ЗМІСТ

Вступ

І Розділ. Механізм держави і його структура

1.1. Ознаки механізму держави

1.2. Призначення механізму держави

II Розділ. Апарат держави: поняття і структура

ІІІ Розділ. Принципи діяльності апарату держави

ІV Розділ. Поняття, особливості та види органів держави

V Розділ. Загальнотеоретична характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влад

VI Розділ. Органи держави та самоврядування: їх співвідношення

Висновок

Список використаної літератури

Політичний характер державної влади, що реалізується шляхом діяльності владних органів, зумовлює важливість такого принципу діяльності апарату держави, як політична лояльність. Саме він обумовлює позапартійність посадових та службових осіб, не політичність діяльності державних органів та її заснованість на загальнолюдських і демократичних цінностях.

Принцип професіоналізму визначає необхідність реалізації владних повноважень на професійній основі, наявність комплексу спеціальних знань суб'єктів владних відносин та можливість їх оптимального застосування для досягнення поставленої мети. Добір та розстановка високопрофесійних службовців передбачає застосування у процесі відбору відповідних засобів і критеріїв. Серед них - анкетування, співбесіда, тестування, екзаменування. Від того, яким чином і відповідно до яких критеріїв здійснюється добір претендентів на посаду, залежить ефективність та коефіцієнт корисної дії апарату держави в цілому.

Важливим у процесі функціонування державного апарату є принцип єдності та поділу влади, який зумовлює належність влади державі (народу), її суверенний характер та публічний політичний зміст, з одного боку, та її розподіл між органами, що реалізують владні функції - з іншого. Реальність вказаного принципу забезпечується наявністю системи стримань і противаг, що спричиняє певну конкуренцію владних структур з метою підтримання рівноваги сил. Вона забезпечується через повноваження органів держави.

Принцип верховенства влади має конституційне закріплення. Його основний зміст складають наступні положення:

вищу юридичну силу в процесі діяльності апарату держави мають конституція та конституційні закони;

індивідуальні нормативні рішення та прийняті державою акти можуть бути оскаржені у судовому порядку;

права людини, порушені у процесі діяльності органів держави, повинні бути поновлені та відшкодовані.

У юридичній літературі називаються й такі принципи організації та діяльності апарату держави:

ієрархічність;

поєднання виборності і призначуваності;

демократизм;

змінюваність;

поєднання колегіальності та єдиноначальності;

науковість;

гласність;

прозорість;

підконтрольність;

відповідальність;

стабільність кадрів;

рівне право на державну службу;

народовладдя;

позапартійність.

Наявність та взаємодія означених вище принципів зумовлює і забезпечує функціонування апарату держави як взаємопов'язаної системи органів, що забезпечують ефективне виконання владних повноважень.


4. Поняття, особливості ти види органів держави

Важливим і невід'ємним елементом структури державного апарату є орган держави. Саме від рівня розвитку державних органів, їх взаємодії, чіткості повноважень залежить рівень розвитку і ефективність державного апарату.

Орган держави - це структурний елемент апарату держави, створений державою чи обраний безпосередньо народом колектив державних службовців (або один державний службовець), які наділені державно-владними повноваженнями та необхідними матеріально-технічними засобами для виконання завдань і функцій держави.

Органи держави мають певні ознаки, які відрізняють їх від державних підприємств, установ, а також від недержавних структур.

Основними серед них є:

є структурним елементом апарату держави;

мають певну економічну і організаційну відокремленість і самостійність;

створюється державою чи обирається безпосередньо народом;

наділені нормативно закріпленими державно-владними повноваженнями;

характеризуються відповідною організаційною структурою;

мають територіальні межі діяльності;

здійснюють свої функції від імені держави;

використовують символи держави у офіційному порядку;

мають відповідну компетенцію, приймають юридично обов'язкові нормативні та індивідуальні акти;

характеризуються певними особливостями підпорядкування у процесі взаємодії з іншими державними органами і установами;

спираються у процесі реалізації повноважень на організаційну, матеріальну та примусову силу держави;

забезпечують державно-владні повноваження шляхом застосування засобів виховання, переконання, заохочення, а в певних випадках заходів примусу;

характеризуються особливим порядком утворення, видами діяльності, характером та обсягом повноважень, формами і методами виконання функцій.

До кожного державного органу входять особи, які здійснюють керівництво, у відповідності до покладених на них обов'язків і надання їм повноважень, а також спеціалісти та інші особи, які забезпечують технічні умови здійснення керівних управлінських функцій.

Державні органи можуть бути класифіковані за різними критеріями. Залежно від способу утворення, часом функціонування тощо, розрізняють такі види органів держави:

1. за місцем у системі державного апарату:

первинні, що формуються безпосередньо народом як джерелом влади і мають представницький характер;

вторинні, що формуються первинними органами, походять від них і підзвітні їм;

2. за способом утворення:

виборні, які обираються населенням чи представницькими органами;

призначувані, що призначаються главою держави чи вищестоящими органами;

успадковані, які передаються монархом у спадщину;

3. за часом функціонування:

постійні, які створюються без обмеження строку дії для виконання основних завдань держави;

тимчасові, які створюються для вирішення невідкладних завдань, викликаних надзвичайними обставинами;

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Бесплатная работа

Закрыть

Механизм и аппарат государства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.