Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 27

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. Поняття і види прогалин в позитивному праві 6

РОЗДІЛ 2. Встановлення та усунення прогалин в позитивному праві 10

2.1. Встановлення прогалин. 10

2.2. Усунення прогалин. 12

РОЗДІЛ 3. Застосування права при прогалинах в законодавстві 17

ВИСНОВКИ.. 24

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 27

ВСТУП

Актуальність теми. Надзвичайна увага, яка приділяється розвиткові права, а також той підхід, за яким здійснюється його вивчення спеціалістами різних категорій, обумовлюються особливою спеціальною роллю права в житті кожної окремої людини і суспільства в цілому. По відношенню до суспільства та його громадян право виконує різні функції. Насамперед, моделюючу, конструктивну і захисну функції. Воно служить охороні і забезпеченню інтересів людини, охороні і розвиткові суспільних відносин. Право моделює бажані і вигідні громадянам демократичного суспільства суспільні відносини, що сприяють його процвітанню.

Як відомо, Україна стала на шлях побудови демократичної, соціальної, правової держави. Утвердження справжньої, а не лише декларованої демократії як основний напрям розвитку політичної системи сучасної України передбачає серед його складових зміцнення правових засад усього того, що підлягає впливу права, а саме: державного, громадського, економічного і виробничого життя, між-особистісних відносин. Усвідомлення цього постулату пояснює значимість і необхідність формування правової держави як особливого її стану в умовах громадянського суспільства, де громадянин виступає як первісна і самодостатня цінність, як повноправний об’єкт суспільних відносин. 

Разом з тим, право тільки тоді виконує своє соціальне призначення, коли його норми втілюються у суспільних відносинах, правомірній поведінці осіб, яким вони адресовані, тобто тоді, коли ці норми реалізуються. Однак, існують випадки або ситуації, які виникають через прорахунки, допущенні при розробленні закону, у використанні прийомів юридичної техніки, або внаслідок постійного розвитку суспільних відносин, виникнення нових життєвих ситуацій, які не могли бути заздалегідь передбачені законодавцем. У таких випадках говорять про прогалини в законодавстві. Оскільки зовсім уникнути прогалин неможливо, тобто прогалини є нормальним явищем у праві, то слід знайти засоби їх оперативного заповнення (усунення чи подолання). Усунення прогалин має місце у процесі правотворчої діяльності шляхом прийняття нових норм права. Подолання прогалин можливе у процесі право-застосовного процесу за допомогою застосування аналогії. Таким чином, розглянуті аспекти є досить важливими, що і зумовлює актуальність теми курсової роботи «Прогалини в позитивному праві та шляхи їх подолання».

Проблеми прогалин в законодавстві та ефективних шляхів їх усунення існують і будуть існувати, адже це закономірне явище в процесі право-творення. Варто зазначити, що дослідженням проблеми займались такі вчені, як В. В. Лазарев, В.О.Котюк, В.М.Марчук, Л.В.Ніколаєва, П.М.Рабинович, В.П.Палиюк, С.А. Беляцкин, В. Лапицкий та інші, що свідчить про її актуальність. 

Історія нашої держави і права вказує на те, що ця проблема в різні періоди становлення суспільства вирішувалась по-різному. Після проголошення незалежності України, в державі розпочалась робота по створенню власної національної правової системи. 

Таким чином, тема «Прогалини в позитивному праві та шляхи їх подолання», якій присвячена курсова робота, має на даний час як теоретичний так і практичний інтерес, що змушує багатьох науковців, практикуючих правознавців, посадовців вступати у дискусії з приводу найбільш спірних питань: що таке прогалина в позитивному праві; об’єктивні та суб’єктивні причини існування прогалин у праві; шляхи усунення та подолання прогалин у праві.

Отже, актуальність дослідження курсової роботи на тему «Прогалини в позитивному праві та шляхи їх подолання» обумовлюється основним завданням будь-якої демократичної держави створити ефективну систему захисту прав і свобод людини. 

Об’єктом дослідження є теорія держави і права України.

Предмет дослідження - прогалини в позитивному праві та шляхи їх подолання.

Враховуючи сучасний стан розвитку зазначеної проблеми, метою курсової роботи є характеристика прогалин у позитивному праві, підстав або причин їх виникнення, а також визначення проблем, що стосуються їх усунення або подолання та пропозиції щодо вирішення. 

Мета роботи визначає наступні завдання: 

- розглянути поняття і види прогалин у позитивному праві;
- дослідити умови та підстави встановлення та усунення прогалин у праві;
- проаналізувати основні проблемні питання застосування права при прогалинах у законодавстві та основні напрямки їх вирішення. 

Практичне і теоретичне значення роботи полягає в можливості подальшого використання даного матеріалу при вивченні курсу ряду правових дисциплін, вдосконаленні чинного законодавства в цій сфері та використанні в практичній діяльності.

Структурно робота складається із вступу, трьох розділів, поділених на параграфи, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг курсової роботи становить 29 аркушів, обсяг використаних джерел – 24 позиції.

Закрыть

Пробелы в законодательстве

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.