Право интеллектуальной собственности на коммерческую тайну

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПРАВО НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ... 5

1.1. Поняття та ознаки комерційної таємниці 5

1.2. Суб'єкти права на комерційну таємницю.. 12

1.3. Зміст прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю.. 13

РОЗДІЛ 2. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ В УКРАЇНІ 16

2.1. Огляд законодавства України з питань комерційної таємниці 16

2.2. Захист комерційної таємниці в Україні 19

2.3. Аналіз проекту Закону України «Про комерційну таємницю». 27

ВИСНОВКИ.. 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ.. 33

ВСТУП

Актуальність дослідження. В умовах існуючої конкуренції між суб'єктами господарювання інформація стає цінним об'єктом, оскільки володіння інформацією в ринковій економіці необхідне для конкурентноспроможної господарської діяльності. Саме тому, інформація що містить у собі комерційну таємницю, стає об’єктом протиправних посягань з боку конкурентної розвідки.

Питання охорони права суб'єктів господарювання на комерційну таємницю, захисту від конкурентної розвідки, стають все більш важливими унаслідок загострення форм конкурентної боротьби, що часто призводить до неправомірного використання відомостей, що складають комерційну таємницю, з метою нанесення шкоди конкуренту.

Перехід України до ринкових відносин, розвиток підприємництва і конкурентних відносин викликають необхідність правового захисту інформації, розголошення якої може завдати збитків суб'єктам господарювання. Якщо в країнах з розвинутою ринковою економікою комерційна таємниця захищається законодавством як цінний товар, то в Україні дотепер відсутній повноцінний правовий механізм захисту інформації, що складає комерційну таємницю.

Неналежний рівень правового регулювання відносин, пов'язаних з комерційною таємницею суб'єктів господарювання, сприяє поширенню комерційного шпигунства, безперешкодному використанню окремими особами незаконно отриманих наукомістких технологій, програмних продуктів та іншої інформації, що відноситься до комерційної таємниці.

Проблеми комерційної таємниці досліджувалися, в основному, ученими-економістами, що спеціалізуються в сфері економічної або інформаційної безпеки підприємств. Серед досить відомих теоретичні розробки спеціалістів у галузі захисту інформації Е.Я.Соловйова, В.А.Рубанова, В.М.Чаплигіна, А.А.Чернявського та ін.

В останні роки стали з'являтися публікації, що аналізують поняття комерційної таємниці, окремі правові способи захисту від несанкціонованого розголошення, пропозиції по удосконалюванню законодавства в цій сфері. Зокрема, до окремих проблем комерційної таємниці звертались вчені-юристи О.А.Городов, Н.С.Гуляєва, С.Е.Жилінський, С.А.Кузьміна, В.Н.Лопатін, С.А.Паращук, О.А.Підопригора, О.О.Підопригора та ін. Однак багато правових аспектів комерційної таємниці залишилися поза полем зору вчених-юристів.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у зв’язку з реалізацією права інтелектуальної власності суб’єкта господарювання на комерційну таємницю.

Предметом дослідження є право суб’єкта господарювання на комерційну таємницю.

Метою курсової роботи є розгляд теоретичних і практичних питань правового регулювання відносин щодо захисту комерційної таємної інформації.

Відповідно до зазначеної метою було поставлено такі завдання:

дати визначення комерційної таємниці;

визначити суб’єкти права на комерційну таємницю;

розглянути законодавство України з питань комерційної таємниці;

дослідити особливості захисту комерційної таємниці в Україні.

Методи дослідження. У процесі роботи використовувались сучасні методи пізнання від загальнонаукових (аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння), а також приватно-наукових методів дослідження (порівняльно-правовий, формально-юридичний, історико-правовий та ін.).

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Право интеллектуальной собственности на коммерческую тайну

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.