План

1. Договір транспортного експедирування.

2. Договір позики

3. Кредитний договір.

4. Договір факторингу.

5. Договір банківського вкладу.

6. Договір банківського рахунку.

7. Договір комісії.

8. Договір доручення.

9. Договір зберігання.

10. Зберігання на товарному складі.

11. Види та форми страхування.

12. Сторони договору страхування.

13. Зміст договору страхування.

14. Договір управління майном.

15. Авторські договори.

16. Ліцензійні договори.

13. Зміст договору страхування.

Договір страхування є угодою між страховиком і страхувальником, за якою страховик бере на себе зобов'язання у разі страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати збиток у межах страхової суми страхувальникові чи ін особі, на користь якої укладено договір страхування, а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни і виконувати умови договору. Змістом договору як юридичного факту визнається сукупність його умов. Визначення змісту договору має велике практичне значення, оскільки від цього залежать особливості виникнення прав і обов'язків, можливість належного виконання зобов'язань. Як передбачено цивільним законодавством, договір вважається укладеним, якщо між сторонами в належній формі досягнуто угоди за всіма його істотними умовами. Істотними є умови про предмет

договору, умови, які законодавством визнані суттєвими або необхідними для договорів даного виду, а також всі ті умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін має бути досягнено згоди. Під істотними умовами договору розуміємо умови (пункти), передбачені як обов'язкові норми права, що регулюють конкретні договірні відносини. До таких умов договору страхування, крім предмета страхування і страхового внеску (премії), належить умова, що стосується страхового випадку. Події, визнані як страхові випадки, що тягнуть за собою виплату страхових сум,мають бути чітко зафіксовані в договорі і погоджені сторонами


14. Договір управління майном.

За договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). Майном, як предметом договору управління майном, можуть бути підприємство як єдиний майновий комплекс, нерухома річ, цінні папери, майнові права та ін майно. Установником управління є власник майна - фіз або юр особа б-я організаційної форми і незалежно від наявності у неї статусу суб'єкта підприємницької діяльності. Управителем, в свою чергу, може бути суб'єкт підприємницької діяльності і не може бути орган держ влади, орган влади

АРК або орган місцевого самоврядування. Майно передається в управління на відповідний строк. Якщо сторони не визначили строку договору управління майном, він вважається укладеним на 5р. Управитель здійснює управління майном за плату. Відповідна плата встановлюється договором; також управителю відшкодовуються необхідні витрати, зроблені ним у зв'язку з управлінням майном. Істотними умовами договору управління майном є: 1)перелік майна, що передається в управління; 2)розмір і форма плати за управління майном. Договір управління майном укладається в письмовій формі. Договір управління нерухомим майном підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації


15. Авторські договори.

За авторським договором автор передає або зобов'язується створити і в установлений договором строк передати свій твір замовникові для використання обумовленим договором способом, а замовник зобов'язується здійснити або почати використання твору. Особливість авторських договорів полягає у тому, що предметом таких договорів є твори науки, літератури і мистецтва. Авторські договори - це консенсуальні угоди, що мають взаємний характер і є оплатними.

Авторський договір слід чітко відрізняти від інших форм договірного Сторони самі визначають строк авторського договору на використання твору і строк самого використання. Безперечно, строк авторського договору не може перевищувати строк правової охорони твору. У договорі має бути чітко визначено строк, на який передається авторське право на твір. Якщо за авторським договором користувачеві передано виключне право на використання твору, то це означає, що лише один користувач має право користуватися твором протягом строку чинності договору. Закінчення строку договору або його дострокове розірвання надає автору можливість розпорядитися своїм твором на свій розсуд.


16. Ліцензійні договори.

За ліцензійним договором сторона, що володіє виключним правом на об'єкт права інтелектуальної власності (ліцензіар), надає ін стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін. Ліцензійні договори про надання використання об'єктів права інтелектуальної власності можуть мати форму простої невиключної ліцензії або виключної ліцензії. За простою невиключною ліцензією ліцензіар передає ліцензіатові право на використання об'єкта інтелектуальної власності й при цьому зберігає за собою право на використання цього самого об'єкта і видачі ліцензії на право використання цього самого об'єкта ін особам. За договором про виключну ліцензію ліцензіар передає право на використання об'єкта інтелектуальної власності ін особі (ліцензіату) в певному обсязі, на визначеній території та на обумовлений строк.

При цьому ліцензіар залишає за собою право використовувати цей самий об'єкт у частині, що не передана ліцензіату, а також має право видавати ліцензію ін особам за межами виданих ліцензій. Якщо в договорі немає умови про спосіб використання об'єкта права інтелектуальної власності, договір вважається укладеним на способи використання об'єкта права інтелектуальної власності, які можуть вважатися необхідними для досягнення наміру сторін, викладені при укладенні договору. Розмір винагороди за використання права інтелектуальної власності визначається погодженням сторін.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Гражданское право 14

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.