Страхование от несчастных случаев

Зміст

Вступ

1. Необхідність, суть та особливості страхування від нещасних випадків

2. Види страхування

2.1 Добровільне страхування від нещасних випадків

2.2 Обов'язкове страхування від нещасних випадків

3. Процедура підготовки, укладання, ведення та припинення дії страхового договору

3.1 Порядок укладання договору страхування

3.2 Супровід договору страхування

3.3 Дії при настанні страхового випадку та страхове відшкодування

3.4 Припинення дії договору страхування

4. Проблеми функціонування та розвитку галузі страхуванняв Україні

Висновок

Література

Додатки

Вступ

На даному етапі розвитку суспільства страхування посідає чільне місцев системі часткового чи повного перенесення ризику втрати матеріальних цінностей життя та здоров’я.

Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Страховиками визнаються фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додат­ковою відповідальністю згідно з Законом України «Про господарські товариства» з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Учасників страховика повинно бути не менше трьох. Страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками - резидентами України.

Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України.

Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Застраховані особи можуть набувати прав і обов'язків страхувальника згідно з договором страхування.

Страхувальники мають право при укладанні договорів особистого страхування призначати за згодою застрахованої особи громадян або юридичних осіб (вигодонабувачів) для отримання страхових виплат, а також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування.

Страхувальники мають право при укладанні договорів страхування інших, ніж договори особистого страхування, призначати громадян або юридичних осіб (вигодонабувачів), які можуть зазнати збитків у результаті настання страхового випадку, для отримання страхового відшкодування, а також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування.

Об'єктами страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані:

♦з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);

♦з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);

♦з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).

Страхування може бути добровільним або обов'язковим.

Обов'язкові види страхування, які запроваджуються законами України, мають бути включені до цього Закону. Забороняється здійснення обов'язкових видів страхування, що не передбачені цим Законом.

Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.

Добровільне страхування у конкретного страховика не може бути обов'язковою передумовою при реалізації інших правовідносин.


1. Необхідність, суть та особливості страхування від нещасних випадків

Страхування від нещасних випадків відноситься до ризикових ви­дів особистого страхування, метою якого є страховий захист грома­дян на випадок втрати здоров'я або смерті внаслідок нещасного випад­ку. На відміну від накопичувального довгострокового страхування життя, страхування від нещасних випадків передбачає виплату стра­хової суми лише при настанні страхового випадку ( у повному розмірі або певної її частини ). Надання послуг страхування від нещасних ви­падків здійснюється відповідно до розроблених страховиком правил страхування .

Об'єктом страхування за цим видом страхування є майнові інте­реси, що не суперечать законодавству України, пов'язані із життям, здоров'ям і працездатністю страхувальника (застрахованої особи).

Страхувальниками за цим видом страхування можуть бути юри­дичні особи або дієздатні громадяни, які уклали зі страховиком дого­вір страхування. Договір страхування не укладається з онкологічна хворими, хворими на важкі форми захворювання серцево-судинної системи, СНІД, які перебувають на обліку в наркологічних, психоневрологічних, туберкульозних, шкірно-венерологічних диспансерах. Існують такі види страхування від нещасних випадків:

1. Індивідуальний вид страхування від нещасних випадків (оплата внесків за рахунок коштів страхувальників);

2. колективні види страхування від нещасних випадків, які здійснюються за рахунок коштів підприємств і організацій, де є працівники, пов'язані з небезпечними для здоров'я і життя умовами праці - пожежники, пілоти, рятувальники тощо, які застраховані на випадок смерті чи втрати здоров'я при виконанні службових обов'язків, і з якими застраховані перебувають у трудових або інших, передбачених законом, відносинах.

Страховими випадками, при настанні яких страховик повинен виконати взяті при укладанні договору страхування віт нещасних ви­падків зобов'язання, є:

тимчасова втрата застрахованою особою загальної праце­здатності (не менше ніж на сім днів);

постійна втрата загальної працездатності (встановлення групи інвалідності);

смерть застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

Крім цього, страхова компанія при укладанні договору страхування може взяти на себе і додаткову відповідальність перед страхувальником.

Не вважається страховим випадком подія, яка відбулася вна­слідок:

навмисних або неправомірних дій страхувальника, що призвели до настання страхового випадку;

дій страхувальника, який перебував у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;

самогубства або замаху на самогубство страхувальника за винятком тих випадків, коли страхувальник (застрахована особа) був доведений до такого стану протиправними діями третіх осіб;

навмисного спричинення страхувальником собі тілесних ушкоджень, у тому числі під впливом дій третіх осіб;

вчинення вигодонабувачем (спадкоємцем) навмисного злочину, що призвів до загибелі або смерті страхувальника.

Розмір страхової суми визначається за домовленістю між страхо­виком і страхувальником при укладенні договору страхування. За кожну добу затримки виплати страхової суми страхувальнику виплачуєть­ся недоїмка (штраф, пеня), розмір якої визначається у договорі стра­хування. Вартість страхового поліса, або страховий внесок залежить від професії застрахованого, занять спортом, часу і місця укладання договору страхування, географічної території дії договору страхуван­ня, кількості одночасно застрахованих осіб, порядку сплати внесків тощо.

Страхова сума виплачується страховиком у таких випадках:

загибелі або смерті страхувальника (застрахованої особи) внаслі­док нещасного випадку вигодонабувачу або спадкоємцю - у роз­мірі 100% страхової суми;

отримання страхувальником травми внаслідок нещасного випад­ку і встановлення інвалідності І групи -100% страхової суми, II групи - 75% страхової суми, ІІІ групи - 50% страхової суми;

тимчасової втрати страхувальником працездатності йому випла­чується за кожну добу 0,5% страхової суми, але не більше 50% страхової суми.

Порядок укладання договору страхування від нещасних випадківмає деякі особливості:

договір страхування оформляється у двох екземплярах, які збері­гаються у кожної зі сторін;

при укладанні договору про страхування третіх осіб (крім дітей у віці до 16 років) необхідна письмова згода застрахованої особи;

при поданні заяви на укладення договору страхувальник повинен надати інформацію, яку вимагає страховик щодо стану здоров'я кожної особи, на користь якої укладається договір (інколи страховик вимагає медичний висновок від особи, котра страхує здоров'я і на користь якої укладається договір);

термін дії договору страхування встановлюється за згодою сторін від одного до дванадцяти місяців, якщо Інше не передбачено до­говором страхування.

При настанні страхового випадкустрахувальник повинен:

повідомити страховика про настання страхового випадку протя­гом трьох робочих днів з моменту його настання;

надати страховику необхідні документи, передбачені правилами та договором страхування;

надати страховику достовірні дані про стан здоров'я застрахова­ної особи, а також іншу необхідну інформацію на вимогу страховика. Для отримання страхової суми страхувальник подає документи, які підтверджують настання страхового випадку (Додаток 1).

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Бесплатная работа

Закрыть

Страхование от несчастных случаев

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.