Допрос и его виды по уголовно-процессуальным кодексом Украины

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПИТУ ЯК СЛІДЧОЇ ДІЇ 5

1.1. Поняття та види допиту. 5

1.2. Підготовка до допиту. 16

1.3. Зміст тактики допиту. 20

РОЗДІЛ 2. ДОПИТ ОКРЕМИХ СУБ'ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.. 24

2.1. Допит свідка, потерпілого. 24

2.1.1. Допит на досудовому слідстві 24

2.1.2. Допит свідка і потерпілого в судовому розгляді 28

2.2. Допит малолітньої або неповнолітньої особи. 30

2.3. Допит обвинуваченого. 34

2.4. Допит експерта. 36

ВИСНОВКИ.. 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Розслідувати злочин - це означає прийняти передбачені законом міри з метою встановлення істини, викриття винних у його вчиненні, щоб кожний злочинець, що вчинив злочин був справедливо покараний.

Відповідно до ст.2 КПК У, завданнями кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний.

Допит є найбільш поширеним засобом отримання доказів. Його суть полягає в отриманні від допитуваної особи достовірних відомостей про обставини, що мають значення для встановлення істини у справі.

Допит – одна з найпоширеніших слідчих дій, за допомогою якої отримується і перевіряється значна частина інформації, необхідної для встановлення істини та правильного вирішення кримінальної справи. Тому цілком закономірним є інтерес науковців до проблеми допиту в кримінальному судочинстві. Його теоретичним і практичним питанням присвячена значна кількість наукових праць (Л.М. Карнєєва, В.О. Коновалова, М.П. Шаповалов та ін.). Тема ця невичерпна, оскільки постійно нагромаджується і узагальнюється практичний матеріал, впроваджуються нові психологічні та наукові методи проведення допиту.

Основою допиту є процесуальні норми, які забезпечують законність слідчої дії. Слідчому для успішного вирішення завдань допиту потрібне творче відношення до проведення цієї процесуальної дії, майстерність і знання тактичних прийомів. Тактичні прийоми – це наукові рекомендації, які склались на основі використання спеціальних наук, головним чином, психології, логіки та широкого узагальнення практики. Вони не регламентовані законом, їх застосування, вибір і варіанти використання залежать в кожному випадку від слідчої ситуації, від її оцінки слідчим, а при допиті і від процесуального положення допитуваного, його особистості.

Об’єктом дослідження є допит як слідча дія та його види.

Предметом дослідження виступає допит та його види за кримінально-процесуальним кодексом України

Метою курсової роботи є об’єктивне та всебічне висвітлення поняття та ролі допиту за новим кримінально-процесуальним кодексом України та особливості проведення допиту окремих суб’єктів кримінального процесу.

Завдання даної курсової роботи - вивчити такі слідчі дії: допит свідка, допит потерпілого, а також загальні правила проведення цих слідчих дій і їх відмінні риси, тактичні прийоми, що використовуються на допитах - з метою застосування накопиченого матеріалу надалі.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Допрос и его виды по уголовно-процессуальным кодексом Украины

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.