План

1. Розгляд справи судом апеляційної інстанції.

2. Повноваження суду апеляційної інстанції.

3. Сутність, значення, особливості касаційного провадження

4. Право касаційного оскарження та порядок його реалізації

5. Попередній і судовий розгляд справи у касаційному порядку.

6. Повноваження суду касаційної інстанції

7. Рішення та ухвала суду касаційної інстанції

8. Загальні засади провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

9. Підстави для перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами визначені

10. Подання та розгляду заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами

11. Перегляд судових рішень Верховним судом України

12. Порядок вирішення питання про поворот виконання

13. Судовий контроль за виконанням судових рішень

14. Відновлення втраченого судового провадження.

15. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду

16. Провадження у справах за участю іноземних осіб

17. Загальна характеристика ЦПКУ

12. Порядок вирішення питання про поворот виконання

Поворот виконання рішення суду є одним із способів захисту майнових прав боржника. Під поворотом виконання рішення суду слід розуміти повернення відповідачу (боржнику у виконавчому провадженні) всього того, що було стягнуто з нього на користь позивача (стягувача у виконавчому провадженні), у разі скасування вже виконаного рішення судом апеляційної або касаційної інстанції, якщо цей суд припиняє провадження у справі, залишає позов без розгляду, відмовляє в позові повністю або задовольняє позовні вимоги в меншому розмірі, а також у випадку, якщо рішення суду скасовано і справу повернено на новий розгляд, а при її новому розгляді в задоволенні позову відмовлено або позовні вимоги задоволені в меншому розмірі, або провадження у справі зупинено чи заяву залишено без розгляду.


13. Судовий контроль за виконанням судових рішень

Державний виконавець зобов'язаний за власною ініціативою вживати всіх законних заходів задля швидкого та реального виконання рішення, роз'яснювати сторонам їх права і обов'язки.

Право на звернення до суду зі скаргою передбачається у ст. 383 ЦПК, що полягає у наданні учасникам виконавчого провадження та іншим заінтересованим особам права на звернення до суду зі специфічною заявою - скаргою на юридично значущі вчинки спеціально уповноваженої посадової особи - державного службовця на примушування до виконання судових рішень. Отже, скарга на рішення, дію або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби подається до місцевого загального суду як суду першої інстанції.

Суд під час розгляду скарги має перевірити, чи дотримано державним виконавцем вимог чинного законодавства, чи вчинено їх відповідно до ухваленого судового рішення, чи є такі дії своєчасними та доцільними, чи вичерпано всіх передбачених законом можливостей задля забезпечення належного виконання такого рішення, чи досягнуто мети, задля якої таке судове рішення ухвалене, чи дотримано правил щодо черговості задоволення вимог стягувачів


14. Відновлення втраченого судового провадження.

Відновлення втраченого судового провадження є самостійним інститутом цивільного процесуального права, різновидом цивільного провадження і має цілу низку особливостей, завдяки яким він відрізняється від інших видів провадження цивільних справ в загальних судах загальної юрисдикції.

За цією категорією справ захищаються у суді непорушені матеріальні суб'єктивні права, свободи чи інтереси осіб, а їх процесуальні права, пов'язані із втратою судового провадження.

Безпосереднім об'єктом відновлення є конкретний перелік відсутніх повністю або частково матеріалів втраченої цивільної справи. Предметом відновлення є зміст окремих процесуальних документів чи їх частин, що містились у втраченій цивільній справі за винятком із загального правила є положення, що виключає з об'єктів відновлення втраченого судового провадження цивільні справи, матеріали та документи з яких стали відсутніми до закінчення судового розгляду (ч. 3 ст. 406 ЦПК).


15. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду

До рішень іноземних судів належать власне рішення іноземних судів, мирові угоди, затверджені судом, рішення судів у кримінальних справах у частині, що стосується відшкодування шкоди, заподіяної злочином, рішення судів про накладення арешту на майно, з метою забезпечення позову.

Рішення іноземного суду може бути пред'явлено до примусового виконання в Україні протягом трьох років з дня набрання ним чинності. Що стосується рішення про стягнення періодичних платежів, то воно може бути пред'явлено до стягнення протягом усього строку проведення стягнення з погашенням заборгованості за останні три роки.


16. Провадження у справах за участю іноземних осіб

Всудочинстві іноземні особи як учасники процесу є суб'єктами цивільних процесуальних правовідносин і користуються такими самими процесуальними правами, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Зокрема, міжнародними договорами України та законами України можуть бути встановлені особливості участі у процесі дипломатичних агентів, персоналу міжнародних організацій та інших осіб.

На вимогу суду, який розглядає справу, іноземна юридична особа повинна пред'явити документ, що є доказом її правосуб'єктності (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру ). Цей документ визнається дійсним в Україні лише в разі його легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором.

Підсудність цивільних справ з іноземним елементом - це компетенція судів України щодо розгляду та вирішення цивільних справ і вчинення окремих процесуальних дій за участю іноземного елемента.

Суб'єктами цивільних процесуальних правовідносин можуть бути не тільки іноземні особи, а й іноземні держави. На відміну від зазначених осіб, іноземні держави користуються судовим імунітетом. Імунітет від цивільної юрисдикції судів України полягає в тому, що за загальним правилом до іноземної держави не може бути пред'явлений позов, вона не може залучатися у справу в якості відповідача або третьої особи, на майно, яке належить іноземній державі і знаходиться на території України, не може накладатися арешт чи застосовуватись інші засоби забезпечення позову або звернення стягнення на таке майно. Ці дії можуть бути допущені лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором України або законом України


17. Загальна характеристика ЦПКУ

Цивільне судочинство – це форма реалізації судової влади, форма здійснення правосуддя в цивільних (в широкому розумінні) справах.

Метою цивільного судочинства є захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Захист прав, свобод та інтересів слід відрізняти від їх охорони. Охорона прав та інтересів має на меті запобігти їх порушенню. Охорона здійснюється шляхом встановлення відповідних норм права, правових стимулів, заборон тощо.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 17

Бесплатная работа

Закрыть

Гражданский процесс 9

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.