Административная деятельность субъектов публичного права

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 5

1.1. Поняття адміністративної діяльності суб’єктів публічного права 5

1.2. Суть форми адміністративної діяльності суб’єктів адміністративного права 10

1.3. Види форм публічного адміністрування 13

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 17

2.1. Встановлення норм права 17

2.2. Застосування норм права та здійснення реєстраційних дій та інших юридично значимих заходів 20

2.3. Укладання адміністративних договорів 24

ВИСНОВКИ 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

ВСТУП

Актуальність теми. Важливим елементом управлінської діяльності в системі державного управління виступає адміністративна діяльність як один з основних системотвірних компонентів. Адміністративна діяльність, будучи різновидом управлінської діяльності, спрямована на організацію різноманітних процесів і управління ними.

Поняття «адміністративна діяльність» є провідною, головною серед інших видів діяльності, тому що є свідомо здійснюваною людською діяльністю, спрямованою на ефективне функціонування здійснюваних робіт (індивідуальною або колективною), з метою досягнення тих або інших цілей, вирішення відповідних завдань, виконання функцій.

Висвітлення теоретичних та практичних аспектів адміністративної діяльності знайшло своє відображення в роботах В. Авер’янова, О. Антонюка, В. Атаманчука, Л. Гордієнко, С. Князєва, П. Круша, Н. Мельтюхової, Б. Новікова, Г. Сініок, В. Черкасова, Г. Чорного та інших науковців. Аналіз наукових джерел свідчить, що сутність та зміст адміністративної діяльності, як загалом, так і, зокрема, у державному управлінні, недостатньо розкриті в сучасній науці. Вищезазначеним і зумовлена актуальність обраної теми курсової роботи: «Адміністративна діяльність суб’єктів публічного права».

Об’єктом дослідження в роботі є адміністративні правовідносини в сфері здійснення адміністративної діяльності суб’єктами публічного права.

Предметом дослідження в роботі є адміністративна діяльність суб’єктів публічного права.

Метою роботи є дослідження основ адміністративної діяльності суб’єктів публічного права.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

1. Охарактеризувати поняття адміністративної діяльності суб’єктів публічного права.

2. Дослідити сутність форми адміністративної діяльності суб’єктів адміністративного права.

3. Охарактеризувати окремі форми адміністративної діяльності суб’єктів адміністративного права.

Для того, щоб повно і об’єктивно дослідити та розкрити всі аспекти даної роботи, використовується ряд методів, як загальнонаукових, так і спеціально-юридичних. Серед них: системний – для комплексного розгляду складових предмета дослідження, елементів як єдиного цілого; функціональний – для з’ясування змісту досліджуваної слідчої дії.

Робота складається з вступу, двох розділів основної частини з підрозділами, висновків та списку джерел.

Інформаційною базою є наукові публікації, монографічні видання, підручники вітчизняних і закордонних вчених, нормативно-законодавчі акти України.

Закрыть

Административная деятельность субъектов публичного права

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.