Зміст

Вступ

1. Механізм держави як система державних організацій

2. Поняття, структура, принципи організації і діяльності державного апарату

3. Органи держави України

Висновок

Перелік використаних джерел та літератури

Вступ

В середині 80-х років ХХ століття Україна вступила в період реформ, які торкнулися всіх сфер життя суспільства. На наших очах змінилося багато суспільних принципів. З’явилися нові ідеологічні основи функціонування, організації, розвитку держави, сформувався новий тип державного механізму. Появилися або віднайшли нове значення деякі органи державної влади.

Найбільш актуальною та складною і, в той же час недостатньо дослідженою на сьогодні є проблема взаємовідносин між гілками державної влади в Україні. Це певною мірою зумовлено тим, що, закріпивши принцип поділу державної влади, Конституція України залишила недостатньо врегульованим, відкритим питання про взаємодію і співпрацю між окремими структурними елементами влади як вкрай необхідну умову забезпечення стабільності та ефективності ради в цілому. Ігнорування цього важливого положення, абсолютизація принципу поділу влади не сприяє конструктивному співробітництву гілок державної влади і, в кінцевому рахунку, консолідації суспільства.

Відносно до сучасної держави суть ідеї розподілу властей полягає в тому, що кожна із трьох влад у відповідності з своєю природою, характером функцій і призначенням повинна зайняти відповідне місце в загальній системі державно-організованої влади і вести державні справи у відповідних їх формах і межах, належними шляхами і засобами. Важливо не тільки забезпечити чіткий розподіл компетенції між різними державними органами, але й створити механізм їх взаємодії, систему взаємних стримувань і противаг.

Актуальність курсової роботи пов’язана в першу чергу з тим, що сучасний державний апарат в Україні проходить стадію реконструкції, становлення і розвитку. В цей час дуже важливе усвідомлення суспільством місця і ролі всіх органів державного апарату в управлінні державою, конкретизації і розподілу їх прав. А з висуненням загальнодержавної цілі – створення правової держави – це питання і його проблематика привертає увагу вітчизняних теоретиків права.

Основною метою даної курсової роботи є дослідження механізму держави, організації і діяльності державного апарату.

Під час написання курсової роботи я поставив перед собою такі завдання:

1)дати загальну характеристику механізму держави як системі державних організацій;

2)визначити структуру механізму держави;

3)охарактеризувати поняття державного апарату і його ознаки;

4)визначити принципи організації і діяльності державного апарату;

5)дати характеристику державним органам України;

6)охарактеризувати повноваження і діяльність органів державної влади;

7)визначити співвідношення між різними гілками влади;

8)окреслити коло суб’єктів здійснення державної влади;

9) зробити висновки по темі.

Кожна людина у своєму житті вступаючи у відносини з державою, змушена звертатися до її органів і організацій, а державні органи і організації звертаються до особи. Тому необхідно знати призначення і види цих органів, їхні зв’язки, завдання, можливості не тільки юристам, а й державним службовцям, керівникам підприємств, установ, громадянам.


1. Механізм держави як система державних організацій

При всіх можливих наукових аспектах розуміння сутності держави у практичному відношенні на перший план завжди виступає її конкретна характеристика, що знаходить свій вияв у державній діяльності, здійсненні державою функцій по управлінню суспільством.

Функції держави здійснюються за посередництвом спеціально утвореного для цього інституціонального механізму, який визначається, як “механізм держави”, складається із різних державних органів, які об’єднуються у відносно виокремлену структуру – державний апарат, та інших державних інституцій [7,114]. На такому підході засновується тлумачення сутності і змісту державності під кутом зору інституціонального підходу, головною особливістю якого є те, що держава трактується насамперед як механізм (інститут) влади та управління в суспільстві.

З іншого боку, механізм держави має розглядатися в контексті виконання певним прошарком людей певного різновиду суспільно-корисної праці, - управлінської діяльності на постійних професійних засадах. У такому людському вимірі механізм держави виступає своєрідним фізичним (людським) її втіленням як відносно відокремлений конституйований в окремий інститут і структурно організований прошарок людей, який виокремився на етапі формування державності внаслідок суспільного розподілу праці на керуючих (працівників державного апарату) і керованих (населення).

Такій підхід позначив перехід у дослідженнях соціального управління від традиційного акценту на формальні її складові до так званого “людського фактору” з позицій широкого гуманістичного підходу, який покликаний привести до певної переоцінки співвідношення об’єктивних і суб’єктивних факторів у системі управління суспільством на користь останнього. Зокрема, людський вимір проблематики функціонування механізму і апарату держави є методологічним підґрунтям, яке дає змогу більш предметно аналізувати нові для вітчизняної юридичної науки, але надзвичайно актуальні складні питання його кадрового забезпечення, організації та проходження державної служби, бюрократії.

Питома вага механізму держави в забезпеченні життєдіяльності соціального організму, можливості його впливу на різні сторони суспільного життя, чисельність зайнятих у ньому працівників залежить від змісту й обсягу функцій, які суспільство покладає на державу, обумовленого ними обсягу компетенції державних органів, визначеної в законодавстві.

Так, класичною ліберальною концепцією держави “нічного охоронця”, яка була домінуючою на ранніх етапах функціонування ринкової системи виробництва, передбачалось критичне обмеження втручання держави в суспільне життя і особливо – у сферу економіки [7, 115]. Діяльність держави мала обмежуватися охороною приватної власності і забезпеченням безпеки. Відповідно до цього розглядалось питання про механізм держави, який за таких умов був практично тотожний поняттю державного апарату, як механізму здійснення політичної влади і зводився до сукупності державних органів, наділених державно-владними повноваженнями.

Проведення відмінностей між поняттям механізму держави як більш широким і поняттям державного апарату як вужчим за обсягом набуває реальних підстав за умови акцентування на соціальному призначенні держави, тлумаченні державних функцій як функцій соціально спрямованої держави, які не можуть бути зведеними лише до політичної діяльності – охорони власності й безпеки. Соціальна спрямованість держави передбачає розширення сфери її втручання в суспільне життя, зокрема для вирішення питань макроекономіки, розвитку галузей виробництва, необхідних для життєдіяльності суспільства, соціального, в широкому значенні, захисту громадян – підтримки і розвитку системи освіти, культурно-освітніх закладів медицини, захисту соціально-незахищених верств населення – пенсіонерів, інвалідів, материнства та дитинства.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Бесплатная работа

Закрыть

Механизм государства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.