Общие и специальные основания прекращения права собственности на землю

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. Класифікація підстав припинення права власності на землю.. 6

1.1. Загальні підстави припинення права власності на землю.. 6

1.2. Спеціальні підстави припинення права власності на землю.. 8

РОЗДІЛ 2. Реалізація підстав припинення права власності на землю.. 13

2.1. Порядок застосування загальних підстав припинення права власності на землю   13

2.2. Особливості застосування спеціальних підстав припинення права власності на землю   17

ВИСНОВКИ.. 25

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 28

ВСТУП

Актуальність теми. Припинення прав власності на землю є таким же актуальним в земельному праві, як і надання в користування або власність. Інститут припинення прав на землю є традиційно сталим у земельному праві. Він завжди становив особливий інтерес з погляду забезпечення законності в земельних відносинах, реалізації прав на землю та виконання земельно-правових обов’язків.

У правовій науці існують різні підходи до класифікації підстав припинення права власності на землю, які ґрунтуються на певних критеріях. Правова регламентація обмеження чи припинення права власності на землю (земельну ділянку) забезпечується нормами Конституції України, Цивільного та Земельного кодексів України, ряду законів України.

Дослідження питань припинення права власності на землю з різних підстав у теоретичній площині дає змогу сформувати нові погляди, висвітлити проблеми, поєднати здобутки теорії та практики застосування відповідних правових норм. Вивчення цих підстав дасть можливість систематизувати їх за певними критеріями тобто комплексно та системно провести їх класифікацію, показати особливості окремих підстав припинення права власності на землю та розкрити бачення цього питання. Це і зумовлює актуальність обраної теми дослідження курсової роботи.

Наукове дослідження проблеми. Дослідженню проблематики права власності на землю в Україні надається особлива увага. Приватна власність на землює постійним об'єктом право­вих досліджень. У той самий час недостатньо дослідженими залишаються проблеми законодавчого регулювання припинення права власності на землю. Зокрема, загальний для всіх суб'єктів перелік підстав припинення права власності на землю створює умови для різного тлумачення норм чинного Земельного кодексу України та призводить до відсутності системності у застосуванні законодавства.Разом із тим і серед дослідників проблем земельного права немає одностайності у

класифікації підстав припинення права власності на землю.

Питанню припинення права власності на землю приділяли увагу такі українські вчені, як В. Андрейцев, О. Бондар, О. Вівчаренко, І. Каракаш, П. Кулинич, А. Мірошниченко, В. Носік, С. Пересунько, О. Погрібний, В. Семчик, А. Шеремет та інші.

Об’єкт дослідження – відносини припинення права власності на землю за Земельним кодексом України.

Предмет дослідження – підстави припинення права власності на землю.

Метою курсової роботи є теоретичний аналіз правового регулювання відносин щодо припинення права власності на землю, зокрема, класифікація і аналіз загальних та спеціальних підстав припинення права власності на землю в Україні.

Відповідно до поставленої мети визначені завдання роботи:

- розглянути класифікацію підстав припинення права власності на землю, зокрема:

- визначити загальні та спеціальні підстави припинення права власності на землю;

- розглянути порядок застосування загальних підстав припинення права власності на землю;

- з’ясувати особливості застосування спеціальних підстав припинення права власності на землю.

Методи дослідженняПри дослідженні теми були використані загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення і порівняння, які використовуються у правових дослідженнях.

Теоретичним підґрунтям дослідження стали Конституція України, Цивільний та Земельний кодекси України, а також праці українських фахівців О. Волошенюк, О. Погрібного П. Кулинина, А. Домбрутова, А. Мірошніченко, В. Носік, О. Настіної, В. Скрипник, О. Марченко та ін.

Структура курсової роботи обумовлена завданнями та предметом дослідження. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Общие и специальные основания прекращения права собственности на землю

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.