План

1. Суб'єктний склад договору концесії. Порядок проведення концесійного конкурсу.

2. Істотні умови та форма договору оренди земельної ділянки.

3. Суб`єкти та об'єкти договору найму (оренди).

4. Поняття та зміст договору найму (оренди) житла.

5. Права та обов`язки сторін за договором найму (оренди) житла.

6. Особливості і найму жилого приміщення (оренди) житла у державному та приватному житлових фондах.

7. Поняття та загальна характеристика договору позички.

8. Договори про надання послуг.

9. Порядок укладення і форма договору підряду.

10. Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору підряду.

11. Загальна характеристика договору побутового підряду.

12. Права та обов’язки сторін за договором будівельною підряду.

13. Правове регулювання договору перевезення.

14. Сторони в договорі перевезення. Загальні та спеціальні вимоги до перевізника (ліцензування та сертифікація перевезень).

15. Порядок укладання та оформлення договору перевезення різними видами транспорту.

16. Права та обов’язки за договором перевезення. Виконання договору перевезення.

17. Поняття, загальна характеристика договору зберігання. 50. Права та обов’язки сторін договору зберігання.

1. Суб'єктний склад договору концесії. Порядок проведення концесійного конкурсу.

Основними принципами діяльності, пов'язаної з наданням та отриманням концесії є:

1) законність здійснення концесійної діяльності;

2) державне регулювання концесійної діяльності та контроль за її здійсненням;

3) здійснення концесійної діяльності на підставі концесійного договору;

4) вибір концесіонерів переважно на конкурсній основі;

5) врахування особливостей надання об'єкта у концесію в окремих сферах господарської діяльності;

6) комплексне використання об'єкта концесії;

7) взаємовигода сторін у концесійному договорі;8) державні гарантії капіталовкладень концесіонера;

9) оплатне використання об'єкта концесії;

10) забезпечення законних прав та інтересів споживачів товарів (робіт, послуг), що надаються концесіонером;

11) стабільність умов концесійних договорів;

12) розподіл ризиків між сторонами концесійного договору;

13) участь держави, органів місцевого самоврядування у частковому фінансуванні об'єктів концесії, які мають соціальне значення (ст. 2 Закону України "Про концесії").

Сторонами концесійних відносин є концесієдавець і концесіонер.Концесієдавцем є уповноважений орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування. Переліком об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2293, визначаються органи, уповноважені на укладання концесійного договору (потенційні концесієдавці). Наприклад, концесієдавцем на будівництво відповідно до умов концесійного договору комплексу дорожнього сервісу на автомобільній дорозі Київ-Ковель визначена Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор). Концесієдавцем щодо об'єкта права комунальної власності є відповідний орган місцевого самоврядування.За загальними положеннями Закону України "Про концесії" концесіонерами можуть бути юридичні особи та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності. Проте вже Закон України "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг" містить положення про те, що концесіонером щодо цих об'єктів може бути виключно юридична особа.2. Завданням концесійного конкурсу є визначення юридичної чи фізичної особи, яка забезпечить найкращі умови здійснення концесійної діяльності.4. Організація і проведення концесійного конкурсу здійснюється концесієдавцем.5. Рішення про переможця концесійного конкурсу та надання у концесію об'єкта права державної або комунальної власності за результатами концесійного конкурсу приймає концесієдавець.6. У разі коли після оголошення концесійного конкурсу на участь у зазначеному конкурсі подав заявку лише один претендент, концесійний договір може бути укладений концесієдавцем із цим претендентом шляхом погодження з ним істотних умов договору.7. Заявки на участь у концесійному конкурсі та пропозиції подаються протягом 60 календарних днів з дня оголошення конкурсу і розглядаються протягом 45 календарних днів з останнього дня їх подачі Під час розгляду заявок та пропозицій претенденти мають право вносити зміни до пропозицій про виконання умов концесійного конкурсу з метою їх удосконалення або зняти свою заявку з розгляду. Зміни пропозицій про виконання умов концесійного конкурсу вносяться не пізніш як за 10 календарних днів до закінчення строку розгляду заявок та пропозицій10. Спори, пов'язані з проведенням концесійного конкурсу, вирішуються відповідно до законодавства.11. З переможцем концесійного конкурсу укладається концесійний договір після погодження всіх його умов.


2. Істотні умови та форма договору оренди земельної ділянки.

Стаття 13. Поняття договору оренди земліДоговір оренди землі - це договір, за яким орендодавецьзобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку уволодіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язанийвикористовувати земельну ділянку відповідно до умов договору тавимог земельного законодавства.Стаття 14. Форма договору оренди земліДоговір оренди землі укладається у письмовій формі і забажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. Стаття 15. Умови договору оренди земліІстотними умовами договору оренди землі є:об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування тарозмір земельної ділянки);строк дії договору оренди;орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способута умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду тавідповідальності за її несплату.За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатисяінші умови.У разі якщо договором оренди землі передбачено здійсненнязаходів, спрямованих на охорону та поліпшення об’єкта оренди, додоговору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат натакі заходи.Договір оренди може передбачати надання в оренду декількохземельних ділянок, що перебувають у власності одного орендодавця(а щодо земель державної та комунальної власності - земельнихділянок, що перебувають у розпорядженні одного органу виконавчоївлади чи органу місцевого самоврядування).


3. Суб`єкти та об'єкти договору найму (оренди).

Стаття 4. Орендодавці земліОрендодавцями земельних ділянок є громадяни та юридичніособи, у власності яких перебувають земельні ділянки, абоуповноважені ними особи.Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальнійвласності, є сільські, селищні, міські ради в межах повноважень,визначених законом.Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у спільнійвласності територіальних громад, є районні, обласні ради таВерховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень,визначених законом.Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державнійвласності, є органи виконавчої влади, які відповідно до законупередають земельні ділянки у власність або користування. Орендодавцем земельної ділянки, що входить до складуспадщини, у разі відсутності спадкоємців за заповітомі зазаконом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття нимиспадщини, а також відмови від її прийняття після спливу шестимісяців з дня відкриття спадщини, є особа, яка управляєспадщиною. Стаття 5. Орендарі земліОрендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи,яким на підставі договору оренди належить право володіння ікористування земельною ділянкою.Орендарями земельних ділянок можуть бути:а) районні, обласні, Київська і Севастопольська міськідержавні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Кримта Кабінет Міністрів України в межах повноважень, визначенихзаконом;б) сільські, селищні, міські, районні та обласні ради,Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень,визначених законом;в) громадяни і юридичні особи України, іноземці та особи безгромадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об'єднання таорганізації, а також іноземні держави.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

Гражданское право 18

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.