Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 31

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЯК СУБ’ЄКТ ПОДАТКОВОГО ПРАВА.. 5

1.1. Платники податків за податковим кодексом України. 5

1.2. Обов'язки платника податків. 9

1.3. Права платника податків. 12

РОЗДІЛ 2. ЗАХИСТ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ. 15

2.1. Захист прав платників податків як правова категорія. 15

2.2. Оскарження рішень податкових органів в адміністративному порядку. 17

2.3. Правове регулювання захисту прав платників податків у судовому порядку  23

ВИСНОВКИ.. 29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 31

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Проголошення і закріплення на законодавчому рівні принципів правової і демократичної держави, звільнення її, в результаті приватизації, від функцій власника, який безпосередньо займається господарськими справами, розраховує лише на власні доходи і поводить себе як директор єдиного великого підприємства, обмежили державу в засобах фінансування та перетворили податки в Україні у основне джерело покриття видатків. Саме кошти, сплачені платниками податків почали складати основу державного бюджету, а відтак і фінансову основу державної влади.

В умовах формування ринкових відносин і економічних методів управління важко не помітити (більшою чи меншою мірою) сильного впливу податкових правил на явища і процеси, на перший погляд досить далеких від сфери застосування цих правил. Податки здійснюють немалий вплив на життя людини, у тому числі на формування сім'ї, вирішення питань спадкування, набуття майна. Людина багато в чому виходить з податкової політики держави при визначенні свого життєвого шляху – вибору професії, місця роботи, конкретного заняття. Від податків залежить відношення людини до приватного бізнесу, можливість досягнути в ньому успіху, розвитку підприємливості та ініціативи.

Податки суттєво визначають рівень благополуччя кожної окремої людини, а тим самим і всього суспільства. Тому актуальність розробки правових проблем удосконалення механізмів забезпечення прав платників податків в Україні є очевидною. Це передбачає розробку чітких юридичних критеріїв у сфері оподаткування, де особливу роль відіграють проблеми взаємовідносин податкових органів і платників податків.

Недостатньо проголосити і записати права і обов'язки тих чи інших учасників податкових правовідносин. Усі права повинні бути гарантовані, а виконання зобов'язань – забезпечене припиненням неправомірних дій.

Проблеми забезпечення прав платників податків працівниками податкової служби, до яких належить податкова міліція, малодосліджені і неопрацьовані напрямки в юридичній науці. Разом з тим окремі питання щодо проблематики даного дослідження, знайшли своє відображення в працях вчених юристів: В.Б. Авер’янова, Г.В. Атаманчука, О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, В.М. Васильєва, В.Г. Вишнякова, Л.К. Воронової, Є.В. Додіна, Л.В. Коваля, Л.А. Савченко, Ю.О. Тихомирова, В.А. Юсупова, Ц.А. Ямпольської та інших авторів.

Об’єктом дослідження є відносини, що складаються між платниками податків і правоохоронними органами, у т.ч. і податковою службою України.

Предметом дослідження є права платників податків та адміністративно-правовий аспект суспільних відносин у сфері діяльності податкової служби.

Мета курсової роботи полягає у комплексному дослідженні питання адміністративно-правового регулювання забезпечення прав платників податків.

Відповідно до поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- визначити поняття, зміст та правовий статус платників податків;

- на основі чинного законодавства та практики розглянути процедуру судового захисту прав платників податків;

- розкрити роль громадських формувань у забезпеченні прав платників податків.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Защита прав налогоплательщиков

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.