Основания и порядок отвода судьи (судей)

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Поняття відводу судді та його призначення. 5

Розділ 2. Умови відводу судді та порядок його здійснення. 11

Розділ 3. Самовідвід судді та його особливості. 18

Висновки. 25

Список використаної літератури. 30

Додатки. 32 

Вступ

Конституція України гарантує кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Це означає, що кожен, хто вважає свої права порушеними, може з дотриманням процесуального законодавства звернутися до суду за їх захистом, а суд має розглянути справу на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від їх походження, соціального та майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин (ст. 55 Конституції України).

Актуальність. Для того щоб краще зрозуміти сутність підстав відводу в цивільному процесі, а також специфіку їх доказування, варто їх систематизувати, оскільки класифікація дасть змогу виявити загальні та особливі ознаки досліджуваного об’єкта. А це, своєю чергою, матиме важливе значення для вирішення теоретичних та практичних питань, пов’язаних з підставами для відводу у цивільному процесі.

Проблемам класифікації підстав відводу в теорії цивільного процесу приділено дуже мало уваги. У підручниках з цивільного процесу та коментарях цивільних процесуальних кодексів інколи міститься згадка про існування загальних та спеціальних підстав відводу. Критерії для подібної класифікації заклав чинний ЦПК України, що виокремлює підстави для відводу експерта та спеціаліста.

Серед учених, які аналізували власне загальні підстави відводу в цивільному процесі, можна назвати Р. Є. Гукасяна, Я. П. Зейкана, Н. Л. Луців-Шумську, А. П. Рижакова, Н. Л. Шумську та інших.

Метою даної роботи є визначення кола та характеристика загальних підстав відводу в цивільному процесі на базі положень чинного законодавства та матеріалів судової практики.

З поставленої мети, під час дослідження вирішити такі завдання:

1. Проаналізувати загальні підстави відводу судді.

2. Розглянути порядок подання заяви про відвід та порядок її вирішення.

3. Охарактеризувати документ, яким оформлюються наслідки розгляду

заяви про відвід.

4. Наголосити на можливість оскарження такої заяви.

5. Підвести підсумки відводу судді.

Об'єктом дослідження даної праці є суспільні відносини, які укладаються з приводу відсторонення того чи іншого учасника цивільного процесу. 

Предметом дослідження є нормативні правові акти, регулють інститут відводу у цивільному судочинстві.

Структура роботи обумовлена метою та завданнями дослідження та включає, три розділи, висновок, список використаних джерел.

Для розв’язання поставлених завдань використовуються наступні методи дослідження: аналізу і синтезу; сходження від абстрактного до конкретного, від загального до часткового; компаративістський метод.

Практична цінність роботи полягає у можливості використання її при вивченні дисципліни «Цивільне процесуальне право» за спеціальністю “правознавство” оскільки робота узагальнює дослідження багатьох вітчизняних та російських авторів.

Закрыть

Основания и порядок отвода судьи (судей)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.