Хозяйственные правоотношения - понятие, субъекты и виды

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ I. ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО   4

1.1. Предмет регулювання господарського права. 4

1.2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види. 6

1.3. Методи господарського права. 8

РОЗДІЛ II. ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО.. 11

2.1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. 11

2.2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види. 16

2.3. Система господарського законодавства. 20

2.4. Проблеми вдосконалення господарського законодавства. 26

РОЗДІЛ ІІІ. СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА.. 33

3.1. Поняття суб'єкта господарського права. 33

3.2. Види суб'єктів господарського права. 35

3.3. Завдання, права та обов'язки суб'єкта господарського права. 38

ВИСНОВОК.. 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 44

ВСТУП

Актуальність дослідження. Господарське законодавство і право регулює умови створення і діяльності різних видів суб'єктів. Кожен вид має законодавче визначені назву і правове становище. Класифікація суб'єктів господарського права на види здійснюється згідно з об'єктивним матеріальним критерієм. Таким критерієм законодавець вважає зміст діяльності або функції суб'єкта, які він виконує в економічній системі України. Із прийняттям нового Господарського кодексу України питання видів суб’єктів господарського права конкретизувалося увібравши і врахувавши судову практику та реалії сьогодення.

Господарські правовідносини мають складний розгалужений характер. За сферою господарської діяльності розрізняють групи видів господарських правовідносин. Це зокрема відносини у сферах: виготовлення і реалізації продукції; виконання робіт або надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність; торговельної діяльності; комерційного посередництва (агентських послуг); перевезення вантажів; капітального будівництва; інноваційної діяльності; фінансової діяльності; передачі для використання у підприємницькій діяльності виключних прав (франчайзингу); зовнішньоекономічної діяльності; іноземного інвестування; державного планування економічної діяльності та формування державного замовлення; управління державним майном; державного управління та контролю у сфері підприємницької діяльності (антимонопольні заходи, реєстрація та ліцензування, регулювання цін тощо).

Об'єктом господарських правовідносин є майно у формі речей і безтілесного майна/нематеріальних активів (у тому числі об'єктів права інтелектуальної та права промислової власності), необхідне для організації та безпосереднього здійснення господарської діяльності.

Предметом господарських правовідносин є відношення людей до майна, необхідного для здійснення господарської діяльності.

Про актуальність опрацювання теорії названих правовідносин говорить і низка невирішених теоретичних завдань, відсутність системних і комплексних досліджень сучасних господарських правовідносин, їх різновидів й їх системи, а також приватноправових і публічно-правових засад в таких правовідносинах.

Об’єктом дослідження в даній роботі є господарські відносини та їх характерні відмінності від інших врегульованих нормами права відносин.

Предметом дослідження є особливості суб’єктів господарських відносин, порядок їх утворення та припинення їх діяльності.

Метою даної роботи є, дослідити господарські правовідносини, визначити їх поняття, виділити ознаки і охарактеризувати їх види.

Для досягнення мети роботи слід виконати наступні завдання:

визначити сутність та види господарських правовідносин, їх відмежування від інших видів правовідносин;

проаналізувати особливості правового статусу суб’єктів господарських правовідносин;

визначити методи правового регулювання господарських відносин.

Методи дослідження. При дослідженні даної теми використовувалися загально-філософські та спеціально-юридичні методи пізнання.

Закрыть

Хозяйственные правоотношения - понятие, субъекты и виды

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.