижує оподатковуваний прибуток.

4. Лізинг як активна форма кредитування посилює конкуренцію між банками та лізинговими компаніями, знижує вплив на позичковий відсоток, що стимулює приплив капіталів у виробничу сферу.

Україна значно відстає за показниками лізингу від постсоціалістичних країн. Безумовно, якби не було ряду факторів, що гальмують розвиток лізингу, а саме: недосконалість правового регулювання, недостатність розвитку інфраструктури ринку лізингу, обмеженість джерел фінансування, несприятливе податкове законодавство, цей процес проходив швидше і наблизив би Україну до країн Заходу.

Об’єктом дослідження є беспосередньо особливості договору лізингу та його характеристика відповідно до нормативно-правових актів.

До предмета дослідження належить права та обов’язки які виникають у зв’язку з укладенням договору лізингу.

Мета роботи полягає у тому аби ознайомитись з характеристикою даного договору, практичним застосуванням даного договору згідно чинного законодавства.

У даній курсовій роботі я ставлю перед собою такі завдання:

1. Дослідити особливості та правову природу договору лізингу;

2. Охарактеризувати права та обо’язки, види даного договору;

3. Практично розглянути договір лізингу, та інші нормативно-правові договора (угоди) у рамках питання лізингу.

У даній курсовій роботі були використані загальнонаукові методи пізнання, які безпосередньо будуться на випадках відомі усім на. Наукова повизна полягає що такі вчені як Бірюков І. А, Харитонов Є.О., Старцев О.В, Ментух Н.Ф, Безклубна Н.Л. тощо займались питанням розвитку освіти як з точки зору теорії так і самої практики.

Логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи: вступ, 3 розділи, висновки, список використаних джерел із 15 найменувань, 5 додатків. Загальний обсяг 48 сторінок.

Закрыть

Договор лизинга

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.