Вновь открывшиеся обстоятельства

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 28

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ. 3

1. Поняття і значення провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами  7

2. Підстави перегляду судових постанов у зв'язку з нововиявленими обставинами  11

3. Процесуальний порядок перегляду судових постанов у зв'язку з нововиявленими обставинами. 14

4. Розслідування нововиявлених обставин у справах про злочини, вчинені організованими групами. 17

Висновок. 26

Список використаних джерел. 28

Вступ

Правосуддя у цивільному судочинстві як один з видів правосуддя є здійснювана у особливій, встановленій законом процесуальній формі діяльність судів по розгляду і справедливому вирішенню цивільних справ. Провадження по перегляду судових рішень має місце після того, як суд першої інстанції здійснив функцію правосуддя.

Дослідники проблем правосуддя при визначенні суті правосуддя не наголошують, що воно здійснюється й під час перегляду судових рішень у суді вищого рівня, акцентуючи переважно лише на тому, що правосуддя — це діяльність суто по розгляду справ у судових засіданнях. У наукових працях, присвячених перегляду судових рішень у різних формах, це питання також не розглядається. Ст. 124 Конституції України визначає, що правосуддя в Україні здійснюється судами. Ст. 1 Закону України «Про судоустрій України» передбачає, що правосуддя здійснюється у різних формах судочинства судами загальної юрисдикції. До системи судів загальної юрисдикції належать і суди, які здійснюють перегляд судових рішень — апеляційні, Апеляційний суд України, Верховний Суд України (ст. 18 Закону України «Про судоустрій України»). Тому діяльність вищестоящих судів по перегляду судових рішень у цивільних справах також є правосуддям.

Проте здійснення правосудця судами, що переглядають судові рішення, має свої специфічні особливості, які обумовлені конкретними завданнями і процесуальними умовами такого провадження. Завданням правосуддя у цивільному судочинстві є охорона прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб і держави, яким неправомірними діями заподіяно шкоду. Завдання правосуддя вважаються досягнутими лише за умови, що постановлене судом рішення є законним, обґрунтованим і справедливим.

Але, як свідчить судова практика, постановлені судами рішення не завжди відповідають вимогам законності та обґрунтованості. Ще в минулому столітті російський вчений І.Я. Фойницький писав, «що розгляд справи в одній судовій інстанції, незважаючи на усі турботи про його належну побудову, залишає можливість помилки», а тому без існування можливості його перегляду «інтереси правосуддя стають незабезпеченими і судові вироки перестають бути відображенням істини».

У цивільно-процесуальній літературі перегляд судових рішень інколи розглядається як перегляд справ, а не перегляд судових рішень. Проте — це нетотожні поняття. Переглянути справу — це повторити у повному обсязі судовий розгляд, здійснений судом першої інстанції. Таке можливе тільки у апеляційному провадженні. Тому в апеляційному провадженні переглядається справа і судові рішення. У касаційній формі перегляду відбувається лише перевірка законності, обґрунтованості та справедливості судових рішень. Зауважимо, що п. 1 ст. 361 ЦПК, в якому врегульована можливість перегляду, містить неточності, оскільки в ньому вказано тільки про перегляд судових рішень, ухвал і наказів; у виключному провадженні, зокрема при перегляді у зв'язку з нововиявленими обставинами, переглядається справа.

Очевидним є те, що провадження в зв’язку з ново виявленими обставинами потребує компромісного вирішення.

Суттєвий внесок у вирішення проблем перегляду судових рішень зробили у своїх працях такі вчені, як Бейцен П., Блінов В., Вольнов В., Гончаренко А., Ломоносова Є., Стрєльников В., Тамарянський С., Терпілін М., Чернігова О., Шпак В. та ін.

Водночас окремі питання залишились недостатньо дослідженими або недослідженими взагалі. До числа таких мало-розроблених проблем належать, зокрема: правова природа ново виявлених обставин; значення перегляду рішень, ухвал суду; підстави перегляду рішень і ухвал суду у зв'язку з нововиявленими обставинами тощо.

Основною метою дослідження є науковий аналіз питань, що існують у теорії та практиці відкриття провадження по перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами, а також визначення шляхів удосконалення та підвищення ефективності судочинства в цій категорії справ з урахуванням положень міжнародно-правових стандартів та новел у нормативній базі України. Визначена мета дослідження зумовила необхідність розв’язання таких завдань: 1) обґрунтувати необхідність особливого підходу до провадження по перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами; 2) проаналізувати особливості провадження в цивільних справах по перегляду рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими обставинами; 3) дослідити відповідність чинного цивільного законодавства з вимогами міжнародних стандартів та сформулювати рекомендації щодо імплементації положень міжнародних актів у національне законодавство з урахуванням його особливостей.

Об’єктом дослідження курсової роботи є суспільні відносини, які виникають під час провадження по перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Предметом дослідження є проблеми, що мають місце при перегляді рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими обставинами за чинним Цивільним процесуальним кодексом України.

Для досягнення окресленої мети були використані загальний діалектичний метод наукового пізнання дійсності, а також спеціальні методи дослідження, а саме: історико-правовий; порівняльно-правовий; структурного і системного аналізу; статистичний метод; метод узагальнення та інші. При цьому наведені методи використовувалися з урахуванням їх взаємозв’язку та взаємозалежності, що забезпечує повноту, всебічність та істинність наукових результатів.

Практичне значення результатів проведеного курсового дослідження полягає в тому, що висновки та пропозиції, які містяться у ньому, можуть бути використані для подальшого удосконалення цивільно-процесуального законодавства щодо особливостей перегляду рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими обставинами, сприятимуть вдосконаленню судової практики в цій категорії справ. Результати дослідження можуть бути використані для подальших наукових розробок цієї проблематики.

Закрыть

Вновь открывшиеся обстоятельства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.