План

1. Функції і принципи юридичної відповідальності.

2. Підстави юридичної відповідальності, її види.

3. Поняття і функції правової свідомості, її структура і види.

4. Поняття і зміст правової культури.

5. Поняття і принципи законності.

6. Поняття правопорядку. Співвідношення законності і правопорядку.

7. Поняття і види юридичної практики.

8. Загальна характеристика та ознаки правопорушень. Види та елементи правопорушень.

9. Правововий статус особистості.

10. Поняття і структура правової системи, її види.

11. Романо - германська правова система.

12. Англосаксонська правова система.

1. Функції і принципи юридичної відповідальності.

Функції:

- Регулятивна;

- Охоронна;

- Штрафна;

- Каральна;

- Попереджувальна;

- Виховна;

- Правовідновлююча;

- Стимулююча.

Принципи:

- Законності;

- Справедливості;

- Гуманізму;

- Доцільності;

- Неприпустимості аналогії права і аналогії закону;

- Невідворотності;

- Індидуалізації покарання;

-Неприпустимості подвоєної відповідальності;

- Обґрунтованості ЮВ;

- Загального правосуддя.


2. Підстави юридичної відповідальності, її види.

Здійснення правопорушення тягне за собою ЮВ у вигляді застосування заходів державного примусу, каральної спроможності понесення втрат особистого чи організаційного, матеріального характеру.

Підстави:

- Факт скоєння правопорушення;

- Наявність у діях особи складу правопорушення;

- Наявність відповідної НП, яка передбачена притягненням до ЮВ за певне правопорушення:

- Акт застосування права.

Види:

- Кримінальна;

- Адміністративна;

- Дисциплінарна;

- Цивільно-правова;

-Міжнародно-правова.


3. Поняття і функції правової свідомості, її структура і види.

Правосвідомість – це система ідей, уявлень, емоцій, почуттів, які виражають ставлення індивіда, групи, суспільства до чинного, минулого та бажаного права, а також до діяльності пов’язаної з правом.

Функції правосвідомості - це основні напрями впливу правосвідомості на розвиток суспільних відносин.

Функції:

- Пізнавальна;

- Правостворююча;

- Регулююча.

Структура правосвідомості:

- Правова психологія;

- Правова ідеологія;

- Правова поведінка.

Види правової свідомості:

За глибиною відображення правової дійсності:

- Буденна - це сукупність знань, ідей, теорій, концепцій, почуттів і емоцій та інших ідеологічних і психологічних якостей основної маси громадянського суспільства відносно діючого і бажаного права та правової системи.

- Професійна - сукупність юридичних професійних правових знань, почуттів, емоцій, оцінок, настанов, мотивів, які характерні для представників відповідної групи та формуються в результаті професійної діяльності і навчання.

- Наукова - сукупність наукових знань, теорій, доктрин, оцінок, емоцій і почуттів юристів-науковців відносно існуючої і бажаної правової системи громадянського суспільства.

За ступенем узагальнення:

- Індивідуальна - сукупність правових поглядів, почуттів, настроїв і переконань конкретного індивіда.

- Групова - це правова психологія і правова ідеологія, що характеризує ставлення до права, правових явищ, їх оцінку з боку соціальних груп, формальних і неформальних колективів, відображає їх загальні інтереси і потреби, їх співвідношення з інтересами всього суспільства.

- Суспільна - це правосвідомість, що характеризує ставлення до права всього суспільства, відображає його інтереси.


4. Поняття і зміст правової культури.

Правова культура суспільства - це різновид загальної культури, який становить систему цінностей, що досягнуті людством у галузі права і стосується правової реальності даного суспільства. Однією з форм прояву правосвідомості є правова культура, змістом якої є сукупність знань про право. На відміну від правової свідомості правова культура охоплює матеріальну і духовну сторони буття суспільства і, як явище соціальне, відображає якісний стан правового життя суспільства на кожному етапі його розвитку. Розвиток правової культури обумовлюється історичними, соціально-економічними, політичними умовами, які об'єктивно складаються в суспільстві, ступенем гарантованості державою та громадянським суспільством прав і свобод людини. Визначити дійсний зміст правової культури можна лише за умови її аналізу як частини загальнонаціональної культури. Виходячи з того, що культура (за визначенням К. Гіртця) є структурою певної сукупності понять, за допомогою яких люди формують свій досвід, правову культуру необхідно розглядати як явище багатоаспектне.

У першу чергу, її можна визначити як сукупність правових знань, духовних цінностей, принципів, правової діяльності, правових звичаїв. З іншого боку, правова культура визначається як ступінь правової розвиненості особи, характер її правової діяльності і юридичної практики, рівень засвоєння суб'єктом правових норм та можливості об'єктивної оцінки та прогнозування подальшого розвитку суспільства і держави, характер участі у перетворенні правової дійсності, міру її правової активності; оволодіння культурою правового мислення. Крім того, правова культура може бути охарактеризована як процес, спосіб і форма реалізації знань і переконань особи під час здійснення правової діяльності. І нарешті, правову культуру можна розглядати і як один з факторів правового регулювання, передумову духовного розвитку людини і суспільства в цілому.


5. Поняття і принципи законності.

Законність - основа нормальної життєдіяльності цивілізованого суспільства, забезпечення інтересів громадян, їх рівності перед законом. Вона передбачає чіткий поділ влади, їх гармонійна взаємодія.

Законність є строге і повне здійснення приписів правових законів і заснованих на них юридичних актів усіма суб'єктами права.

Ознаки законності:

1. Загальність (ніхто не може ухилитися від виконання законів - це відноситься і до держави).

2. Нерозривний зв'язок з правом, юридичними нормами. Нормативною основою законності є закони. Для режиму законності необхідно чітко відпрацьований законодавство і безумовна реалізація розпоряджень законів і підзаконних актів.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Теория государства и права

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.