План

1. Договір транспортного експедирування.

2. Договір позики

3. Кредитний договір.

4. Договір факторингу.

5. Договір банківського вкладу.

6. Договір банківського рахунку.

7. Договір комісії.

8. Договір доручення.

9. Договір зберігання.

10. Зберігання на товарному складі.

11. Види та форми страхування.

12. Сторони договору страхування.

13. Зміст договору страхування.

14. Договір управління майном.

15. Авторські договори.

16. Ліцензійні договори.

5. Договір банківського вкладу.

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в ін формі на умовах і у порядку, встановленому договором. Договір банківського вкладу слід визнати різновидом договору позики, договором, який має багато спільного із кредитним договором та договором банківського рахунка. Юр ознаки договору: односторонній, реальний, відплатний. Якщо вкладником виступає фіз особа, договір банківського вкладу вважається публічним.

Договір банківського вкладу може бути укладено на б-я умовах, що не суперечать закону. У банківській практиці найчастіше застосовують такі депозитні вклади: по-перше, договір, який укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу, по-друге, на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку чи терміну. Законодавством передбачено можливість укладення депозитного договору на користь третьої особи. Укладення договору банківського вкладу відбувається шляхом відкриття депозитного (вкладного) рахунка. Форма договору - письмова. Недотримання цієї вимоги робить договір нікчемним. Нараховані проценти за депозитом юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення депозиту


6. Договір банківського рахунку.

Договір банківського рахунка - це банківський договір, за яким одна сторона (банк або ін фін установа) зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові, грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення ін операцій за рахунком. Юр ознаки договору: взаємний, консенсуальний, відплатний. Сторонами договору є банк та клієнт. Укладення договору банківського рахунка опосередковується відкриттям рахунка в банку на умовах, погоджених сторонами. Форма договору - проста письмова. Предметом

договору банківського рахунка є надання послуг з розрахунково-касового обслуговування, під якими розуміють послуги, що надаються банком клієнту на підставі відповідного договору, укладеного між ними, які пов'язані із переказом грошей з рахунка (на рахунок) цього клієнта, видачею йому грошей у готівковій формі, а також здійсненням ін операцій, передбачених договорами. За заг правилом підставою для списання коштів із рахунка клієнта є його розпорядженя. Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у б-я час. Умови договору, які спрямовані на обмеження такого права клієнта, є нікчемними. Договір вважається розірваним із моменту отриманя банком заяви про закриття рахунка, якщо ін, пізніший строк, не встановлено у заяві про закритя рахунка.


7. Договір комісії.

За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента. Предметом договору комісії є вчинення однієї чи декількох угод. Сторонами договору комісії є комісіонер і комітент. ЦК У не містить вказівок ані щодо правової форми сторін (юр чи фіз особи), ані щодо їх правового статусу (спд чи ні). Комісіонер зобов'язується вчиняти угоди від свого імені. За договором, укладеним з третьою особою, комісіонер набуває права навіть тоді, коли комітент був названий у договорі або прийняв від третьої особи виконання договору. Комісіонер не відповідає перед комітентом за невиконання третьою особою договору, укладеного з нею за рахунок комітента,

крім випадків, коли комісіонер був необачним при виборі цієї особи або поручився за виконання договору. Комітент повинен виплатити комісіонерові плату в розмірі та порядку, встановлених у договорі комісії. Якщо договором комісії розмір плати не визначений, вона виплачується після виконання договору комісії виходячи із звичайних цін за такі послуги. Договір комісії вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов. Комітент має право відмовитися від договору комісії. Якщо договір комісії укладено без визначення строку, комітент повинен повідомити комісіонера про відмову від договору не пізніше ніж за 30 днів.


8. Договір доручення.

За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юр дії. Юр ознаки договору: взаємний, консенсуальний та відплатний. Однак договором або законом може бути передбачено виконання дій повіреним безоплатно. Предметом договору доручення є юр дії повіреного (укладення правочинів, вчинення процесуальних дій, складання актів тощо). Причому такі дії мають бути правомірними, конкретними та здійсненими. Однак повірена особа виконує і фактичні дії - пошук контрагентів, наведення довідок, огляд майна тощо, які підпорядковані меті виконання юр дій і тому не мають самостійного значення. Вимога особистого виконання доручення стосується лише юр дій повіреного. У договорі може бути визначено строк, протягом якого повірений має право діяти від імені довірителя, а також територія, у межах якої є чинним виключне право повіреного. У договорі може бути визначено розмір плати повіреному або порядок її виплати. Якщо її не визначено, то виплачується після виконання доручення відповідно до звичайних цін на такі послуги. Якщо договір доручення припинено до того, як доручення повністю виконав повірений, довіритель повинен відшкодувати повіреному витрати, пов'язані з виконанням доручення, а якщо повіреному належить плата, - також виплатити йому плату пропорційно виконаній ним роботі.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Гражданское право 14

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.