Сущность, задачи и полномочия прокурора в гражданском процессе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПРОКУРОРА   5

1.1. Підстави, умови та форми участі прокурора у цивільному процесі 6

1.2. Завдання прокурора у цивільному процесі 8

1.3. Правове становище прокурора при розгляді цивільних справ. 10

РОЗДІЛ 2. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 13

2.1 Представництво прокурором в суді інтересів громадян та держави. 13

2.2 Участь прокурора у провадженні цивільних справ апеляційною інстанцією   15

2.3 Участь прокурора у провадженні цивільних справ касаційною інстанцією.. 18

2.4  Участь прокурора у провадженні цивільних справ у зв’язку з винятковими й нововиявленими обставинами. 22

ВИСНОВКИ.. 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 29 

ВСТУП

Для забезпечення законності та правопорядку, боротьби з правопорушеннями в Україні створена і функціонує система правоохоронних органів, важливою ланкою якої є прокуратура, як орган вищого нагляду за точним і однаковим виконанням законів.

Органам прокуратури належить особливе місце в механізмі гарантій законності. Захищаючи права і свободи громадян, інтереси держави і суспільства органи прокуратури, керуючись у своїй діяльності законами, можуть зобов’язати від імені держави будь-якого керівника підлеглого органу, організації чи установи усунути порушення законності, вжити заходів для попередження таких порушень у майбутньому, вимагати притягнути до відповідальності винних.

Запровадження інституту представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді поставило низку проблем процесуального характеру, особливо щодо юридичної природи цього представництва, оскільки деякі науковці вважають, що становище прокурора в цивільному процесі і представника у справі нічим не відрізняються, інші ж стверджують, що представництво прокурором «чужих» інтересів у суді є одним з його видів у цивільному процесі.

Саме тому питання представництва прокурора як реалізація прин­ципу публічності в цивільному процесі, було й залишаєть­ся предметом дискусійного обговорення як правників радянської доби, так і сучасних. Проте в Україні спеціаль­ної літератури щодо представництва прокурора в цивіль­ному судочинстві немає. Ця проблема до цього часу не було предметом ні дисертаційних, ні монографічних дос­ліджень, хоча деякі його теоретичні та практичні аспек­ти розглядалися такими вченими, як К. Гусаров, М. Косюта, М. Мичко, М. Руденко, М. Якимчук та ін. Однак праці цих та інших авторів, що стосуються участі проку­рора в цивільному процесі, були виконані в інших умо­вах - до становлення України як самостійної, незалежної держави з новим соціально-економічним устроєм і пра­вовою системою, до прийняття Конституції України 1996 р. та численних концептуальних змін у законодавстві, яке регламентує цивільний процес.

Актуальність теми полягає у вивченні проблем участі прокурора в цивільному судочинстві, що зумовлено насамперед дискусією про майбутнє прокуратури, її роль у цивільній юрисдикції, форми й методи реалізації про­курором представницьких повноважень, допустимість його участі в цивільному процесі в межах вимог право­вої держави та процесуального статусу, передбаченого Конституцією України й чинним законодавством.

Мета курсової роботи. На підставі чинного цивільного процесуального законодавства і практики його застосування розглянути актуальні питання здійснення прокурором у суді представництва інтересів громадянина або держави у випадках, визначених законом.

Об’єкт – діяльність прокурора по представництву інтересів громадян і держави в суді.

Предмет – сутність, завдання та повноваження прокурора у цивільному процесі України з врахуванням вимог нового Цивільного процесуального кодексу України.

Завдання курсової роботи:

проаналізувати сутність представницт­ва прокурора як реалізація принципу публічності в ци­вільному процесі з урахуванням викладених у юри­дичній літературі поглядів;

визначити умови, підстави, завдання та форми участі прокурора у цивільному процесі;

визначити правове становище прокурора;

з’ясувати правосуб’єктність прокурора в судах першої інстанції, її зміст та обсяг;

визначити закономірності процесуального статусу прокурора при перегляді судових рішень, зокрема, в апеляційному та касаційному провадженнях.

Структура курсової роботи складається зі змісту, вступу, основної частини з двох розділів, що поділяються на параграфи, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Сущность, задачи и полномочия прокурора в гражданском процессе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.