ЗМІСТ

Вступ

І Розділ. Механізм держави і його структура

1.1. Ознаки механізму держави

1.2. Призначення механізму держави

II Розділ. Апарат держави: поняття і структура

ІІІ Розділ. Принципи діяльності апарату держави

ІV Розділ. Поняття, особливості та види органів держави

V Розділ. Загальнотеоретична характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влад

VI Розділ. Органи держави та самоврядування: їх співвідношення

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

Держава і право вивчаються не однією наукою, а комплексом суспільних наук. Пов’язано це з різнобічною діяльністю численних органів і установ держави. Держава займається економікою, керуванням, політикою, духовною сферою. Усе це сфери інтересу конкретних наук - управлінської науки, економічної, політичної, соціології і т.п. Повне представлення про державу дає тільки погляд на неї з різних сторін, аналіз соціальних, політичних, економічних і інших факторів, що визначають призначення, функції і роль у суспільстві і держави, і права. В даній роботі більше уваги приділяється державному механізму та його важливій складовій частині - апарату держави.

Жодна цивілізована держава не може розвиватися і функціонувати в хаосі, без управління. Тому дослідження поняття та особливостей механізму держави, її складових є вкрай важливим завданням. Наявність системи органів, установ та організацій, що створюються державою для виконання її функцій та об’єднуються поняттям “механізм держави”. Частина державних органів, що наділені владними повноваженнями, складає поняття “апарат держави”, який входить в структуру механізму держави.

Механізм держави в різні епохи розвитку цивілізованого суспільства мав неоднакову структуру і функції. Просуваючись по шляху прогресу, людське суспільство створювало такі державні органи, що у цілому забезпечували його нормальне функціонування. Особливості та своєрідну структуру механізму держави в різні часи можна пояснити економічними, соціальними причинами, національним складом населення держави, розмірами його території, географічним положенням і іншими факторами.

Механізм держави не є незмінним. Як і сама держава, він поступово змінюється і до того ж дуже значно. Причому зміни можуть бути зв'язані не тільки з об'єктивними умовами громадського життя, але і із суб'єктивними устремліннями тієї чи іншої суспільної, політичної чи економічної групи підсилити свої позиції в політичному житті суспільства. Наприклад, досить згадати разючі і численні зміни в механізмі Української держави, що відбулися з 1990 року.

Знання ознак та видів органів влади, розуміння поняття державного апарату та його співвідношення з механізмом держави – є важливими знаннями для розуміння загальних державних та правових процесів, які відбуваються в державних утвореннях. Без знання принципів організації та діяльності державного апарату важко зрозуміти особливості функціонування державних інститутів тощо.

Апарат держави - юридичне оформлена система всіх державних органів, що здійснюють безпосередню практичну роботу з управління суспільством, виконання завдань і функцій держави. Можливе двояке розуміння апарату держави: у вузькому і широкому розумінні.

Апарат держави (у вузькому розумінні) - власне управлінський апарат або апарат виконавчої влади, який складається з чиновників і очолюється вищими виконавчими органами.

Апарат держави (у широкому розумінні) - поряд із власне управлінським апаратом включає главу держави, парламент, місцеві органи управління, збройні сили, міліцію (поліцію), дипломатичні представництва за кордоном та ін. Механізм держави - цілісна ієрархічна система державних органів, що здійснюють державну владу, а також установ, підприємств, за допомогою яких виконуються завдання і функції держави.

В даній роботі ставлю перед собою мету дослідити такі питання як поняття та головні ознаки механізму держави, визначити призначення механізму держави, окремим розділом будуть висвітленні складові елементи механізму держави та їх взаємозв’язок, зокрема роль державних установ та підприємств в механізмі держави, поняття й ознаки державних органів та їх роль у здійсненні державної влади тощо, структуру апарату держави, призначення апарату держава, посадові та службові особи. Під час написання даної курсової роботи були використані різноманітні літературні джерела.

При проведенні наукового дослідження обраної теми були застосовані такі методи наукового дослідження як літературний (опрацювання літературних джерел), метод порівняння та узагальнення. Гадаю, що написання даної роботи дасть змогу більш глибше зрозуміти структуру і роль механізму держави.


1. Механізм держави і його структура

1.1.Ознаки механізму держави

Механізм держави в різні епохи розвитку цивілізованого суспільства мав не однакову структуру і функції. Рухаючись по шляху прогресу, суспільство створювало такі державні органи, які в цілому забезпечували його нормальне функціонування. Структурне і функціональне різноманіття державного механізму дозволяє виокремити його найбільш загальні і суттєві риси, характерні для більшості держав минулого і сучасності[1].

Механізм держави – це система спеціальних органів і установ, за допомогою яких здійснюється державне управління суспільством і захист його основних інтересів.

Механізм держави за допомогою структурно-функціонального підходу визначають як систему державних органів, установ, організацій, взаємозв`язаних загальними принципами, що мають матеріально - технічні можливості для здійснення завдань і функцій в країні. Це структурно оформлена система засобів державного впливу на суспільні процеси.

На думку більшості вчених, поняття «механізм держави» включає систему державних організацій, які залежно від призначення поділяють на:

державний апаратсистема державних органів (законодавчі, виконавчі, судові, контрольно-наглядові), які наділені державно-владними повноваженнями для реалізації завдань і функцій держави;

державні підприємства та установи,які під керівництвом державних органів здійснюють завдання і функції держави у сфері економіки (виробничу, науково-дослідну, торговельну та іншу господарську діяльність) – підприємства, або діяльності, пов’язані зі створенням нематеріальних цінностей у соціальній та духовній сферах – установи.

Цей підхід обґрунтовано В. Копєйчіковим: існує два пов’язаних,але різних і самостійних поняття: поняття механізму держави як сукупності державних організацій і поняття державного апарату, що об’єднує державні органи. Деякі правознавці ототожнюють поняття «державний механізм» з поняттям «державний апарат», інші вважають, що механізм держави – це система органів і організацій, інших інститутів держави, які складають її організаційну основу: організаційно-політичну, організаційно-економічну тощо.

Серед ознак механізму держави виділимо такі:

1.це система взаємозв’язаних, взаємодіючих, ієрархічно підпорядкованих державних органів, підприємств і установ;

2.організаційна структура та відносини елементів механізму будуються на принципі субординації (мають ієрархічний характер): рішення вищестоящих елементів механізму є обов’язковими для нижчестоящих, державні підприємства та установи здійснюють свою діяльність під керівництвом державних органів;

3.його структурні елементи є юридичними особами, мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових, особистих прав та обов’язків;

4.створюється та функціонує на державній формі власності (майно, у тому числі грошові кошти, що належать державі Україна, від імені та в інтересах держави право власності здійснюють органи державної влади;

5.його мета існування – забезпечення реалізації завдань і функцій держави, тому елементи механізму держави наділяються правовим статусом.

6.механізм держави покликаний гарантувати і охороняти правопорядок, права та свободи людини, забезпечувати виконання обов’язків громадян.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Бесплатная работа

Закрыть

Механизм и аппарат государства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.