Нормативный договор как форма (источник) права

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ФОРМИ ПРАВА.. 5

1.1. Співвідношення понять „форма права” і „джерело права”. 5

1.2. Класифікація джерел права. 7

РОЗДІЛ 2. НОРМАТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ФОРМА ПРАВА.. 14

2.1. Поняття та ознаки нормативного договору. 14

2.2. Класифікація нормативних договорів та їх характеристика. 16

Міжнародний договір. 17

Конституційний договір. 20

Колективний договір. 22

Союзний договір. 24

ВИСНОВКИ.. 27

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 29

ВСТУП

Актуальність теми. Термін «джерело права» юриспруденції відомий давно. Ще римський історик Тіт Лівія назвав закони XII таблиць джерелом усього особистого і приватного права. Для позначення форм вираження правових норм доцільно використовувати термін «джерело норм права», тоді «джерелом права» можна позначати соціальні умови і передумови права, а «юридичним джерелом» (Р.О. Халфін) – правотворче рішення компетентного органу про прийняття, зміну або скасування нормативного правового акту, правових норм.

Важлива функція покладена на плечі суспільства – регулювання відносин між людьми, охорона і захист цих відносин. Це завдання воно здійснює за допомогою соціальних норм, у системі яких право посідає провідне місце. Тому право в юридичній науці розглядають як загальносоціальне явище і як волевиявлення держави.

Саме джерела права, зокрема нормативний договір, і є центром уваги нашої курсової роботи. Поняття права, його джерела, класифікація форм права, нормативний договір у ракурсі основного джерела права, – безперечно одні з найважливіших моментів у правовому світогляді, правовій культурі громадянина України.

Нормативний договір, або договір нормативного змісту - спільний акт-документ двох або більше сторін (нормотворчих органів), що установили нові норми права за взаємною згодою з метою врегулювання певних життєвих ситуацій, слугує підставою для видання правових актів, здійснення інших юридично значущих дій і забезпечується державою відповідно до закону. Нормативно-правові договори є самостійною частиною механізму правового регулювання.

Викладене свідчить про актуальність обраної теми наукового дослідження, пояснює вибір її структури, змісту, а також наукового матеріалу, який використовується під час написання роботи.

Мета даного дослідження полягає в тому, щоб виявити загальні закономірності, та особливості історичного розвитку джерел права, описати їх сутність, особливості дій, а також розглянути нормативний договір як форму (джерело) права.

Відповідно до поставленої мети дослідження зроблена спроба вирішити і розв’язати наступні завдання:

- визначити поняття «джерела права»;

- дослідити види джерел (форм) права;

- розглянути нормативний договір як джерело права;

- проаналізувати класифікацію нормативних договорів, дати їх характеристику.

Об’єктом даного дослідження є джерела права.

Предметом є нормативний договір як джерело права.

Методи дослідження обрані, виходячи з поставленої мети, об’єкта і предмета дослідження. Методологічною основою наукового дослідження є сукупність принципів загальнонаукових і спеціальногалузевих методів правового пізнання, в тому числі формально-логічного, логіко-юридичного, порівняльно-правового, системно-аналітичного, історичного.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Нормативный договор как форма (источник) права

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.