Правовые основы информационных отношений в Украине

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ.. 6

1.1. Державна інформаційна політика України та шляхи її вдосконалення. 6

1.2. Проблеми та перспективи правового регулювання інформаційної сфери в Україні 10

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 14

2.1. Базові правові акти у системі регулювання інформаційних відносин в Україні 14

2.2. Закони України щодо регулювання різних аспектів інформаційної діяльності 30

ВИСНОВКИ.. 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА НЕОПУБЛІКОВАНИХ ДЖЕРЕЛ   46

ВСТУП

Актуальність дослідження. Істотні зміни, які відбуваються в останні десятиліття у сфері інформаційних відносин призвели наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття до перетворення індустріального суспільства на суспільство інформаційне. За таких умов головними чинниками економічного зростання визнається не лише високий рівень розвитку науки і технологій, розвинуте конкурентне середовище, державна підтримка інновацій, науки і освіти, але і цілеспрямований розвиток інформаційних відносин у всіх сферах життя. Одночасно підвищується усвідомлення кожним учасником названих відносин необхідності їх правового врегулювання, дотримання прав людини в процесі здійснення інформаційних прав, прагнення до формування не тільки вільного, але і безпечного інформаційного простору. Дослідження основних закономірностей правового регулювання інформації зумовлене виникненням якісно нових соціальних явищ, пов’язаних з інформацією і, відповідно, увагою законодавця до упорядкування цієї сфери приватності суспільних відносин. Термін “інформація” з філософської категорії все більше перетворюється на правову дійсність, а інформація стає специфічним товаром і ресурсом сучасності, об’єктом цивільних правовідносин. Останнім часом різко зріс інтерес до правового аспекту інформаційних відносин.

Найбільший інтерес теоретиків і практиків в останні роки викликають питання, пов’язані правовим регулюванням інформаційних відносин, реалізацією та захистом інформаційних прав, дослідженнями особливостей інформації як об’єкта правовідносин, суб’єктного складу і змісту інформаційних правовідносин, принципів функціонування інформаційних правовідносин. Зазначені процеси поставили законодавця перед необхідністю ефективного юридичного упорядкування суспільних відносин в інформаційній сфері. Ці та інші фактори зумовили підвищення наукового інтересу до проблем правового регулювання відносин, що виникають з приводу інформації. Актуальність проблеми інформації як об’єкта правових відносин акцентується на необхідності оцінки ефективності існуючого юридичного інструментарію, що використовується для регулювання інформаційних правовідносин.

Це зумовило актуальність комплексного дослідження проблем, пов'язаних із поняттям і місцем інформації та інформаційних відносин у цивільному праві; правовим регулюванням інформаційних відносин, реалізацією та захистом інформаційних прав. Ця проблема стосується дослідження природи інформаційного законодавства, його місця в українській правовій системі, реалізації та захисту права на інформацію. Оскільки інформаційні правовідносини є результатом урегулювання суспільних відносин за допомогою визначеної сукупності правових норм, то дослідження цих відносин одночасно означає виявлення їх об’єкта.

Комплексне дослідження інформаційних правовідносин сьогодні набуває особливої актуальності через наявність прогалин у чинному цивільному законодавстві щодо їх регулювання з урахуванням їх особливостей та потреб практики.

Мета курсової роботи – проаналізувати і охарактеризувати правові основи інформаційних відносин в Україні.

Завдання:

1) охарактеризувати державну інформаційну політику України на сучасному етапі;

2) визначити проблеми та перспективи правового регулювання інформаційних відносин в Україні;

3) виявити та проаналізувати базові правові акти у системі регулювання інформаційних відносин в Україні;

4) розглянути Закони України щодо регулювання різних аспектів інформаційної діяльності.

Об’єкт – інформаційні відносини в державі.

Предмет – правові основи інформаційних відносин в державі.

Метологічна база дослідження. Методологічними засадами дослідження є загальнонаукові методи аналізу та синтезу, абстрагування та узагальнення.

Структура курсової роботи. Робота складається з двох розділів. У першому розкрито систему державної інформаційної політики України та з’ясовано проблеми та перспективи правового регулювання інформаційних відносин.

У другому розділі здійснено характеристику основних правових актів у системі регулювання інформаційних відносин, а також розглянуто основні положення Законів України щодо різних аспектів інформаційної діяльності.

Закрыть

Правовые основы информационных отношений в Украине

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.