Общая характеристика законодательства о государственной службе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 6

1.1. Сутність державної служби 6

1.2. Типи публічної служби та державна служба 9

1.3. Служба в органах місцевого самоврядуванні та інші види державної служби в Україні 13

РОЗДІЛ 2. РЕФОРМА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 17

2.1. Досвід розвинутих країн в сфері правового регулювання публічної служби 17

2.2. Державна служба в Україні в аспекті прийняття нового Закону України «Про державну службу» 24

ВИСНОВКИ 30

СПИСОК ДЖЕРЕЛ 33

ВСТУП

Актуальність теми. Чинна в Україні система державного управління є внутрішньо суперечливою, надмірно централізованою, закритою від суспільства, відірваною від потреб простої людини. Причинами такого стану багато в чому є неефективна організація інституту публічної служби та незавершеність розмежування політичного й адміністративного управління. Це визначає напрями трансформації інститутів влади, установлює нові пріоритети та обумовлює перехід до публічного управління, що інституалізується у формі публічної служби. У зв’язку з цим питання формування інституту державної служби в Україні, визначення її структури та функцій є актуальним для системи державного управління України.

Інститут державної служби в Україні орієнтований на встановлення партнерських відносин між владою і суспільством. Визначальним принципом функціонування інституту державної служби є служіння від імені народу та для народу, що дозволяє об’єднати складові державної служби в єдину інституцію. При цьому громадськість отримує можливість не тільки впливати на прийняття державно-управлінських рішень, а й залучається до контролю за діяльністю управлінського апарату, що дозволяє постійно вдосконалювати систему публічного управління. Отже, передбачається інтегрувати як складові державної служби, так і зусилля органів публічної влади, суспільства й громадян з метою налагодження співпраці, надання якісних послуг населенню та створення гідних умов людського життя.

Дослідження питань теорії та практики розвитку інституту державної служби знайшли відображення в працях: В.Б. Авер’янова, Ю.П. Битяка, С.Д. Дубенко, Н.Р. Нижника, О.В. Петришина та ін. Проте на сьогоднішній день ще не було здійснено комплексного дослідження правового регулювання державної служби в Україні, особливо в аспекті прийняття нових законодавчих актів в цій сфері (нового Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 та ін.) Тому дослідження державної служби в Україні не втратили своєї важливості. Вищезазначеним і зумовлена актуальність обраної теми курсової роботи: «Загальна характеристика законодавства про державну службу».

Об’єктом дослідження в роботі є суспільні відносини в сфері організації та функціонування державної служби в Україні, а предметом – державна служба в Україні, правове регулювання.

Метою роботи є дослідження чинного та перспективного правового регулювання інституту державної служби в Україні.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

1. Охарактеризувати сутність державної служби в Україні.

2. Дослідити особливості правового регулювання окремих видів державної служби.

3. Виявити основні новели нової редакції Закону України «Про державну службу».

Методологічну основу курсової роботи складають сучасні загальнонаукові методи і прийоми пізнання: формально-логічний, історико-порівняльний, системно-структурний, порівняльно-правовий, соціологічний тощо. Основним у цій системі виступає загальнонауковий діалектичний метод пізнання, на базі якого проблеми курсової роботи розглядаються в єдності їх соціального змісту і юридичної форми. Системний підхід застосовувався для дослідження проблем правового регулювання публічної служби в Україні. Історико-порівняльний метод використано у перебігу аналізу досвіду зарубіжних країн у правовому регулюванні державної служби.

При підготовці курсової роботи було використано наукову й навчальну літературу з конституційного та адміністративного права, галузевих правових наук.

Новизна роботи полягає в тому, що в ній зроблена спроба проаналізувати зміст нового Закону України «Про державну службу», розкрита сутність основних змін публічної служби в Україні.

Структура роботи зумовлена як метою і завданнями курсової, логікою дослідження теми й складається з, вступу, двох розділів основної частини з підрозділами, висновків, списку використаних джерел.

Закрыть

Общая характеристика законодательства о государственной службе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.