Трудовой договор с несовершеннолетними

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 5

1.1. Трудове законодавство України щодо праці неповнолітніх 5

1.2. Правове регулювання праці неповнолітніх 9

РОЗДІЛ 2. ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ НЕПОВНОЛІТНІХ 13

2.1. Особливості прийняття на роботу неповнолітніх 13

2.2. Підстави та порядок звільнення неповнолітніх 19

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З НЕПОВНОЛІТНІМИ 22

3.1. Особливості правового регулювання працевлаштування неповнолітніх в Україні 22

3.2. Особливості укладення трудового договору з неповнолітніми 26

ВИСНОВКИ 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

ДОДАТКИ 35

ВСТУП

Актуальність дослідження. Стаття 43 Конституції України закріпила, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами цього права, гарантує рівні можливості у виборі професії й роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки й перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Право кожної людини на працю гарантується й міжнародними договорами щодо захисту прав людини. Так, аналогічні положення передбачені у Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права, відповідних конвенціях Міжнародної організації праці тощо.

Неповнолітні особи нарівні з іншими категоріями громадян наділені цими правами. Однак, сам статус неповнолітніх зумовлює додаткові особливості правового регулювання трудових правовідносин за їх участю, що стосується і прийняття на роботу.

Окремі аспекти проблеми праці неповнолітніх досліджували вітчизняні вчені, такі як: О.О. Абрамова, М.Г. Александров, А.Т. Барабаш, Є.О. Голованова, Д.А. Карпенко, Є.О. Монастирський, Ю.П. Орловський, О.С. Реус, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишова, А.І. Шебанова та ін. Їх публікації мають чималу наукову цінність, однак окремі питання вимагають нового переосмислення, сучасних підходів до їх вирішення. Крім того, особливостям процедури прийняття на роботу неповнолітніх, на відміну від загальної проблеми їх праці, вітчизняні вчені приділяли недостатньо уваги.

Як вказують С.М. Прилипко й О.М. Ярошенко, ситуація, яка протягом останніх років склалася із зайнятістю й охороною праці неповнолітніх, без перебільшення, є напруженою й має тенденції до погіршення. Загострення соціально-економічних проблем, недосконалість правової бази, брак дійових механізмів державної підтримки молоді в період її соціального становлення й розвитку, на їх думку, значно ускладнили процеси відновлення інтелектуального потенціалу, трудових ресурсів держави й негативно позначилися на матеріальному становищі, фізичному й духовному розвитку молодих громадян.

Об’єкт дослідження правовідносини, що виникають у процесі укладання трудового договору з неповнолітніми.

Предмет дослідження правове регулювання праці неповнолітніх у трудовому праві.

Метою курсової роботи є проведення аналізу правового регулювання праці неповнолітніх, а також особливості укладення трудового договору з неповнолітніми.

Виходячи з мети, поставлені наступні завдання:

розглянути трудове законодавство України та особливості правового регулювання праці неповнолітніх;

дослідити особливості прийняття на роботу, підстави та порядок звільнення неповнолітніх;

обґрунтувати особливості правового регулювання працевлаштування неповнолітніх в Україні;

розкрити особливості укладення трудового договору з неповнолітніми.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети були використані загальний діалектичний метод наукового пізнання, а також спеціальні методи дослідження, а саме: порівняльно-правовий; структурного і системного аналізу; статистичний метод; метод узагальнення та інші.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Трудовой договор с несовершеннолетними

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.