План

1. Рахункова палата: функції та повноваження

2. Форми безготівкових розрахунків в Україні

3. Розрахунки платіжними дорученнями

4. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями

5. Розрахунки чеками

6. Акредитивна форма розрахунків

7. Правовий статус Державної податкової служби.

8. Правовий режим валютних операцій. Порядок надання ліцензій Національним банком України на здійснення операцій з валютними цінностями.

9. Податкове правопорушення: поняття, склад, види.

10. Обов’язки платників податків.

11. Правовий режим розрахунків в іноземній валюті.

12. Відповідальність платників податку.

13. Контрольні функції Національного банку України.

14. Ревізія як форма фінансового контролю.

15. Права платників податку

1. Рахункова палата: функції та повноваження

Рахункова палата - постійно діючий орган контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Рахункова палата здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави

Стаття 7. Повноваження Рахункової палати

1) здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо:

надходжень до державного бюджету податків, зборів, обов’язкових платежів та інших доходів, включаючи адміністрування контролюючими органами таких надходжень;

проведення витрат державного бюджету, включаючи використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Вищої ради правосуддя, Генеральної прокуратури України та інших органів, безпосередньо визначених Конституцією України; використання коштів державного бюджету, наданих місцевим бюджетам та фондам загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування; здійснення таємних видатків державного бюджету; управління об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, включаючи забезпечення відрахування (сплати) до державного бюджету коштів, отриманих державою як власником таких об’єктів, та використання коштів державного бюджету, спрямованих на відповідні об’єкти;

надання кредитів з державного бюджету та повернення таких коштів до державного бюджету;

операцій щодо державних внутрішніх та зовнішніх запозичень, державних гарантій, обслуговування і погашення державного та гарантованого державою боргу;

використання кредитів (позик), залучених державою до спеціального фонду державного бюджету від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, виконання міжнародних договорів України, що призводить до фінансових наслідків для державного бюджету, у межах, які стосуються таких наслідків;

виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України;

2) проводить експертизу поданого до Верховної Ради України проекту закону про Державний бюджет України та готує відповідні висновки;

3) аналізує виконання Державного бюджету України та готує відповідні висновки, а також пропозиції щодо усунення виявлених відхилень і порушень;

4) аналізує річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України, поданий Кабінетом Міністрів України, та готує відповідні висновки з оцінкою ефективності управління коштами державного бюджету, а також пропозиції щодо усунення виявлених порушень та вдосконалення бюджетного законодавства;

Функції Рахункової палати

здійснює контроль за виконанням законів України та прийня­тих Верховною Радою України постанов, виконанням Державного бюджету України, фінансуванням загальнодержавних програм у частині що стосується використання коштів Державного бюджету України;

здійснює за дорученням Верховної Ради України контроль за виконанням Державного бюджету України щодо поквартального розподілу доходів і видатків відповідно до показників цього бюджету, у тому числі видатків по обслуговуванню внутрішнього і зовнішнього боргу України, витрачанням коштів цільових фондів;

перевіряє за дорученням комітетів Верховної Ради України використання за призначенням органами виконавчої влади коштів загальнодержавних цільових фондів та коштів позабюджетних фондів і подає за наслідками перевірки Верховній Раді України висновки

здійснює за дорученням Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради України контрольні функції щодо фінансування загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального й національно-культурного розвитку, охорони довкілля та інших програм, що затверджуються Верховною Радою України;


2. Форми безготівкових розрахунків в Україні

Форма розрахунків - сукупність взаємопов’язаних елементів, до числа яких належать спосіб платежу та відповідний йому документообіг.

В Україні діють такі форми безготівкових розрахунків: акредитивна; інкасова; вексельна; інші форми розрахунків із використанням чеків та інших розрахункових документів на документарних носіях і в електронному вигляді.

Акредитив - умовне грошове зобов'язання, що приймається банком-емітентом за дорученням платника щодо акредитиву, здійснити платіж на користь бенефіціара (одержувача коштів) у визначеній сумі після надання документів. Акредитив погашається банком у зазначені в цьому документі строки, або банк доручає іншому банкові провести такий платіж.

Розрахунки за інкасо - вид банківської операції, що полягає в одержанні банком грошей за різними документами (векселями, чеками тощо) від імені своїх клієнтів та зарахуванні їх в установленому порядку на рахунок одержувача коштів. Інкасові послуги банку постачальника надаються клієнтові за комісійну винагороду. Інкасо може бути чистим та документарним.

Розрахунки за інкасо провадяться на підставі платіжних вимог, платіжних вимог-доручень та інших розрахункових документів.

Вексельна форма розрахунків являє собою розрахунки між постачальником і платником за товари чи послуги з відстроченням платежу (комерційний кредит) на підставі спеціального документа-векселя.

Вексель - цінний папір, що свідчить про безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю). Розрізняють два види векселів: прості та переказні.

Пластикова картка - персоніфікований платіжний інструмент, що надає особі, яка користується карткою, можливість безготівкової оплати товарів та/або послуг, а також отримання готівкових коштів у відділеннях банків і банкоматах.


3. Розрахунки платіжними дорученнями

Платіжне доручення - це письмове розпорядження платника про перерахування суми грошових коштів зі свого розрахункового рахунка на рахунок одержувача (постачальника).

Платіжними дорученнями розраховуються не тільки з підприємствами-постачальниками у разі попередньої або подальшої оплати товарно-матеріальних цінностей, а й по платежах у бюджет, у цільові страхові фонди, при переказі заробітної плати працівників на рахунки в Ощадбанк тощо.

Платіжне доручення виписується платником на спеціальному бланку і представляється в банк протягом 10 днів з моменту його виписки.

Розрахунки платіжними дорученнями здійснюються шляхом банківських переказів.

Банківський переказ - це розрахункова банківська операція, що провадиться за допомогою надсилання платіжного доручення з одного банку в інший. Платіжні доручення можуть надсилатися банками один одному поштою - поштовий переказ, телеграфний переказ, або з застосуванням інших засобів зв'язку. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Финансовое право 9

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.