Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА УМОВИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 5

1.1. Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності 5

1.2. Види та форми цивільно-правової відповідальності 11

1.3. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності 17

РОЗДІЛ 2. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 31

2.1. Загальні підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності 31

2.2. Розмежування понять «непереборна сила», «випадок» та «форс-мажорні обставини» як підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності 35

ВИСНОВКИ.. 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 41 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Перед Україною, окрім проблем підняття рівня економічного добробуту постало питання вироблення нового підходу до регулювання цивільних відносин, який би базувався не на адміністративно-командній системі та плановому господарстві, а на засадах вільного ринку та забезпечення прав і охорони інтересів людини. Тому забезпечення правового захисту фізичних так і юридичних осіб у цивільній сфері належить саме цивільно-правовій відповідальності.

Цивільно-правова відповідальність – це самостійний вид юридичної відповідальності, який полягає у застосуванні державного примусу до правопорушника шляхом позбавленні особи певних благ чи покладення обов’язків майнового характеру.

Проблеми цивільно-правової відповідальності і пов’язаних із нею аспектів привертають увагу фахівців уже декілька століть. Це стосується не лише суто цивільно-правової відповідальності, але також і всіх категорій, що тісно пов’язані з нею. Дуже великий інтерес останнім часом у зв’язку зі зміною соціально-політичної ситуації в Україні викликає науковий аналіз підстав, що звільняють від юридичної відповідальності, оскільки вирішення цієї проблеми становить не лише науковий, але й практичний інтерес.

Слід зазначити, що в юридичній науці в цілому й окремих її галузях, мабуть, немає більш дискусійного питання, ніж питання про сутність і особливості як юридичної відповідальності взагалі, так і цивільно-правової відповідальності зокрема. Це пояснюється тим, що проблема юридичної відповідальності взагалі є кардинальною для правової теорії.

То ж природним є те, що на всіх етапах розвитку юридичної науки цим питанням приділялася значна увага як у контексті дослідження загальних проблем визначення поняття та встановлення його сутності, так і в тих наукових розвідках, спеціальним предметом яких була власне цивільно-правова відповідальність як правова категорія, співвідношення останньої з іншими видами, функції, підстави виникнення та звільнення від відповідальності. Особливо це стосується підстав звільнення від цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди, яка посідає особливе місце серед видів цивільно-правової відповідальності.

Звернення до теоретичних проблем однієї з найважливіших категорій теорії цивільного права – цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди, аналіз підстав, що звільняють від неї особу, – з радикально нових позицій має прискорити адаптацію вітчизняного права до найкращих його моделей, що склалися у світі.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються з приводу та внаслідок звільнення від цивільно-правової відповідальності.

Предметом дослідження є підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності, як категорія цивільного права, а також норми права, що регулюють відповідні відносини.

Мета дослідження полягає в з'ясуванні підстав, що звільняють від цивільно-правової відповідальності та встановленні їх правової природи.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

визначити поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності;

розглянути види та форми цивільно-правової відповідальності;

описати підстави та умови цивільно-правової відповідальності;

дослідити підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.

Методи дослідження. У процесі аналізу досліджуваних проблем було використано відповідні загальнонаукові і спеціальні методи наукового пізнання. Серед найважливіших із них слід виділити такі: діалектичний, функціональний, порівняльно-правовий, історичний метод.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.