Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН 

Вступ. 3

1. Зміст трудового договору. 6

1.1. Про поняття змісту трудового договору. 6

1.2. Законодавче і договірно-правове регулювання заробітної плати працівників  7

1.3. Умови щодо оплати праці працівника у трудовому договорі з роботодавцем – фізичною особою.. 8

1.4. Строк трудового договору. 9

1.5. Умови трудового договору про додержання комерційної таємниці 9

1.6. День, з якого трудовий договір вважається укладеним. 11

1.7. Про додаткові умови трудового договору. 11

2. Припинення трудового договору. 13

3. Припинення трудового договору в зв'язку з певними юридичними діями. 16

4. Розірвання трудового договору з ініціативи власника. 22

5. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб. 33

6. Припинення трудового договору в зв'язку з порушенням правил прийому (ст. 7 КЗпП) 35

7. Порядок звільнення працівників з ініціативи власника і третіх осіб. 36

8. Оформлення звільнення і проведення розрахунку. 41

9. Відсторонення від роботи. 43

Висновок. 44

Список літератури. 47

Вступ

Право на працю є основним конституційним правом громадян України. Воно проголошене ст.43 Конституції України, визначається за кожною людиною і становить можливість заробляти на життя працею, яку людина вільно обирає або на яку погоджується.

Право на працю реалізується різними шляхами. Одні громадяни займаються індивідуально трудовою діяльністю, інші  створюють або влаштовуються в кооперативні чи акціонерні товариства. Переважно, більшість громадян влаштовуються на роботу шляхом укладення трудового договору, як наймані працівники на підприємства, незалежно від їх форм власності.

Трудовий договір займає особливе місце в трудовому праві. На основі трудового договору виникають трудові відносини працівника з роботодавцем, що неминуче спричинює включення цих суб’єктів в цілу систему відносин, які регулюються трудовим правом. Інакше кажучи, немає трудового договору  не буде і трудового права.

Так склалося, що переважною формою здійснення трудової діяльності є наймана праця, яка характеризується рядом ознак, котрі принципово відрізняють її від праці не найманої. Це праця не самостійна, залежна; здійснювана на основі добровільно укладеної угоди з роботодавцем; пов’язана з виконанням певної роботи, “замовленої” роботодавцем; з отриманням від роботодавця певної винагороди за виконану роботу.

Організаційно-правовими формами найманої праці є трудовий договір і цивільно-правові договори про працю. Між цими формами є істотні відмінності.

Правове визначення трудового договору міститься в ст.21 КЗпП України  це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Трудова діяльність, яка протікає в рамках трудового договору, характеризується такими правовими ознаками: це праця юридично не самостійна, така, що протікає в рамках певного підприємства, установи, організації (юридичної особи) або у окремого громадянина (фізичної особи); не на основі власних засобів виробництва, а на кошти (капітал) власника; не на свій страх і підприємницький ризик, а шляхом виконання в роботі вказівок і розпоряджень власника або уповноваженого ним органом і під гарантовану оплату; виконання роботи певного виду (трудової функції); трудовий договір, як правило, укладається на невизначений час і лише у випадках встановлених в законі,  на певний термін; здійснення трудової діяльності відбувається, як правило, в колективі працівників (трудовому колективі); виконання протягом встановленого робочого часу певної норми праці; отримання від роботодавця у встановлені терміни грошової винагороди за роботу, що виконується; забезпечення роботодавцем гарантій у встановлених випадках; участь роботодавця в фінансуванні соціального страхування працівника.

При всій різноманітності видів трудової діяльності суть праці робітника, артиста, моряка, вчителя, державного службовця  єдина, їх правове положення зумовлюється договором трудового найму. Трудовий договір виступає універсальною моделлю трудового найму, визначеною в усіх країнах світу.

Потрібно підкреслити, що з точки зору права не має різниці в тому, чи працює працівник за трудовим договором на державному підприємстві, установі або організації з колективною формою власності або у приватного власника, селянському (фермерському) господарстві. Всі наймані працівники мають однаковий правовий статус і будь-який власник зобов’язаний дотримуватися всіх правил і гарантій відносно таких працівників, передбачених трудовим законодавством і колективними договорами і угодами.

Трудовий договір викликав до життя цілу систему правових норм, яка знайшла своє вираження в формі системі трудового законодавства, де інститут трудового договору займає центральне місце.

У сучасних умовах чинне трудове законодавство містить положення про сферу положення про сферу дії трудового законодавстві у статті 3 КЗпП України “Регулювання трудових відносин”: “Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Особливості праці членів кооперативів та їх об’єднань, колективних кооперативів сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств, працівників підприємств з іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їх статутами. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів надаються в порядку, передбаченому закононодавством про працю”.

Правове регулювання трудового договору здійснюється Кодексом законів про працю України (КЗпП),а також іншими законами і підзаконними актами.

Однак, у окремих категорій працівників суть їх трудової діяльності має настільки особливий характер, що їх правовий статус визначається спеціальними законами. І якщо в цих спеціальних актах відсутня вказівка щодо поширення на означену конкретну категорію працівників трудового законодавства, на практиці може виникати неоднозначне тлумачення. 

Закрыть

Трудовой договор

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.