Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

Розділ І. Поняття та юридична характеристика публічного договору 5

1.1 Поняття публічного договору 8

1.2 Правова природа публічного договору 13

1.3 Сфера застосування публічного договору 20

Розділ ІІ. Особливості публічного договору 23

2.1 Особливості укладення публічного договору 25

2.2 Сторони в публічному договорі 30

2.3 Предмет та ціна в публічному договорі 33

Висновки 36

Список використаних джерел 38

Вступ

Актуальність теми. Становлення України як самостійної і незалежної держави супроводжується інтенсивним розвитком ринкових відносин, укладенням господарських зв’язків, концентрацією промисловості та торгівлі. Це обумовило необхідність розроблення нової моделі врегулювання економічних відносин та збагачення інструментарію для їх оформлення.

Прийняття Цивільного кодексу України ( далі – ЦК України) стало важливим етапом розвитку регламентації оновлених цивільних відносин, які набули більш пільного, послідовного та детального регулювання. ЦК України зберіг наступність у розвитку договірного права, вдосконалив існуючі й закріпив нові його інститути, спрямовані на розвиток ринкових відносин.

Принцип свободи договору як один із загальних принципів цивільного законодавства, знаходить своє вираження у ст.6, 626 ЦК України. Свобода договору, як принципу цивільного законодавства, проголошення у новітніх цивільних кодексах деяких держав колишнього Союзу РСР.

На практиці свобода договору дає можливість створювати і використовувати нові моделі договорів, які законодавчо не врегульовані. Але свобода договору не є безмежною, так як з метою захисту прав і законних інтересів певних категорій суб’єктів цивільного права законодавець йде на встановлення для визнаного кола договорів режиму “публічності”.

Неправомірне обмеження свободи договору шляхом використання правил про публічний договір може створювати ситуацію, коли принцип свободи договору для комерційних відносин у будь-якій підприємницькій діяльності буде тільки декларацією на папері. Тому важливе значення набуває встановлення істотних ознак публічного договору, що дозволить чітко визначити сферу правовідносин, де повинні застосовуватися правила публічного договору.

Проблемі правової природи публічного договору приділяли увагу багато науковців-цивілістів – Брагінський М.І., Вітрянський В.В., Дзера О.В., Шевченко Я.М., Довгерт А.С., Боброва Д.В. та інші. Договір страхування як окремий вид публічного договору у своїх працях вивчали Серебровський В.І., Осадець С.С., Задєтов О.М., Слюсаренко О.О. Проблему застосування публічного договору в банківській діяльності досліджували Очкуренко С.В., Біденчук П.Д. Транспортні договори були в центрі уваги праць наступних науковців – Вітрянського В.В., Демського Е.Ф., Тіжевського В.К.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження теми курсової роботи.

Об’єктом дослідження курсової роботи є законодавство України та суспільні відносини галузі зобов’язань.

Предмет дослідження – публічний договір, а також організаційні та правові проблеми, що виникають в ході реалізації суспільних відносин, які складаються в процесі укладення та виконання публічних договорів.

Метою курсової роботи є дослідження публічного договору.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

- окреслити теоретичні аспекти дослідження публічного договору;

- провести аналіз правової природи публічного договору;

- окреслити особливості публічного договору;

- визначити сферу правовідносин, де використовується публічний договір;

- дослідити правові наслідки порушення вимог при укладенні та виконанні публічного договору.

Для розв’язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, моделювання, спостереження.

Закрыть

Публичный договор

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.