Уголовное ответственности за преступления против собственности

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 3

1. Поняття злочинів проти власності. 5

2. Види злочинів проти власності, корисливі та некорисливі злочини. 10

3. Загальна характеристика крадіжки як одного з видів злочинів проти власності. 15

4. Об'єкт та об'єктивна сторона крадіжки. 23

5. Суб'єкт та суб'єктивна  сторона крадіжки. 25

6. Кваліфікуючі ознаки крадіжки. 26

Висновок. 29

Список використаної літератури. 32

Вступ

Із моменту встановлення незалежності України перед суспільством по­став цілий комплекс важливих проблем, розв'язання яких є справою нагаль­ною. Особливої гостроти ці проблеми набувають за наявності таких, уже сталих в Україні, соціально-економічних явищ, як занепад економіки, зростання злочинності, масове безробіття, матеріальне зубожіння населення. У цьому контексті до найважливіших завдань правової держави належать як удосконалення кримінального законодавства і практики його застосуван­ня на прогресивній основі, водночас охороняючи загальнолюдські цінності, так і суттєве поліпшення роботи всіх правоохоронних органів та теоретичне дослідження питань боротьби зі злочинністю.

Актуальність обраної мною теми даної курсової роботи полягає в тому, що одним із важливих напрямів розбудови України як незалежної демократичної держави є протидія злочинності. Успіх у цій діяльності значною мірою залежить від теоретичних розробок протидії окремим видам злочинності. При цьому важливо досліджувати діюче кримінальне законодавство та практику його застосування в сучасних умовах дії нового кримінального законодавства України.

Злочини проти власності становлять одну із найпоширеніших і найнебезпечніших груп злочинних діянь, тому в кримінальному кодексі їх і виділили в окремий розділ (Розділ VI). За способом вчинення, предметом злочину, іншими об'єктивними, а також суб'єктивними ознаками злочини проти власності можна поділити на три групи:

1) діяння, які характеризуються протиправним корисливим оберненням на свою користь чи користь інших осіб чужого майна, яке заподіює пряму шкоду власникові і здійснюється, як правило, проти волі власника;

2) діяння, які характеризуються протиправним, як правило корисливим заподіянням шкоди власникові без обернення на свою користь чи користь інших осіб чужого майна (без заподіяння прямих збитків власникові) або з оберненням на свою користь майна, яке не є чужим (є нічийним);

3) некорисливі посягання на власність, пов'язані з заподіянням майнової шкоди власникові іншим чином.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Метою дослідження є визначення юридичних підстав кримінальної відповідальності за злочини проти власності, передбачених ст. 185 – 198 КК України, зокрема особлива увага приділяється кримінальній відповідальності за крадіжку (ст.185 КК України), як однієї з поширених форм посягань на власність.

Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі зосереджено увагу на вирішенні таких завдань:

1)дослідити поняття та види злочинів проти власності;

2) охарактеризувати крадіжку як одного з видів злочинів проти власності.

Об'єктом дослідження є законодавство України, що регулює суспільні відносини власності, передусім відносини з приводу володіння, користування і розпорядження майном, а його предмет – проблемні питання злочинів проти власності.

Із сучасних криміналістів і кримінологів, які досліджували певні питан­ня кримінальної відповідальності за крадіжку, важливе місце посідають такі відомі правники: Ю. Александров, Г. Борзенков, В. Владимиров, Б. Волженкін, Й. Гельфанд, М. Гельфер, І. Даньшін, С Єлісєєв, А. Закалюк, А. Зелінський, М. Коржанський, Г. Крігер, Б. Курінов, В. Литовченко, Ю. Ляпунов, П. Матишевський, Г. Матусовський, В. Меньшагін, П. Михайлен-ко, М. Панов, А. Пінаєв, А. Піонтковський, Т. Сергеева, В. Смітієнко, Е. Тен-чов, В. Тихий, Є. Фролов, В. Шакун, В. Шикунов та інші.

Закрыть

Уголовное ответственности за преступления против собственности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.