План

1. Поняття, предмет і метод цивільного процесуального права

2. Цивільно процесуальне законодавство межі його дії

3. Принципи цивільного процесуального права

4. Поняття і види цивільного судочинства

5. Стадії цивільного процесу

6. Поняття підстави виникнення структура цивільно-процесуальних правовідносин

7. Загальна характеристика судової системи України

8. Загальні положення статусу судді

9. Народні засідателі і присяжні

10. Порядок зайняття посади судді суду загальної юрисдикції

11. Забезпечення належного кваліфікаційного рівня судді

1. Поняття, предмет і метод цивільного процесуального права

Цивільне процесуальне право - це галузь права, яка включає в себе сукупність розташованих у визначеній системі процесуальних норм, що регулюють суспільні відносини в сфері здійснення правосуддя в цивільних справах судами загальної юрисдикції.

Об'єктом правового регулювання норм цивільного процесуального права виступають суспільні відносини в сфері судочинства у цивільних справах.

Предметом цивільного процесу як діяльності суду зі здійснення правосуддя, що протікає у визначеній процесуальній формі, є конкретні цивільні справи. Предметом цивільного процесуального права як галузі права є сам цивільний процес, тобто діяльність суду та інших учасників, а також (деякою мірою) і діяльність органів виконання судових рішень.

Під методом цивільного процесуального права слід розуміти сукупність закріплених у нормах цивільного процесуального права способів та засобів впливу на відносини, які регулюються цією галуззю права, та поведінку їх суб'єктів.

Метод цивільного процесуального права за змістом є імперативно-диспозитивним. Він обумовлюється властивостями предмета цивільного процесуального права, правовим становищем суб'єктів цивільних процесуальних відносин та особливістю юридичних фактів, від яких залежить виникнення, розвиток та припинення цивільних процесуальних правовідносин.


2. Цивільно процесуальне законодавство межі його дії

Цивільний процесуальний закон має межі своєї дії у трьох вимірах: 1) у часі, тобто обмежений періодом дії, коли закон має юридичну силу; 2) у просторі, на який поширюється дія закону; 3) за колом осіб, які підпадають під дію закону (тобто у них виникають процесуальні права і обов'язки).

За ст. 2 ЦПК, провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи. Закон, який встановлює нові обов'язки, скасовує чи звужує права, належні учасникам цивільного процесу, не має зворотної дії в часі.

Питання про межі судового розгляду слід розглядати залежно від того, судовий орган якого рівня розглядає справу.

1. Межі розгляду справи місцевим судом (судам першої інстанції). Суд розглядає цивільні справи за зверненнями фізичних чи юридичних осіб, поданими відповідно до ЦПК України, у межах заявлених ними вимог і на підставі доводів, поданих сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі (ч. 1 ст. 11 ЦПК).

2. Межі розгляду справи апеляційним судом (ст. 303 ЦПК). Апеляційний суд перевіряє законність і обгрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених в суді першої інстанції. Він не обмежений доказами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення. Якщо поза увагою доводів апеляційної скарги залишилася очевидна незаконність або необґрунтованість рішення суду першої інстанції у справах окремого провадження, апеляційний суд перевіряє справу в повному обсязі.

3. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції (ст. 335 ЦПК). Касаційний суд перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанцій норм матеріального чи процесуального права в межах касаційної скарги та законність судових рішень в межах позовних вимог, він не обмежений доказами касаційної скарги.


3. Принципи цивільного процесуального права

Залежно від предмета регулювання всі принципи цивільного процесуального права можна умовно розділити на дві основні групи:

1) Конституційні засади (принципи організації правосуддя);

До першої групи відносяться принципи:

 • здійснення правосуддя по цивільним справам тільки судом;
 • одноособового та колегіального розгляду в судах цивільних справ;
 • незалежності суддів і підпорядкування їх тільки законові;
 • рівності громадян перед законом і судом;
 • поваги гідності учасників цивільного судочинства:
 • законності:
 • права на оскарження судових ухвал та їх обов'язковості.
 • 2) Галузеві принципи (принципи процесуальної діяльності).

  Другу групу складають принципи:

 • з'ясування судом дійсних обставин справи;
 • диспозитивності;
 • змагальності;
 • процесуального рівноправності сторін;
 • безперервності судового розгляду.

 • 4. Поняття і види цивільного судочинства

  Цивільне судочинство - це врегульований нормами цивільного процесуального права порядок розгляду і вирішення судами цивільних справ.

  Вид цивільного судочинства - це обумовлений характером і специфікою матеріального права чи охоронюваного законом інтересу, що захищається, процесуальний порядок порушення, розгляду і вирішення визначеної групи цивільних справ.


  5. Стадії цивільного процесу

  Стадія цивільного процесу - це визначена в процесуальному законі сукупність процесуальних дій, об'єднаних однією найближчою процесуальною метою.

  Перша стадія - відкриття провадження у справі шляхом подання до суду заяви (позовної заяви) і постановления судом ухвали про відкриття провадження у справі.

  Метою другої стадії - підготовки справи до судового розгляду є забезпечення правильного та швидкого вирішення справи, а також з'ясування можливості врегулювання спору між сторонами.

  Третя стадія процесу - судовий розгляд справи. У цій стадії справа в судовому засіданні вирішується по суті та ухвалюється судове рішення.

  Четверта стадія - оскарження судових рішень, що не набрали законної сили (апеляційне провадження). Справа повторно розглядається судом апеляційної інстанції з метою перевірки законності та обґрунтованості рішення суду першої інстанції.

  П'ята стадія - касаційне провадження, в якому оскаржуються рішення, ухвали суду першої та/або апеляційної інстанцій з підстав неправильного застосування ними норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

  Перегляд судових рішень ВСУ становить шосту стадію цивільного процесу, якою передбачені підстави перегляду судових рішень після їх перегляду в касаційному порядку.

  Сьома стадія - перегляд рішень, ухвал суду, якими закінчено розгляд справ, що набрали законної сили, а також судовий наказ у зв'язку з нововиявленими обставинами.

  Останньою, восьмою, стадією цивільного процесу є звернення судового рішення до виконання, без якого неможливо досягти кінцевої мети процесу - захисту порушеного права.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 13

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Гражданский процесс 4

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.