План

1. Поняття і ознаки сторони у цивільному процесі

2. Процесуальна співучасть

3. Треті особи: поняття, види

4. Поняття, підстави виникнення представництва. Повноваження представника

5. Правовий статус секретаря судового засідання

6. Правовий статус судового розпорядника

7. Правовий статус свідка як учасника цивільного процесу

8. Правовий статус експерта як учасника цивільного процесу

9. Правовий статус перекладача, спеціаліста, особи, яка надає правову допомогу в цивільному процесі

10. Поняття і ознаки позовного провадження. Поняття і елементи позову

1. Поняття і ознаки сторони у цивільному процесі

Сторонами в цивільному процесі є позивач та відповідач.

Позивач - це особа, на захист суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів якої порушується цивільна справа в суді і розпочинається цивільний процес.

Позивач є активною стороною, тому що він спрямовує свою вимогу для того, щоб цивільна справа була відкрита з метою захисту своїх прав та інтересів.

В позовному провадженні при розгляді цивільної справи завжди присутня особа відповідача, під якою розуміється особа, яка за цивільною позовною заявою позивача притягається до відповідальності за порушення чи оспорювання її прав та охоронюваних законом інтересів, а також у передбачених законом випадках, й інші особи, на адресу яких спрямована вимога позивача, яка знайшла своє аргументування та вираження у відповідній позовній заяві.

Ознаками сторін, які відрізняють їх від інших суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин взагалі та осіб, які беруть участь у справі, зокрема, є такі:

1) сторони – це обов'язкові суб'єкти цивільного процесу;

2) сторони – це особи, між якими виник спір про право, який є предметом розгляду та вирішення судом;

3)юридична заінтересованість сторін носить особистий характер, тобто вони наділені і матеріально-правовою, і процесуальною заінтересованістю (див. коментар до ст. 26 ЦПК);

4) справа (процес) ведеться від імені сторін;

5) сторони несуть судові витрати у справі;

6) на сторони поширюються усі наслідки судового рішення;

7) правосуб'єктність сторін допускає правонаступництво.


2. Процесуальна співучасть

Процесуальна співучасть - участь в одній справі декількох позивачів або декількох відповідачів, інтереси і вимоги яких не виключають один одного.

Співучасть як самостійний процесуальний інститут характеризується наступними ознаками:

1) співучасники є передбаченими суб'єктами тих спірних матеріальних правовідносин, які входять у предмет судового розгляду;

2) співучасники - особи, які беруть участь в одному і тому ж судочинстві;

3) право вимоги або обов'язок одного з учасників не виключає права вимоги або обов'язку інших співучасників.

Мета процесуальної співучасті - найзручніше з погляду економії часу і зусиль суду, а також всіх осіб, які беруть участь у справі, здійснення в цивільному судочинстві задачі по захисту прав і законних інтересів громадян і різного роду органів, об'єднань і організацій.

Види цивільної процесуальної співучасті:

1) активну (на стороні позивача декілька співучасників).

2) пасивну (на стороні відповідача декілька співучасників).

3) змішану (і на стороні позивача, і на стороні відповідача декілька осіб).


3. Треті особи: поняття, види

Третіми особами називаються суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, які вступають у порушену цивільну справу в суді сторін для захисту особистих суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів.

Як і сторони, треті особи заінтересовані в результатах розгляду судом справи. Це пояснюється тим, що на їх правове становище можуть вплинути наслідки розгляду судом спірної справи між сторонами.

Заінтересованість третіх осіб має матеріально-правовий і процесуально-правовий характер. Матеріально-правовий полягає в тому, що рішення, яке буде винесено судом по конкретному спору, може порушити матеріальні права третьої особи або стати підставою для сторони вимагати відшкодування збитків від неї - пред'явити до третьої особи позов за правом регресу.

Процесуально-правова заінтересованість третьої особи полягає в недопущенні постановлення судом несприятливого для себе рішення. Тому свої дії в процесі треті особи спрямовуватимуть на запобігання присудженню судом об'єкта матеріального спору позивачеві чи залишення його за відповідачем або ж виступити проти сторін, вимагаючи присудження об'єкта спору собі. Вони намагатимуться, щоб суд виніс таке рішення, яке відповідало б їх інтересам, обумовленим існуючими між ними і стороною правовідносинами, або ж зміною їх на свою користь.

Залежно від способу вступу в процес по справі треті особи поділяються на два види: треті особи, які заявляють самостійні вимоги (ст. 107 ЦПК); треті особи, які не заявляють самостійних вимог (ст. 108 ЦПК).


4. Поняття, підстави виникнення представництва. Повноваження представника

Представництво - це правовідношення, відповідно до якого одна сторона (представник) на підставі набутих нею повноважень виступає і діє від імені іншої особи, яку представляє, створюю¬чи, змінюючи або припиняючи безпосередньо для неї цивільні права та обов´язки.

Підстава¬ми виникнення повноважень, тобто тими юридичними фактами, з наявністю яких закон пов´язує виникнення повноважень, є:

1. Волевиявлення особи, яка бажає мати представника, ви¬ражене у встановленій законом формі. Це волевиявлення може бути виражене або в договорі доручення, або, зазвичай, у вигляді довіреності.

2. Призначення або обрання особи на посаду, виконання обов´язків якої вимагає певних юридичних дій від імені іншої особи:

- призначення або обрання керівником підприємства;

- призначення на певну посаду на підприємстві чи в установі, яка надає послуги населенню шляхом укладання правочинів (касир, продавець, приймальник, гардеробник).

3. Наявність адміністративного акта, що дозволяє особі вчи¬няти певні дії як представникові іншої особи.

4. Відносини материнства, батьківства, усиновлення, удо¬черіння, що оформлені відповідним чином.

5. Спільне ведення селянського (фермерського) господарства, оскільки інтереси фермерського господарства перед органами де¬ржавної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об´єднаннями представляє голова фермерського господарства Закону України «Про селянсь¬ке (фермерське) господарство»

Представником може бути не кожний суб´єкт цивільного пра¬ва. Необхідною умовою правосуб´єктності представника є наяв¬ність у нього право- і дієздатності. Тому представниками не мо¬жуть виступати особи, які не досягли повноліття чи перебувають під опікою або піклуванням. Не дозволяється укладати через представника правочинів, що за своїм характером вимагають особистої присутності особи (складати заповіт, укладати договір довічного утримання ).

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Гражданский процесс 5

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.