Понятие интеллектуальной собственности и ее место в правовой системе Украины

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Поняття права інтелектуальної власності та її місце в правовій системі України  6

1.1. Право власності на інформаційні ресурси. Поняття права інтелектуальної власності 6

1.2. Подвійна природа права інтелектуальної власності 13

1.3. Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності 18

Розділ 2. Місце права інтелектуальної власності в правовій системі України. 20

2.1. Сучасний стан законодавства України про інтелектуальну власність. 20

2.2. Державна система правової охорони інтелектуальної власності 24

2.3. Роль інтелектуальної власності в управлінні підприємством. 29

Висновки. 31

Список використаної літератури. 34

Вступ

Актуальність теми. Глобалізація світогосподарського життя, системна трансформація суспільства та ускладнення механізмів функціонування вітчизняної економіки породжують нову якість економічного зростання та потребують концептуального усвідомлення інноваційної моделі розвитку, здатної забезпечити прогресивні структурні зрушення, поліпшення якості життя та досягнення високої конкурентоспроможності України в постіндустріальному світі.

В умовах всеосяжної інтелектуалізації економіки інформація та знання перетворюються на рушійну силу інноваційного розвитку суспільства, творча розумова активність набуває статусу пріоритетної стратегічної діяльності, а проблеми стимулювання та захисту інформаційної власності стають першочерговими як для окремих держав, так і для світової спільноти в цілому. Найважливішими чинниками поглиблення цих новітніх процесів є такі:

- зростання ролі та значення нематеріальних, фізично невідчутних результатів інтелектуальної діяльності та заснованих на них майнових і немаинових прав у сучасному відтворювальному процесі;

- перетворення інформаційної власності на важливий чинник зростання конкурентоспроможності фірм, які використовують нематеріальні активи для блокуючого патентування, патентного прикриття при вторгненні в прибуткові ринкові сегменти, придбання виключних прав на перспективні технології, збільшення доходів від продажу ліцензій тощо;

- інтенсивний розвиток ринку прав на об'єкти інтелектуальної власності, що поступово набуває глобального характеру;

- перетворення системи ефективного використання інтелектуального потенціалу та інтелектуальної власності на провідний елемент національних економічних стратегій, вагомий характер макроекономічної рівноваги та глобальної конкурентоспроможності. Світовий досвід підтверджує успішний розвиток тих країн, у яких створені сприятливі умови для продукування, придбання, ефективного використання та охорони інтелектуальної власності. Міжнародний трансфер технологій у вигляді продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійних угод, наукомістких та технологомістких послуг у рамках інжинірингу та консалтингу перетворюється за сучасних умов на перспективний та дієвий засіб зростання доходів і завоювання нових ринків;

- загострення проблем розробки та впровадження ефективної міжнародної системи охорони, захисту та комерціалізації інтелектуальної власності як провідної форми реалізації творчого потенціалу особистості в інформаційну епоху.

Складність економічної природи інтелектуальної власності, постійний динамічний розвиток її об'єктів та механізму комерціалізації привертають зростаючу увагу науковців та практиків, перетворюючи дослідження цього феномену в одну з найактуальніших економічних проблем. Водночас усе більш очевидним стає той факт, що формування нової парадигми цивілізаційного розвитку, що ґрунтується на використанні інтелекту та інновацій як стратегічних факторів соціально-економічного прогресу потребує переосмислення низки фундаментальних теоретико-методологічних принципів та понять економічної науки, а саме:

- проблеми власності, оскільки власність на визначальні ресурси постіндустріального суспільства (знання, інформацію) є обмеженою, умовною, адже вирішальну роль у суспільних взаємовідносинах відіграє не стільки право розпорядитися благом, скільки здатність ним скористатися;

- традиційних вартісних оцінок, оскільки сучасні високі технології "не вписуються" в традиційні ринкові схеми ціноутворення, а об'єкти інтелектуальної власності суперечливо поєднують безмежність із рідкістю, об'єктивний характер з ідеальною сутністю, невідтворюваність із можливостями необмеженого тиражування, неекономічні мотивації з економічними наслідками;

- співвідношення факторів економічного зростання, оскільки використання інтелектуальних ресурсів та інтелектуального капіталу, запаси яких фактично необмежені, перетворює якість, інновації та швидкість бізнесу на визначальні чинники глобального суперництва;

- суспільних взаємовідносин, пов'язаних з технологіями мережевої взаємодії та поглибленням кластеризації економіки як ефективного механізму швидкої дифузії інновацій та стійкого динамічного розвитку тощо.

Вирішення зазначених проблем пов'язано з глибоким дослідженням економічної природи та рушійних сил інформаційного суспільства, насамперед інтелектуального капіталу та інтелектуальної власності.

Метою контрольної роботи – є комплексний аналіз інтелектуальної власності як визначальної економіко-правової категорії інформаційного суспільства та економіки знань, формування наукового розуміння її сутності, генетичних зв'язків та закономірностей розвитку.

Досягнення цієї мети пов'язане з вирішенням таких завдань:

- дослідити сутність поняття права інтелектуальної власності та її місце в правовій системі України;

- розкритиподвійну природу права інтелектуальної власності;

- висвітлитисучасний стан законодавства України про інтелектуальну власність;

- дослідитидержавну систему правової охорони інтелектуальної власності;

- розглянути роль інтелектуальної власності в управлінні підприємством.

Об’єкт – власність.

Предмет – інформаційна (інтелектуальна) власність.

Методи дослідження. Методологічними засадами дослідження є загальнонаукові методи аналізу та синтезу, абстрагування та узагальнення.

Закрыть

Понятие интеллектуальной собственности и ее место в правовой системе Украины

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.