Содержание и классификация административных правоотношений

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН 5

1.1. Поняття і ознаки адміністративних правовідносин 5

1.2. Структура та зміст адміністративних правовідносин 10

РОЗДІЛ 2. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН 14

2.1. Види матеріальних адміністративно-правових відносин 14

2.2. Види адміністративно-процесуальних правовідносин 18

ВИСНОВКИ 25

СПИСОК ДЖЕРЕЛ 29

ВСТУП

Актуальність теми. Адміністративні правові відносини – врегульовані нормами адміністративного права суспільні відносини, учасники яких мають суб’єктивні права та юридичні обов’язки. Адміністративні правові відносини виникають тоді і тільки тоді, коли відношення регулюється нормами адміністративного права.

Адміністративно-правові відносини – це результат впливу адміністративно-правових норм на поведінку суб’єктів сфери державного управління, внаслідок якого між ними виникають сталі правові зв’язки державно-владного характеру. Адміністративно-правова норма містить абстрактну конструкцію адміністративно-правового відношення. Сутність такої конструкції полягає в тому, що норма від імені держави визначає належну поведінку кожного із своїх адресатів. Одних вона наділяє правом володарювати, інших – обов’язком виконувати волю володарюючого суб’єкта.

З моменту вступу такої норми в силу відносини між сторонами будуються у рамках її приписів. Якщо до моменту прийняття норми (набрання нормою сили) управлінських зв’язків між ними не існувало, то вони формуються. Якщо ж такі зв’язки існували, то вони, по-перше, упорядковуються, як того вимагає норма, по-друге, набувають характеру юридичних зв’язків або правових відносин. Оскільки йдеться про адміністративно-правові норми, то ці юридичні зв’язки будуть адміністративно-правовими відносинами.

Адміністративно-правові відносини завжди мають державно-владний характер, тобто один із суб’єктів завжди наділений державою владними повноваженнями щодо інших учасників адміністративно-правових відносин. Уданому розумінні не є винятком і так звані "горизонтальні" адміністративно-правові відносини.

Виникнення адміністративно-правових відносин – це, по суті, об’єктивізація загальної управлінської волі держави в реальній поведінці конкретних суб’єктів. Даний процес складається з трьох послідовно здійснюваних етапів.

Проблемі питання сутності та класифікації адміністративно-правових відносин присвячено ряд досліджень таких авторів, як В.Б. Авер’янов, В.М. Бесчастний, І.П. Голосніченко, О.В. Скрипнюк, Ю.С. Шемшученко та ін. Однак, комплексного дослідження сутності та видів адміністративно-правових відносин, в науковій літературі немає, що зумовлює актуальність обраної теми курсової роботи: «Зміст та класифікація адміністративних правовідносин».

Об’єктом дослідження в роботі є теоретичні основи адміністративного права, що стосуються сутності адміністративних правовідносин.

Предметом дослідження в роботі є зміст та класифікація адміністративних правовідносин.

Метою роботи є дослідження особливостей адміністративних правовідносин.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

1. Охарактеризувати поняття та основні ознаки адміністративних правовідносин.

2. Описати структуру адміністративних правовідносинт та їх зміст.

3. Дослідити основні види адміністративних правовідносин.

У роботі є поєднання загально філософських, загально наукових та спеціальних методів дослідження. Широко застосовані загальні принципи наукового пізнання: обґрунтованість, об’єктивність, всебічність та комплексний підхід до висвітлення досліджуваної проблеми.

Структура роботи зумовлена як метою і завданнями курсової, логікою дослідження теми й складається з вступу, двох розділів основної частини з підрозділами, висновків, списку використаних джерел.

Нормативну базу наукового дослідження склали Конституція України, інші нормативно-правові акти України, монографії та статті вітчизняних та зарубіжних науковців.

Закрыть

Содержание и классификация административных правоотношений

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.