История брачного договора в Украине

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ   6

РОЗДІЛ 2. ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР ЗА СІМЕЙНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ.. 15

2.1. Значення та правова природа шлюбного договору. 15

2.2. Зміст шлюбного договору. 20

2.3. Умови виконання, зміни та припинення шлюбного договору. 27

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ.. 31

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. У сучасному українському суспільстві спостерігаються економічні зміни, міняються життєві цінності. Роль подружжя в побуті, а також права та обов'язки визначає матеріальна сторона сімейного життя. Суперечки через майно часто стають причинами розлучень. З кожним роком зростає число судових позовів, з питань розділу спільно нажитого майна. Їх було б менше при існуванні традиції складати договори про розподіл майнових прав та обов'язків. Такі договори поширені в сім'ях з великим достатком, або їх укладають громадяни, реєструючи шлюб з іноземцями.

Адже укладення шлюбного контракту вирішило б багато проблем. У цьому випадку розділ майна при розлученні пройшов би інтелігентно без зайвих витрат сил, а також коштів на адвокатів. Шлюбний договір можна укладати до шлюбу і після вступу до нього. Якщо контракт укладено до шлюбу, він набирає чинності лише у момент реєстрації наречених.

Більшість країн світу давно визнали доцільність існування інституту шлюбного договору в законодавстві. У різних країнах цей інститут має свої особливості, проте мета його існування єдина - надати подружжю достатньо широкі можливості для самостійного визначення своїх майнових відносин у шлюбі. Так, і в Україні соціально-економічний розвиток та еволюція цивільно-правових і сімейних відносин закономірно привели до появи інституту шлюбного договору. Спочатку Законом України "Про внесення змін і доповнень в Кодекс про шлюб і сім'ю Української РСР" від 23 червня 1992 р. була внесена ст. 271 - "Право подружжя на укладення шлюбного контракту" [5]. Ця стаття містила визначення шлюбного контракту, під яким розумілася така угода, яка стосувалася вирішення питань життя сім'ї. Проте, на жаль, законодавче закріплення інституту шлюбного контракту не сприяло його широкому практичному застосуванні.

Подальшого розвитку інститут шлюбного договору набув з прийняттям 10 січня 2002 р. нового Сімейного кодексу України (далі - СК України) [2]. Норми, що регулюють відносини подружжя щодо укладення шлюбного договору, зібрані у главі 10 СК України. Та й загальний строк існування цього правового інституту в нашій державі дуже короткий, порівняно з іншими країнами. Отже, в Україні недостатньо розвинена загальна теорія договірного права щодо подружніх договорів, а практика укладення їх подружжями пасивна. Слабким є уявлення про сутність та правову природу шлюбного правочину, йому не надається реального значення.

Як новий для сімейного законодавства правовий інститут шлюбний договір потребує детального аналізу. Це насамперед стосується визначення його правової природи та значення в процесі регулювання майнових відносин подружжя.

Ступінь наукової розробки теми. Окремі питання договірних майнових відносин між подружжям у тій чи іншій мірі порушувалися українськими вченими-юристами у цивільно-правових або сімейно-правових монографічних дослідженнях, коментарях до цивільного або сімейного законодавства, навчальній літературі, наукових і прикладних статтях у періодичних виданнях. У деяких публікаціях міститься оглядовий аналіз договірного регулювання майнових відносин подружжя у зарубіжних країнах.

До теоретичної основи дослідження відносяться, зокрема, наукові висновки і міркування, що містяться в роботах О. Калітенко, О. Явор, І. Красько, М. Антопольської, І. Жилінкова, М. Брагінського та ін. вчених.

Виявлення правової природи шлюбного договору як цивільно-правового інструменту сімейно-правового регулювання подружніх майнових відносин базується на осмисленні результатів робіт В.В. Витрянского, О.П. Сергєєва, Є. А. Чефранова.

Об'єктом дослідження є історія шлюбного договору в Україні.

Предметом дослідження є законодавство, яке здійснює договірне регулювання майнових відносин подружжя шляхом укладення шлюбного договору.

Метою дослідження є дослідження історії шлюбного договору в Україні, а також є з’ясування поняття, правової природи, особливостей суб’єктного складу шлюбного договору і подальше вдосконалення правових норм щодо шлюбного договору в сімейному праві України.

Зазначена мета досягається вирішенням наступних завдань:

– дослідження історичних витоків правового регулювання шлюбного договору в Україні;

– визначення правової природи шлюбного договору;

– встановлення складу, предмету та змісту шлюбного договору;

– виявлення правових підстав зміни та припинення шлюбного договору;

– аналіз законодавства зарубіжних країн щодо регулювання майнових відносин подружжя у шлюбному договорі.

Хронологічні рамки дослідження обмежуються періодом 1991-2013 рр., оскільки шлюбний договір – відносно нове правове явище в Україні.

Методи дослідження. У роботі було використано загальнонауковий діалектичний метод та спеціальні наукові методи логічного, системно-структурного, догматичного, порівняльного, історичного аналізу, які у сукупності застосовувалися для з’ясування сутності правовідношення, що виникає внаслідок укладення, виконання, зміни чи припинення шлюбного договору.

Новизна роботи полягає в розумінні правової природи шлюбного договору як цивільно-правового інструменту сімейно-правового регулювання майнових відносин між подружжям.

Структура роботи складається із вступу, трьох розділів, висновку та списку використаних джерел.

Практичне значення курсової роботи полягає в тому, що результати роботи і зроблені висновки можуть бути враховані в процесі законотворчої діяльності, спрямованої на подальший розвиток сімейного законодавства. Вони можуть бути використані при подальшому науковому розробленні даної теми, підготовці навчальних посібників, курсів лекцій та методичних рекомендацій з курсу сімейного права України та порівняльного сімейного права.

Закрыть

История брачного договора в Украине

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.