Женская преступность в Украине и пути его преодоления

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Категорія «жіноча злочинність» та її складові 5

Розділ 2. Причини виникнення жіночої злочинності 9

2.1. Суспільно-політична ситуація в державі та її вплив на стан жіночої злочинності 9

2.2. Соціально-економічні чинники виникнення жіночої злочинності 14

Розділ 3. Стан жіночої злочинності в Україні 18

3.1. Тенденції жіночої злочинності в Україні 18

3.2. Особливості відбування кримінального покарання жінками в Україні 21

Розділ 4. Шляхи подолання проблеми жіночої злочинності в Україні 28

Висновки 32

Список використаної літератури 34

Вступ

Актуальність теми дослідження. Необхідність вживання ефективних заходів у боротьбі зі злочинністю визначає послідовний розвиток і удосконалювання національних систем контролю над злочинністю, розгортання та поглиблення кримінально-правових і кримінологічних проблем її пізнання.

Жіноча злочинність - це сукупність злочинів, що вчиняються особами жіночої статі на певній терито­рії за певний проміжок часу.

Злочинність жінок тісно пов’язана із загальною злочинністю. Разом з тим вона має певні особливос­ті, які визначаються соціально-психологічним і біо­логічним статусом жінки. Від злочинності чоловіків, яка домінує практично в усіх показниках загальної злочинності, жіноча злочинність відрізняється кіль­кісними показниками, особливостями структури і ха­рактеру злочинів, роллю жінок у злочинах, вчинених разом з чоловіками, способами і знаряддями вчинен­ня злочинів. Що стосується кількісних особливостей і відмінностей, то протягом століть жіноча злочин­ність завжди значно поступалася чоловічий. Співвід­ношення рівня злочинів, вчинених жінками, до рівня злочинів, вчинених чоловіками, дорівнює 1:7.

Жіноча злочинність відрізняється від чоловічої й за якісними показниками. Можна назвати дві сфери суспільного життя, де жінки вчинять злочини.

По-перше, це сфера побуту, де жінок здебільшого штовхають до злочину негативні обставини сімей­но-шлюбних, родинних і сусідських відносин. У цій сфері жінки здебільшого вчиняють насильницькі злочини: вбивства, у тому числі й власної новона­родженої дитини, заподіяння тілесних ушкоджень, хуліганство тощо.

По-друге, це сфера, де жінка працює, виконує професійні функції, пов’язані з можливістю вільного доступу до матеріальних цінностей. Здебільшого це галузі торгівлі, громадського харчування, сільського господарства, легкої та харчової промисловості. Тут жінки найчастіше скоюють такі корисливі злочини, як викрадення майна шляхом крадіжок, привласнен­ня, розтрати, або зловживання службовим станови­щем тощо.

Дослідженнями проблем у кримінології, пов’язаних з жіночою злочинністю у різні часи займалося чимало вчених. Значний внесок у розв’язання цього питання зробили О.А. Алексєєв, В.С. Батиргареєва, А.Б. Блага, В.В. Голіна, І.М. Даньшин, О.М. Джужа, В.О. Меркулова, С.В. Нікітенко, І.Б. Степанова, В.В. Федусик, Л.М. Щербакова, Т.М. Явчуновська та ін.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у результаті вчинення злочинів жінками.

Предмет дослідження – профілактика протиправної поведінки жінки та запобігання жіночій злочинності.

Метою курсової роботи виступає аналіз проблеми жіночої злочинності в Україні та розробка ефективних шляхів її подолання.

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

- визначити сутність поняття «жіноча злочинність» та її складові;

- розглянути причини виникнення жіночої злочинності;

- дослідити стан жіночої злочинності в Україні;

- обґрунтувати шляхи подолання проблеми жіночої злочинності в Україні.

Методи дослідження. Відповідно до поставленої мети та завдань, у роботі використано сукупність як загальних, так і спеціальних методів і прийомів наукового пізнання, застосування яких дозволило всебічно проаналізувати об’єкт дослідження, а саме: аналіз і синтез, методи класифікації та групування, порівняльно-правовий метод, методи статистичного дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Женская преступность в Украине и пути его преодоления

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.