Защита прав, свобод и интересов граждан в административном суде первой инстанции

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАХИСТ ПРАВ ГРОМАДЯН ЯК ОСНОВНА ФУНКЦІЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 5

1.1. Адміністративно-правовий захист прав, свобод і законних інтересів громадян 5

1.2. Захист від порушень з боку суб’єктів владних повноважень у системі адміністративного судочинства 9

РОЗДІЛ 2. ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 14

2.1. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі 14

2.2. Підготовче провадження 21

2.3. Судовий розгляд справи 27

2.4. Постановлення судових рішень 37

ВИСНОВКИ 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

ВСТУП

Актуальність дослідження. Право особи на справедливий судовий захист гарантується статтею 55 Конституції України та статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Так, відповідно до ст. 55 Конституції України кожна особа має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Крім того, кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

На даний час Україна знаходиться на етапі впровадження у практику нормативно регламентованих положень у сфері адміністративного судочинства. Конституція надає всі можливості для створення дійсно демократичної та незалежної судової системи, яка, в свою чергу забезпечує захист прав людини на державному рівні, тобто реалізує головні принципи будь-якої правової держави.

Проблеми становлення і розвитку адміністративно-процесуального права, адміністративного процесу, адміністративного судочинства як складової адміністративного процесу є предметом активних дискусій, особливо сьогодні, коли на порядку денному стоїть питання щодо створення адміністративних судів. У зв’язку з цим необхідно вирішити ряд організаційних питань з приводу розгляду спорів між органами публічної влади і громадянами. Таким чином, актуальність даної теми очевидна.

Тема прав людини, законодавчого закріплення механізму їх реалізації, а також судового захисту посідає провідне місце в сучасному суспільстві. Варто зазначити, що дослідженням проблеми забезпечення та захисту прав людини і громадянина займались такі правники як М.А. Гурвич, який створив вчення про право на позов та його передумови, С.В. Ківалов, В. Маляренко, Г. Макаренко, М. Аракелян, Ю. Шульженко та інші, що свідчить про її актуальність.

Об’єктом роботи виступає теоретично-правовий аспект адміністративного судочинства.

Предметом — адміністративно-правові відносини, які виникають у зв’язку із провадженням адміністративних справ.

Метою роботи є ґрунтовне дослідження та детальний аналіз захисту прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному суді першої інстанції.

Отже, завданнями даної роботи є:

визначити особливості адміністративно-правового захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;

дослідити захист від порушень з боку суб’єктів владних повноважень у системі адміністративного судочинства;

розглянути процедуру та етапи провадження в адміністративному суді першої інстанції.

При написанні цієї кваліфікаційної роботи ми використовували такі методи дослідження як аналіз літератури, що висвітлює дану тему, метод синтезу, порівняльний аналіз (наприклад, порівнюючи різні підходи до питань адміністративного судочинства), узагальнення та систематизація існуючих даних щодо даної теми.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. 

Закрыть

Защита прав, свобод и интересов граждан в административном суде первой инстанции

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.