Договор купли-продажи и его место в системе гражданско-правовых договоров

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Договір купівлі-продажу та його місце в системі цивільно-правових договорів 5

1.1. Поняття, юридичні ознаки та види договору купівлі-продажу 5

1.2. Сторони у договорі купівлі-продажу та їх обов’язки 8

1.3. Предмет договору купівлі-продажу 11

1.4. Зміст договору купівлі-продажу та правові наслідки його порушення 16

Розділ 2. Договір роздрібної купівлі-продажу: поняття, ознаки, види 26

Розділ 3. Порівняльний аналіз договору купівлі-продажу в українському та європейському праві 35

Висновки 43

Список використаних джерел 45

ВСТУП

Актуальність дослідження. В економічній системі, що формується в Україні на ринкових засадах, вирішального значення набувають якісно нові для вітчизняної економіки товарно-грошові відносини. Відповідно виникає необхідність створення адекватних умов їх розвитку та механізму правового регулювання цих відносин в процесі товарно-грошового обміну.

В системі правового регулювання товарно-грошового обміну особливе місце займає договір купівлі-продажу, як універсальна і доцільна правова форма опосередкування товарно-грошових відносин. За своєю юридичною природою цей договір є складною і гнучкою правовою формою, в яку можуть перетворюватися різні за своїм характером майнові відносини. Це важливо підкреслити, оскільки в умовах централізованої економіки сфера дії договору купівлі-продажу обмежувалася переважно роздрібною торгівлею.

Таким чином, договір купівлі-продажу слід розглядати як родове поняття відносно різних видів договорів, характерних для торгівлі, яка стає в Україні домінуючою сферою товарно-грошового обігу.

У зв’язку з цим дедалі актуальнішими стають проблеми переосмислення ролі і місця договору купівлі-продажу у регулюванні відносин суб’єктів ринку, розширення сфери його застосування, а також удосконалення цивільно-правового забезпечення договірних відносин та питань відповідальності сторін договору купівлі - продажу.

Проблеми дослідження договору купівлі-продажу як інституту цивільного права, вдосконалення його нормативно-правового регулювання посилюється у зв’язку з розширенням масштабів його використання, звуженням сфери регламентації цього договору адміністративними методами, реалізацією загально дозвільного принципу регулювання відносин в торгівлі.

Договір купівлі-продажу є темою у наукових працях відомих українських вчених-правознавців: Д.В.Бобрової, О.А.Підопригори, О.А.Пушкіна, С.Шемшушенка, О.В.Дзера та ін.

Об’єктом дослідження є суспільно-правові відносини між учасниками за договором купівлі-продажу.

Предметом дослідження є питання регулювання правовідносин у сфері купівлі-продажу.

Мета курсової роботи - розглянути правову сутність, особливості та правові наслідки порушення сторонами зобов’язань договорів купівлі-продажу, а також місце договору купівлі-продажу в системі цивільно-правових договорів.

Завданнями дослідження є наступні завдання:

розглянути договір купівлі-продажу та його місце в системі цивільно-правових договорів;

дослідити договір роздрібної купівлі-продажу: поняття, ознаки, види;

провести порівняльний аналіз договору купівлі-продажу в українському та європейському праві.

Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові і діалектичні методи пізнання (формально-логічний, системно-функціональний, системно-порівняльний) та спеціальні методи, які використовуються у правових дослідженнях: формально-юридичний, системний, моделювання і прогнозування та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Договор купли-продажи и его место в системе гражданско-правовых договоров

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.