Общие принципы и правила деятельности доказательств в гражданском судопроизводстве

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 31

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 5

1.1. Поняття судового доказування. 5

1.2. Структура та елементи судового доказування. 11

РОЗДІЛ 2. ДОКАЗИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СУДОВОГО ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 15

2.1. Поняття судових доказів. 15

2.2. Предмет доказування. Факти, які не потребують доказування. 18

2.3. Належність доказів і допустимість засобів доказування. 21

2.4. Стандарт доказування та оцінка доказів судом. 26

2.5. Забезпечення доказів. 29

ВИСНОВКИ.. 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 32

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Завдання суду полягає в правильному і своєчасному розгляді й вирішенні цивільних справ, однак перш ніж суд дійде висновку про існування суб'єктивного права або інтересу, що охороняється законом, він має точно встановити ті факти, на яких засноване право або інтерес. Юридично значущі факти, із якими норми матеріального права пов'язують правові наслідки, виникають й існують, як правило, до процесу, тому суд не може отримати знання про них безпосередньо, не вдаючись до доказів і доказування.

Теорія доказів розкриває зміст пізнавальної діяльності в судовому процесі з урахуванням встановлених законом процесуальних правил, вказує шляхи перевірки законного й правильного їх отримання, умови формування достовірних висновків у справі.

Норми про докази й доказування в цивільно-процесуальному праві нерозривно пов'язані з нормами цивільно-процесуального кодексу України, які визначають особливості, відмінності цивільного процесу від кримінального.

Науковою основою теорії доказів у цивільному процесі є теорія пізнання. Достовірне встановлення подій, що мали місце в минулому, є одним із найважливіших завдань судочинства. Вирішення його здійснюється шляхом доведення, яке за своєю суттю становить процес пізнання.

Доказування – логічний процес, за допомогою якого суд доходить висновку про наявність або відсутність тих або інших фактів, явищ, дій, відносин, зв'язків, тощо. Це здійснювана на основі процесуального закону діяльність суб'єктів по збиранню, закріпленню, перевірці й оцінці доказів, необхідних для встановлення істини у справі й вирішенні завдань судочинства.

Стосовно поняття та суті судового доказування в юридичній літературі є дві головні концепції. В основі однієї лежить думка про судове доведення як спосіб пізнання фактичних обставин справи (на думку К.Юдельсона, під судовим доказуванням потрібно розуміти діяльність суб'єктів процесу по встановленню за допомогою вказаних законом процесуальних засобів і способів об'єктивної істинності наявності або відсутності фактів, необхідних для вирішення спору).

Об’єктом дослідження є цивільні процесуальні відносини, які виникають під час збирання, подання, дослідження і оцінки доказів.

Предметом дослідження є докази і доказування в цивільному процесі України.

Мета курсової роботи - засади сучасного розуміння інституту доказів і доказування у цивільному судочинстві України .

Виходячи з поставленої мети, у роботі зосереджено увагу на вирішенні таких основних задач:

- дослідити поняття, ознаки та зміст доказування як інституту цивільного процесуального права;

- визначити роль суду і сторін у доказовому процесі України;

- проаналізувати зміст предмету доказування в цивільному процесі України;

- дослідити забезпечення доказів у судочинстві України.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. 

Закрыть

Общие принципы и правила деятельности доказательств в гражданском судопроизводстве

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.