Проблемы возмещения морального вреда в трудовом праве

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

1. Моральна шкода в трудових відносинах. 5

2. Умови настання відповідальності за заподіяну моральну шкоду. 10

3. Визначення розміру відшкодувань. 13

4. Способи компенсації моральної шкоди в трудовому праві 15

5. Значення міжнародних нормативно-правових актів про компенсацію моральної шкоди в контексті реформування трудового законодавства України. 29

Висновки. 38

Список використаних джерел. 40

Вступ

Актуальність теми. Конституція України закріпила право кожного громадянина на працю і встановила умови для його реалізації. Зокрема, вона гарантує рівні можливості у виборі професії, роду трудової діяльності і захист від незаконного звільнення. Умови реалізації цих гарантій потребують постійного дослідження ефективності функціонування правового механізму, який регулює процес захисту трудових прав, що надасть можливість виявити ті сегменти відносин, які не врегульовані чи недостатньо врегульовані чинним трудовим законодавством.

Трудове законодавство встановлює обов'язок власника або уповноваженого ним органу відшкодувати моральну шкоду, заподіяну працівникові у разі порушення його законних трудових прав, але воно докладно не врегульовує порядок її відшкодування і не встановлює критерії визначення розміру відшкодування.

Існуюча практика по справах, пов'язаних з відшкодуванням моральної шкоди, заподіяної порушенням трудових прав, відрізняється деякою різноманітністю рішень у частині визначення розміру її відшкодування, оскільки відсутній єдиний, хоча б орієнтувальний базис, стосовно якого визначався б цей розмір. Це призводить до присудження різних розмірів відшкодування при схожих обставинах заподіяння моральної шкоди. У такій ситуації необхідне концептуальне вирішення цієї проблеми.

Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю дослідження проблем, пов'язаних з відшкодуванням моральної шкоди, заподіяної порушенням трудових прав, а також потребою розробки наукових засад її відшкодування, і, перш за все, в контексті визначення розміру їївідшкодування.

Питання відшкодування моральної шкоди залишається дискусійним, оскільки на сьогодні не існує однозначного ні наукового, ні законодавчого вирішення цього питання. Певну увагу загальній проблемі відшкодування моральної шкоди приділили у своїх роботах А.М.Бєлякова, С.А.Бєляцкін, С.Н.Братусь, А.М.Ерделевський, Ю.Х.Калмиков, Г.Ф. Шершеневич, М.Я.Шимінова та ін. Суттєвий внесок у вирішення проблеми відшкодування моральної шкоди внесли українські вчені й правознавці Д.В.Боброва, В.П.Паліюк, В.О.Плаксін, В.І.Прокопенко, Н.М. Хуторян, С.І. Шимон та ін.

Об'єктом дослідження є правовідносини, що виникають внаслідок заподіяння порушенням трудових прав моральної шкоди.

Предметом дослідження є нормативно-правові акти, що містять норми щодо відшкодування моральної шкоди.

Метою дослідження є визначення сфери правового регулювання відносин, що складаються в процесі відшкодування заподіяної порушенням трудових прав моральної шкоди.

Для досягнення цієї нами були поставлені такі завдання:

вивчення чинного законодавства, яке регулює питання щодо відповідальності за заподіяну шкоду;

визначити поняття моральної шкоди, заподіяної порушенням трудових прав;

визначити особливості відшкодування моральної шкоди при порушенні трудових прав працівника;

дослідити порядок визначення розміру відшкодування заподіяної шкоди;

визначити способи компенсації моральної шкоди у трудовому законодавстві.

В курсовій роботі використовувалися різні методи дослідження. Головним серед них є загальнонауковий діалектико-матеріалістичний метод дослідження, який дозволив провести дослідження проблем, що виникають у процесі заподіяння моральної шкоди внаслідок порушення трудових прав;при тлумаченні правових норм застосовувався формально-логічний метод; також використовувались системний, історичний, порівняльний та інші методи пізнання.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Проблемы возмещения морального вреда в трудовом праве

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.